دسته بندی های موجود در بخش"قرآن شناسی"

مطالب موجود در بخش "قرآن شناسی"

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (2)

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (2)

نویسندگان: دکتر محمدجواد سلمانپور (1)، حمیدرضا ایمانی فر (2) 2ــ3.تأثیر مذهب بر بیماران در حال مرگ از دیدگاه روان شناسی تحقیقات به ارتباط مثبت بین کاهش درد و رنج مرگ با میزان مذهبی بودن فرد، اشاره دارند. جوامعی که اعمال مذهبی بیشتری انجام می دهند، اضطراب به مرگ کمتری دارند (داف (3)، 32). افرادی که ...

ادامه مطلب
مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (3)

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (3)

نویسندگان: دکتر محمدجواد سلمانپور (1)، حمیدرضا ایمانی فر (2) 4. بررسی تطبیقی دو دیدگاه روان شناسی و قرآن در بررسی تطبیقی ابتدا به طرح شباهت ها و سپس تفاوت های این دو دیدگاه پرداخته می شود. 4ــ1.بررسی شباهت های دو دیدگاه الف)‌هر دو دیدگاه بر اهمّیّت و عظمت مرگ در زندگی انسان تأکید می کنند. ...

ادامه مطلب
بررسی معناشناسانه فوز و فلاح در قرآن کریم (2)

بررسی معناشناسانه فوز و فلاح در قرآن کریم (2)

نویسندگان: دکتر محمدعلی لسانی فشارکی (1)، مصطفی زرنگار (2) 2ــ1ــ1.فوز اصل معنای این واژه، به دست آوردن، حصول و برخوردار شدن از خیر، نعمت و سود با حالت سلامتی و نشاط پس از دور شدن و رهایی از شرّ، ناپسندی و هلاکت می باشد: الفوز هو الظفر بالمراد و بالبغیة( طباطبایی، 153/18 و 84/4، طبرسی، ...

ادامه مطلب
بررسی معناشناسانه فوز و فلاح در قرآن کریم (3)

بررسی معناشناسانه فوز و فلاح در قرآن کریم (3)

نویسندگان: دکتر محمدعلی لسانی فشارکی (1)، مصطفی زرنگار (2) 2ــ1.ارتباط دو واژه ی فوز و فلاح از بررسی تفاسیر گوناگون که درباره ی آیات مرتبط با این دو واژه آمده، به این نتیجه دست می یابیم که اغلب، این دو واژه را مترادف گرفته و یکی را با دیگری تعریف کرده اند. به عنوان نمونه ...

ادامه مطلب
بررسی سلسله مراتب بهشت های چهارگانه براساس قرآن و روایات (2)

بررسی سلسله مراتب بهشت های چهارگانه براساس قرآن و روایات (2)

نویسنده: حسین کامیاب (1) 3ــ درجات بهشت ــ و لکلٍّ درجاتٌ ممّا عملوا و ما ربُّکَ بغافلٍ عمّا یعملون (انعام، 132)؛ و برای هریک از این دو دسته درجات و مراتبی است از آن چه عمل می کردند و پروردگارت از اعمالی که انجام می دهند غافل نیست. ــ أُولئک هم المؤمنونَ حقّا لهم درجاتٌ ...

ادامه مطلب
سیر تکاملی معنای «اندیشه» در قرآن کریم

سیر تکاملی معنای «اندیشه» در قرآن کریم

نویسنده: مهدی مطیع عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان چکیده مفهوم اندیشه در دیدگاه قرآن کریم، مانند بسیاری دیگر از مفاهیم این کتاب آسمانی نه مفهومی انتزاعی و صرفاً ذهنی و نه مفهومی عرضی و فقط مادی است. قرآن کریم در برنامه رشد و تربیتی که برای رسیدن انسان به کمال ...

ادامه مطلب
یا لیتنی های قرآن

یا لیتنی های قرآن

نویسنده:محمد خندان راسخون چکیده: در این تحقیق به بررسی «یا لیتنی» های قرآن می‌پردازیم. در صورتی که این یا لیتنی ها شناخته شوند، رفتاری که از ما سر زده و به خاطر آن این لفظ را به کار برده‌ایم، دیگر آن رفتار را نخواهیم داشت، زیرا اثر این یا لیتنی ها را فهمیده‌ایم. لذا از ...

ادامه مطلب