حکم بیدار نمودن افراد خانواده برای نماز صبح

حکم بیدار نمودن افراد خانواده برای نماز صبح

سۆال: وقت نماز ظهر و عصر تا اذان مغرب است یا تا غروب آفتاب چون در رساله آقای لنکرانی خواندم که تا اذان مغرب است؟

جواب: بسیاری از مراجع می‌فرمایند پایان وقت نماز عصر، مغرب شرعی است که اذان مغرب می‌شود که از جمله آنها آیت الله لنکرانی است بعضی هم معتقدند که پایان وقت نماز عصر، غروب آفتاب است که قرص خورشید از افق پنهان می‌گردد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م731)

سۆال: اهل تسنن نماز مغرب را پیش از مغرب می‌خوانند آیا ما می‌توانیم در هنگام حج یا غیر آن به آنها اقتدا کرده و به همان نماز اکتفا نمائیم؟

جواب: در مورد تقیّه مانعی ندارد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1, ص 131, س16)

سۆال: گفته شده که درباره موضوع فجر صادق در شبهای مهتابی براین است که قدری تأمل شود تا سپیده فجر بر مهتاب غلبه نماید آیا این فتوا صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چند دقیقه قابل تأمل است و شب‌های مهتابی چند شب در ماه قمری می‌باشد؟

جواب: میزان شب‌هائی است که روشنائی ماه بر طلوع فجر غالب است و باید برای نماز صبر کند تا روشنائی طلوع فجر احراز شود. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1, ص 131, س19)

سۆال: ظاهراً اذان صبح رادیو بر اساس طلوع فجر طبق استخراج مۆسسه ژئو فیزیک است آیا چنین وقتی شرعاً معتبر است یا باید فجر با چشم عادی دیده شود و افق روشن گردد؟

جواب: میزان تبیین حسّی است نه علمی، بنابراین باید طلوع فجر قابل رۆیت به چشم عادی باشد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج1, ص 132, س21)

سۆال: بیدار نمودن افراد خانواده برای نماز صبح با چه کیفیتی مجاز است؟

جواب: اگربیدار نکردن آنها موجب سهل انگاری و استخفاف به امر نماز باشد، باید آنها را بیدار نماید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج1, ص 133, س25)

سۆال: کسی که به اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد نماز را به چه صورتی باید بخواند؟

جواب: باید نماز را به نیت ادا بخواند ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م748)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید