اقتدا به امام رضا (ع)

اقتدا به امام رضا (ع)

در يكي از سفرها يكي از زائران ، مرحوم آية اللّه مقدّس اردبيلي را نمي شناخت . جامه اي به او داد كه برايش بشويد. مرحوم مقدّس اردبيلي قبول نمود. جامه را شست و به نزد وي آورد. مرد او را شناخت . خجل شد و عذرخواهي نمود. مردم او را توبيخ كردند. مقدّس فرمود:
او را ملامت نكنيد، حقوق برادران مؤ من زيادتر از اين است . آري ! مقدّس اردبيلي در اين كار به حضرت رضا عليه السلام اقتدا نمود آنجا كه روزي در حمّام شخصي آنحضرت را نمي شناخت و براي كيسه كشيدن امام را طلبيد. امام هشتم عليه السلام او را كيسه كشيد و بعد از آنكه مردم وارد شدند و آن حضرت را شناختند و عذر خواستند. امام عليه السلام آن مرد را دلداري داد و مشغول كيسه كشيدن بود تا تمام شد.
داستانهايي از علما/عليرضا حاتمي

مطالب مشابه