مطالب موجود در دسته بندی "طب سنتی و گیاهی"

دارو شناسي در طب سنتي

دارو شناسي در طب سنتي

سپاس و ستايش خداوندي را سزاست که هستي را از تجلي ذرات بي مُنتهايش در مراتب گوناگون وجود بيافريد و انسان را نسبت به آنان شرافت بخشيد تا با تفکر در احوال و نفس خويش وتدبّر در نظام هستي راه بسوي پروردگارش بيابد.

ادامه مطلب
درمان بیماری ها در طب سنتی: حروف و، ی

درمان بیماری ها در طب سنتی: حروف و، ی

نویسندگان: دکتر احمد حبیب الهی، حامد حبیب الهی     واریس در این بیماری وریدهای سطحی با برجسته می شود و پیچ خورده به نظر می رسد و علت آن نارسایی دریچه های داخلی وریدی است. روش بهبود: پیاده روی روزانه، استفاده از جوراب های مخصوص واریس. درمان خوراکی: سیر، لیموترش، برگ کلم، جو، شربت ...

ادامه مطلب
خواص دارويي گياه بادرنجبويه

خواص دارويي گياه بادرنجبويه

به کوشش: محمد کمالي نژاد نام رايج: بادرنجبويه نام عربي: مفرح القلب نام هاي ديگر: بادرنکبويه، قرنفل بستاني، ترنجان ماهيت: نباتي است به قدر ذرعي و دو نوع مي باشد نوع اول صغير و برگ آن لطيف و طولاني و اطراف برگ آن مانند ارّه و ساق آن پُر شعبه شبيه به ريحان و گل ...

ادامه مطلب
خواص دارويي گياه بابونه

خواص دارويي گياه بابونه

به کوشش: محمد کمالي نژاد دمنوش هاي دارويي نام رايج: بابونه نام عربي: بابونج، بابونق نام هاي ديگر: بابونج صغير، بهار، بابونه شيراز، بابونک، بابونه زرد، بابونه منتن. ماهيت: گياهي است شاخ هاي آن سبز و نازک و باريک منشعب و به قدر ذرعي و زياده بر آن و برگ آن ريزه و باريک اندک ...

ادامه مطلب
خواص دارويي گياه پنيرک

خواص دارويي گياه پنيرک

به کوشش: محمد کمالي نژاد نام رايج: پنيرک نام عربي: خبازي نام هاي ديگر: نان کلاغ، يم کاجي (ترکي)، مخيکک (مازندراني)، ام کمجي (ترکي)، ملوخيا، ختمي کوچک (شيرازي)، خوازي(کرماني)، تخم توله، خيرو ماهيت: داراي 3 نوع است، يکي بستاني و آن مخصوص به اسم ملوخيه و ملوکيه و ديگر بّري و آن دو نوع است ...

ادامه مطلب
خواص دارويي گياه پرسياوشان

خواص دارويي گياه پرسياوشان

به کوشش: محمد کمالي نژاد نام رايج: پرسياوشان نام عربي: شعرالجبال، شعر الأرض نام هاي ديگر: شعرالجن، شعر الخنازير، جعده القنا، شعرالگلاب، کزبره البئر، ساق الأسود، ساق الوصيف ماهيت: نباتي است، برگ آن شبيه به برگ گشنيز و بي ساق و ثمر و شاخه هاي آن بسيار باريک و صلب و سياه و سرخ رنگ، ...

ادامه مطلب
خواص دارويي گياه نيلوفر

خواص دارويي گياه نيلوفر

به کوشش: محمد کمالي نژاد نام رايج: نيلوفر نام عربي: کُرنب الماء نام هاي ديگر: دانه آن را حب العروس مي نامند ماهيت: گل نباتي است که در غديرها و آب ها ايستاده و در ايام گرما بهم مي رسد ساق آن نرم و مجوف طولاني به قدر عمق آنها و برگ آن عريض و ...

ادامه مطلب
خواص دارويي گياه بارهنگ

خواص دارويي گياه بارهنگ

به کوشش: محمد کمالي نژاد نام رايج: بارهنگ نام عربي: لسان الحمل نام هاي ديگر: باغ پرباغ (ترکي)، بيزاوشا (ترکي)، بارتنگ، ذنب الثعلب، زوف (دامغاني)، خنک، کثير الأضلاع، زبان بره، رماج ماهيت: دو صنف کبير و صغير مي باشد، کبير را برگ شبيه به زبان گوسفند و سبز طولاني و اندک عريض و ساق آن ...

ادامه مطلب
خواص دارويي گياه ختمي

خواص دارويي گياه ختمي

به کوشش: محمد کمالي نژاد نام عربي: خطمي، ختمي ماهيت: گياهي است از انواع خبازي و گل آن سفيد و سرخ و الوان مختلف و نوع ارغواني کبود آن را به هندي خيرو نامند. طبيعت: گل آن مرکب القوي، تخم و ريشه آن در قوت مانند گل آن و از آن بسيار قوي تر تجفيف ...

ادامه مطلب