احساس خود ارزشمندي

احساس خود ارزشمندي

نويسنده : دکتر منگروم ، دکتر استري چارت
مترجم : محمود کريمي شروداني

خود ارزشمندي احساس کلي شما از لياقت و ارزشمندي تان است. مهم است احساس خودارزشمندي خوبي داشته باشيد. با داشتن احساس خودارزش مندي خوب، شما به توانايي خود در يادگيري و ميل به امتحان چيزهاي جديد، اطمينان خواهيد داشت. پيشينه اي از تحقيقات وجود دارد که نشان مي دهد خودارزشمندي و موفقيت با هم در ارتباطند. دانش آموزاني که احساس خودارزشمندي خوبي دارند، معمولا آدم هايي هستند که به خوبي از پس کارها برمي آيند و انجام دهنده هاي خوبي هستند در حالي که دانش آموزان با احساس ضعيف خودارزشمندي برعکس، انجام دهنده هاي خوبي نيستند.
چه کار مي توانيد بکنيد تا احساس خودارزشمندي تان را بسازيد؟ در اين جا چند راهکار داريم:
1- در مورد خودتان مثبت بيانديشيد. اين که خودتان را تحويل بگيريد و از خودتان تعريف کنيد خيلي بهتر از آن است که خودتان را کوچک بشماريد.
2- همه چيزهايي که در آنها خوب هستيد و همه ي موفقيت ها را به ياد بياوريد. همه آنها را بنويسيد و اضافه کردن به ليست را ادامه داهيد. ليست را هر روز بخوانيد.
3- از مقايسه کردن خود با ديگر دانش آموزان دست برداريد. مقايسه تان بايد نسبت به خودتان انجام شود. آيا امروز از ديروزتان بهتر هستيد؟
4- با دانش آموزاني معاشرت کنيد که شما را دوست دارند، به شما احترام مي گذارند و از شما حمايت مي کنند. از دانش آموزاني که هميشه دارند سعي مي کنند از شما عيب جويي کنند بپرهيزيد.
5- در فعاليت هايي که از آنها لذت مي بريد خود را درگير کنيد. احتمالاً در چنين فعاليت هايي موفق خواهيد بود.
6- از قريحه ها و توانايي هاي خود استفاده کنيد. اين ها استعداد شما هستند.
7- از خودتان به خوبي مراقبت کنيد. اگر به خوبي استراحت کنيد و سلامت باشيد در مورد خودتان احساس بهتري خواهيد داشت.
8- به چيزهايي که فکر مي کنيد ضعف هاي شما هستند، حمله کنيد. به خودتان ثابت کنيد که مي توانيد انجام دهيد.
9- به ديگران کمک کنيد. وقتي چنين کاري مي کنيد واقعاً احساس خوبي نسبت به خودتان خواهيد داشت.
10- همچنان به دنبال پيدا کردن راه هايي براي اصلاح کردن و پيشرفت خودتان باشيد. اين براساس همان مثل قديمي است که مي گويد « خودت را به ماه برسان ، حتي اگر نتواني ، جايي در ميان ستارگان فرود خواهي آمد. »
هر چقدر که احساس خود ارزشمندي تان را بالاتر ببريد، به موفقيت هاي بهتر و بالاتري دست پيدا خواهيد کرد.
منبع انگليسي مقاله : How-to-Study.com

مطالب مشابه