روزه نماد مشترك اديان

روزه نماد مشترك اديان

روزه در تمام اديان به معنای ” پرهيز و ترک ” آمده است و مردم با اين عبادت به خداشناسی، تزکيه نفس، تعديل اراده در امور دنيوی، رعايت اصولاخلاقی، بهداشتی و اجتماعی دعوت میشوند.
خداوند در آيه ۱۸۳ سوره بقره خطاب به مسلمانان میفرمايد: “ای اهل ايمان بر شما روزه گرفتن نوشته شد چنانکه بر امتهای گذشته نوشته شده بود و اين دستور برای آن است که شما پاک و پرهيزکار شويد”. اين آيه نشان از اين است که در دين يهود روزه وجودداشته ودربين مسيحيان رايج و مسلمانان به گرفتن آن الزام و دعوت شده اند.
در ديگر اديان همچون زرتشت، بودا و کنفسيوس، هر چند که آسمانی نيستند، روزه از بهترين و مقدس ترين عبادت ها برای تزکيه نفس به شمار میرود. در تورات آمده است که حضرت موسی (علیه السلام) چهل روز وشب روزه داشته است چنانکه از قول حضرت موسی در تورات آمده است: ” هنگام آمدنم، لوحهای سنگی يعنی لوحهای “عهد “يا ده ” فرمان “را که خداوند با شما بست، در کوه چهل شب و روز ماندم و غذاو آب ننوشيدم “. در تورات “سفرتثنيه ” فصل نهم شماره ۹ آمده است که قوم يهود غالبا در موقعی که فرصت میکردند و میخواستند اظهار عجز و تواضع درحضور خدا نمايند، روزه میگرفتند تا به گناهان خود اعتراف کرده وبه واسطه روزه و توبه رضای خداوند را بدست آورند.
حضرت “مسيح “نيز چنانکه در انجيل آمده، چهل روزو شب روزه داشت درانجيل “لوقا”نيز آمده که حواريون ياران حضرت عيسی نيز روزه میگرفتند. “شاهرخ پاک نهاد “از مدرسين مذهبی کليميان کشور میگويد: روزه يکی از ارکان و نماد مشترک مهم در اديان الهی و زمينی است که فلسفه معنوی اش مبارزه بانفس اماره، ستايش خداوند و آماده سازی برای انجام کارهای نيک و پرهيز از هر گناه جسمی است.
وی افزود: اگر روزه و امساک به خاطر رضای خداباشد، موجب تلطيف روح، قوت اراده و تعديل غرايز انسان میشود. وی گفت: روزه نيز تاثيرات اجتماعی و اخلاقی را برای انسان روزه دار به همراه میآورد به طوريکه شخص روزه دار در ايام روزه نسبت به رعايت اصول مذهبی و اخلاقی توجه وعلاقه بيشتری نشان میدهد. وی تصريح کرد: روزه،انسان مغرور شده ازموقعيتهای اجتماعی و لذايذ دنيوی را به خودشناسی و شکرگذاری به درگاه خداوند دعوت میکند و او را به ارزش ناچيز خود که دارای ثبات و تضمين برای بقای ابدی نيست آگاه میکند.
پاک نهاد تصريح کرد: روزه درس برابری و مساوات و درک گرسنگی رابه اغنيا می آموزد و به آنها میفهماند که مردم فقير و گرسنه چه میکشند. وی درباره روزه های واجب کليميان گفت: يهوديان در طول سال۶ روزه واجب دارند که مهمترين و مقدس ترين آن که دستور تورات است، روزه “کيپور ” می- باشد که ۲۵ ساعت به طول میانجامد.
تاتائوس اوهانيان رييس مجمع نمايندگان ارامنه اصفهان و جنوب ايران نيز گفت: خداوند روزه را بر تمام اديان آسمانی صاحب شريعت واجب کرده است. وی افزود: روزه و امساک موجب تلطيف روح، تزکيه نفس، قوت اراده،تعديل غرايز انسانی و خلوت کردن جهت مقربشدن به درگاه الهی است. وی گفت: روزه علاوه بر تاثيرات معنوی دارای اثرات مثبت اجتماعی و پزشکی نيز میباشد.
اوهانيان افزود: ارامنه به خاطر اينکه در ايام روزه از گوشت و لبنيات استفاده نمیکنند، با خوردن غذاهای گياهی به بيمارهای قند و چربی خون در مبتلا نمیشوند ودراين ايام احساس سلامتی و تندرستی بيشتری میکنند. وی در زمينه روزه های واجب ارامنه کليسای حواريون ارتدکس گفت: ارامنه پيروکليسای حواريون اردتدکس دارای روزه “چهل روزه ” میباشند که از خوردن گوشت وهر نوع فرآورده های حيوانی پرهيز میکنند.
وی افزود: آخرين روزاين روزه مصادف با عيد پاک ( صليب کشيدن حضرت عيسی) است که با خوردن نوشيرنی و نان فطير آن را به اتماتم میرسانند. “حجت اسلام سيد مجتبی ميردامادی ” نماينده مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد منطقه ۴ کشور نيزگفت: روزه يکی از واجبات است که در آيات قرآن به آن اشاره شده است که اين عمل عبادی علاوه بر اطاعت فرمان خداوند متعال و رضايت او، دارای آثار و برکات ارزنده ای است که در زندگی انسان به خوبی قابل مشاهده است.
وی با اشاره به آيه ۱۸۳ و۱۸۷ سوره بقره که میفرمايد: “ای کسانيکه ايمان آورده ايد،روزه برشما مقرر شده، همانگونه که بر کسانی که پيش از شما مقررشده بوده و اين دستور برای آن است که پاک و پرهيزکار شويد”، افزود: از اين آيه نورانی سه مطلب برداشت میشود يکی اينکه روزه يکی از واجبات است، دوم اينکه روزه بر امتهای گذشته نيز واجب بوده و آخر اينکه روزه در همه اديان به معنای پرهيز و پرهيزکاری است.
وی افزود: خداوند در آيه ۱۸۷ در حکم روزه نهايت فضل و رحمت خودش را برای مسلمانان روشن ساخته است. ميردامادی گفت: برابر شدن توانگر و تهيدست، تقويت اخلاص، حکمت و يقين، پاداش الهی، دوری از گناه، رقبت فراوان برای دعا و اخلاص در عمل از برکات روزه میباشد.
وی گفت: سلامتی بدن، کاهش حجم کار اعضا گوارشی و رفع خستگی تمام دستگاههای بدن، کاهش امراض و سکته قلبی، تقويت ذهن و افزايش هوش از ديگر اثرات روزه بر سلامتی انسانها میباشد. نماينده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد منطقه ۴ کشور خاطر نشان کرد: احترام به بزرگترها، حق الناس، صله رحم و کاهش جرائم از پيامدهای موثراجتماعی روزه است.
وی بخش ديگری از اظهارات خود گفت: خداوند برای مسلمانان روزه دار پاداش فراوانی قرارداده است به طوريکه طعام دادن به فقير، افطاری دادن به روزه دار، خواب، و نفس او را جز عبادات وهر عمل نيک اورا دوبرابر پاداش قرارداده است. وی گفت: روزه در بين مسلمانان تنها به ايام ماه مبارک رمضان محدود نمیشود بلکه ماههای “رجب “و “شعبان “ازجمله ماههای سفارش شده از سوی خداوند و پيامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) برای گرفتن روزه مستحب است.
وی در پايان گفت: حضرت محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم) روزه را از عبادت های پرفضيلت سفارش و عنوان میکردند به طوريکه فرمودند: “در هر ماه يک روز، روزه بگيريد زيراخداوند برای کار نيک ده برابر پاداش منظور می کند”.
منبع: http://www.bashgah.net

مطالب مشابه