غسل جنابت

غسل جنابت

غسل جنابت به خودی خود مستحب است ، و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می شود. ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست .

لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم  و اگر فقط به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم غسل کند، کافی  است .

اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده ، غسل او صحیح است . غسل را چه واجب باشد و چه مستحب ، به دو قسم می شود انجام داد ترتیبی و ارتماسی .

نه چیز بر جنب مکروه است :

اول و دوم : خوردن و آشامیدن ، ولی اگر وضو بگیرد مکروه نیست .

سوم : خواندن بیشتر ازهفت آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارد.

چهارم : رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط های قرآن .

پنجم : همراه داشتن قرآن .

ششم : خوابیدن ، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب ، بدل ازغسل تیمم کند، مکروه نیست

هفتم : خضاب کردن به حنا ومانند آن .

هشتم : مالیدن روغن به بدن .

نهم : جماع کردن بعد از آن که محتلم شده ،یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است .

پنج چیز بر جنب حرام است:

اول : رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و اسامی مبارک پیامبران و امامان علیهم السلام ، به احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد.

دوم : رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ،اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود. سوم : توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد. و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند.

چهارم : گذاشتن چیزی در مسجد.

پنجم : خواندن سوره ای که سجده ی واجب دارد و آن چهار سوره است : اول : سوره سی و دوم قرآن (الم تنزیل ). دوم : سوره چهل و یکم (حم سجده ). سوم : سوره پنجاه و سوم (والنجم ). چهارم :سوره نود و ششم (اقرء). و اگریک حرف را به قصد یکی از این چهار سوره هم بخواند حرام است .

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید