ورزش

ورزش

سؤال1: چرا برد و باخت در شطرنج حرام است ولی در فوتبال بلا اشکال است؟
جواب: برد و باخت در شطرنج و فوتبال هر دو حرام است یعنی اگر در بازی با غیر آلات قمار مثل فوتبال شرط کنیم که هر تیمی باخت مبلغی یا چیزی به تیم برنده بدهد این هم حکم قمار پیدا می کند و حرام می شود. ولی دادن جائزه و هدیه به شخص یا گروه برنده که از جانب دو طرف مسابقه تأمین نشده باشد بلکه از طرف شخص ثالثی باشد اشکال ندارد. همچنین بازی بدون شرط پول و امثال آن اشکال ندارد. اما شطرنج چون آلت قمار محسوب می شود به نظر بسیاری از مراجع بازی با آن حتی بدون برد و باخت هم حرام است ولی حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبری می فرمایند اگر شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد و دیگر به آن وسیله قمار نگویند بازی بدون برد و باخت با آن اشکال ندارد. (ر.ک کتاب مسائل جدید از دیدگاه مراجع, ج2, ص181؛ استتفتائات امام (ره)ج2, ص9 ؛ استفتائات مقام معظم رهبری, چاپ وزیری, س 1116 و 1122)
سؤال2: آیا پاسور یا بازی با کارت بدون شرط بندی اشکال دارد؟
جواب: بازی با پاسور و سایر آلات قمار حرام است اما کارتهای دیگری که برای سرگرمی درست شده نه برای قمار, بازی بدون برد و باخت با آنها اشکال ندارد. (استفتائات جدید امام (ره),ج2, ص10, س22؛ ترجمه استفتائات مقام معظم رهبری چاپ وزیری, س1122)
سؤال3: مسابقات اسب دوانی از نظر شرع جایز است؟
جواب: مسابقه اسب دوانی با شرائط شرعیه مانع ندارد. (استفتائات امام (ره),ج3, ص617)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید