احکام حج (مباحثی در باب حج)

احکام حج (مباحثی در باب حج)

پوشیدن لباس دوخته یا شبیه دوخته برای  مرد

پوشیدن چیز دوخته (1) مثل پیراهن و زیر جامه و قبا و امثال آنها.

1 – آیه الله سیستانی : برای محرم جایز نیست که جامه دکمه دار یا آنچه فایده دکمه را داشته باشد بپوشد در صورتی که دکمه آن را ببندد و همچنین جایز نیست جامه ای بپوشد که مانند زره ، یقه و آستین داشته باشد و سر را از یقه و دستها را از آستین بیرون بیاورد. و همچنین جایز نیست زیر شلواری و آنچه را که مانند آن عورتین را می پوشاند مانند شلوار بپوشد، مگر اینکه ازار -لنگ – نداشته باشد که در این صورت پوشیدن آن جایز است ، و بنابر احتیاط واجب باید از پوشیدن لباسهای متعارف مانند پیراهن و قبا و لباده و پالتو و پیراهن عربی بپرهیزد، هرچند آنها را مانند جامه دکمه دار و زره نپوشد (مناسک ، مسأله 242) .

آیه الله خویی ، پوشیدن پیراهن و قبا و شلوار و زیر شلواری و جامه دکمه دار با بستن دکمه آن و درع (زره ) و هر جامه ای که آستین دار باشد که دست در آن رود بر محرم حرام است . (مناسک ، مسأله 242) .

مسئله 346 – چیزهایی  که شبیه به دوخته است مثل پیراهنهایی که با چرخ یا با دست می بافند یا چیزهایی  را که با نمد به شکل بالاپوش می مالند مثل کلیجه و پستک وکلاه و غیر آن جایز نیست (1) پوشیدن آنها (2) .

1 – آیات عظام خویی ، تبریزی ، بهجت : احوط اجتناب از هر جامه دوخته بلکه شبیه دوخته است ، مانند نمدی که چوپانان آن را می پوشند.

آیه الله مکارم : همچنین لباسهایی که قطعات آن را بهم می چسبانند.

2 – آیه الله خامنه ای : و همچنین لباسهای دکمه دار گرچه مخیط نباشد، که پوشیدن آن حرام است ولی  سایر استعمالات آن مانند فرش قرار دادن یا به عنوان روانداز استفاده کردن مانعی  ندارد.
مسئله 347 –

احوط (1) اجتناب از مطلق دوخته است هرچند کم باشد، مثل کمربند (2) دوخته و شب کلاه (3) .

1 – آیه الله خامنه ای : پوشیدن مخیط از غیر انواع لباس مانند کمربند یا همیان حرام نیست ، و کفاره ندارد.

آیه الله فاضل : اما اگر بتواند همیان دوخته نشده تهیه کند نمی تواند از همیان دوخته شده استفاده کند.

آیه الله خویی : احوط اجتناب از مطلق جامه دوخته و شبیه دوخته است ولی  انداختن پتوی حاشیه دار که طرفین آن را با نخ دوخته اند مانع ندارد. (استفتائات ، ص 241، س 712) .

آیه الله گلپایگانی ، آیه الله صافی : استفاده از این اشیاء برای محرم جایز است هرچند دوخته باشد: 1 – همیان و کمربند که برای حفظ پول به کمر می بندند. 2 – فتق بند 3 – کفشی که تمام روی پا را نپوشاند.

2 – آیه الله مکارم : کمربند دوخته اشکالی  ندارد.

3 – آیه الله تبریزی : پوشیدن شب کلاه جایز نیست و کمربند مانعی  ندارد.

آیه الله صانعی : بلکه در مثل آنها پوشیدنشان متعارف است در غیر حال احرام خالی از وجه نیست و اما در غیر آنها احتیاط مستحب است .
مسئله 348 –

همیانی  را که در آن پول می گذارند اشکال ندارد به کمر ببندد هرچند دوخته باشد، بهتر آن است که قسمی کند که بی گره باشد (1) .

1 – آیه الله فاضل : اما اگر بتواند همیان دوخته نشده تهیه کند نمی تواند از همیان دوخته شده استفاده کند.

آیه الله بهجت : در مناسک ایشان ، قسمت اخیر آورده نشده است .
مسئله 349 –

فتق بند اگر دوخته باشد برای ضرورت جایز است ببندد، لکن احتیاط آن است که کفاره بدهد (1) .

1 – آیه الله فاضل ، آیه الله صافی : اولی این است که کفاره بدهد.

آیه الله تبریزی : کفاره هم ندارد.

آیه الله مکارم : ضرورت لازم نیست و کفاره هم ندارد.

آیه الله خامنه ای : حکم آن در ذیل مسأله 347 گذشت .

آیه الله سیستانی : این احتیاط لازم نیست .
مسئله 350 –

اگر به لباس دوخته احتیاج پیدا کرد جایز است بپوشد، ولی  کفاره باید بدهد (1) .

1 – آیات عظام خامنه ای ، خویی ، تبریزی ، سیستانی ، بهجت : بنابر احتیاط واجب باید یک گوسفند بدهد.
مسئله 351 –

جایز است گره زدن لباس احرام را ولی احتیاط در گره نزدن است ، و احتیاط واجب آن است که لنگ را بگردن گره نزنند.
مسئله 352 –

جایز است که لباس احرام را با سوزن یا چیز دیگر بعضی را ببعضی  وصل کند گرچه احتیاط در ترک است .
مسئله 353 –

از برای  زنها جایز است لباس دوخته هرقدر می خواهند بپوشند (1) و کفاره ندارد، بلی جایز نیست (2) از برای آنها پوشیدن قفازین و آن چیزی بوده که زنهای  عرب در آن پنبه می گذاشتند و دست می کردند برای حفظ از سرما.

1 – آیه الله سیستانی : مکر در دستکش که جایز نیست آن را بپوشد.(مناسک ، مسأله 244) .

2 – آیه الله اراکی : احوط بلکه اقوی اجتناب از آن است .

آیه الله مکارم : منظور از قفازین هر نوع دستکش است .
مسئله 354 –

کفاره پوشیدن لباس دوخته ، یک گوسفند است .
مسئله 355 –

اگر محرم چند قسم لباس دوخته بپوشد مثل پیراهن و قبا و عبا برای هریک باید کفاره (1) بدهد و احتیاط واجب (2) آن است که اگر آنها را توی  هم کرد و یک دفعه پوشید باز برای هریک کفاره بدهد (3) .

1 – آیه الله گلپایگانی ، آیه الله صافی : ظاهر آن است که اگر برای پوشیدن جنس دوخته یک کفاره بدهد کافی است . (مجمع المسائل ، ج 1، ص 461، مسأله (20.

2 – آیه الله سیستانی : اگر نوع این لباسها مختلف باشد به تعداد هر لباس باید کفاره بدهد، و اگر نوع لباسها یکی باشد بنابر احتیاط به تعداد هر لباس باید کفاره بدهد.(مناسک ، مسأله 245) .

3 – آیه الله خویی ، آیه الله بهجت : متعرض حکم این مسأله تا مسأله 204 نشده اند.
مسئله 356 –

اگر از روی اضطرار لباسهای متعدد پوشید کفاره ساقط نمی شود (1) .

1 – آیه الله تبریزی : بنابر احتیاط در صورت اضطرار به پوشیدن لباس هم کفاره دارد.

آیه الله مکارم : مگر اینکه موجب عسر و حرج شود.

آیه الله خویی ، آیه الله سیستانی : بنابر احتیاط. (مناسک ، مسأله 245) .
مسئله 357 –

اگر یک قسم لباس بپوشد مثل پیراهن و کفاره بدهد و باز پیراهن دیگر بپوشد یا آن را که پوشیده بکند و باز بپوشد باید برای دفعه دیگر نیز کفاره بدهد.
مسئله 358 –

احتیاط واجب آن است که اگر چند لباس از یک نوع بپوشد (1) مثل چند قبا یا چند پیراهن چه در مجلس واحد یا در مجالس عدیده برای هریک کفاره بدهد (2) .

1 – آیه الله غروی : اقوی در این صورت کفایت است در صورتی که همه را در یک دفعه بپوشد و یک لبس صدق کند.

2 – آیه الله مکارم : مگر اینکه موجب عسر و حرج شود.

آیه الله فاضل : اما اگر یک مرتبه آنها را بپوشد کفاره متعدد نمی شود.

آیه الله تبریزی : درصورتی که چند لباس بپوشد ولو از یک نوع باشد، باید به تعداد آنها کفاره بدهد.

آیه الله گلپایگانی : برای پوشیدن جنس دوخته در احرام عمره یک کفاره و در احرام حج نیز یک کفاره کافی است .(مجمع المسائل ، ج 1، ص 461، مسأله (20.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید