اقتدا به امام رضا (ع)

اقتدا به امام رضا (ع)

در یکی از سفرها یکی از زائران ، مرحوم آیه اللّه مقدّس اردبیلی را نمی شناخت . جامه ای به او داد که برایش بشوید. مرحوم مقدّس اردبیلی قبول نمود. جامه را شست و به نزد وی آورد. مرد او را شناخت . خجل شد و عذرخواهی نمود. مردم او را توبیخ کردند. مقدّس فرمود:
او را ملامت نکنید، حقوق برادران مؤ من زیادتر از این است . آری ! مقدّس اردبیلی در این کار به حضرت رضا علیه السلام اقتدا نمود آنجا که روزی در حمّام شخصی آنحضرت را نمی شناخت و برای کیسه کشیدن امام را طلبید. امام هشتم علیه السلام او را کیسه کشید و بعد از آنکه مردم وارد شدند و آن حضرت را شناختند و عذر خواستند. امام علیه السلام آن مرد را دلداری داد و مشغول کیسه کشیدن بود تا تمام شد.
داستانهایی از علما/علیرضا حاتمی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید