آثار شهید دکتر بهشتی

آثار شهید دکتر بهشتی

قلم زدن های جامانده

خدا از دیدگاه قرآن: این کتاب گامی نوین در جهت شناخت تعالیم قرآن است.
اقتصاد اسلامی:در این کتاب دیدگاه اسلام در زمینه ی مسایل اقتصادی مطرح شده است.
نماز چیست:این کتاب با نثری شیوا و قابل فهم، مخصوص نوجوانان نگاشته شده است.
ربا در اسلام: در این کتاب مفهوم ربا و صورت های آشکار و پنهان آن تعیین شده است.
روش برداشت از قرآن:این کتاب پاسخ دکتر به این سوال است که «چگونه می توان از آن قرآن برداشت کرد؟»
شناخت: در این کتاب تقسیم بندی سه گانه ای از موضوع شناخت ارایه شده است.
مساله ی مالکیت:در این کتاب به مفهوم مالکیت به دیدگاه اسلام درباره مالکیت اشاره شده است.
پاسخ داده شده که آیا با پیشرفت علوم و فنون دوران ایمان سپری شده است؟
حج در قرآن: در آن به حج به عنوان یک دوره ی سازندگی نگاه شده است.
محیط پیدایش اسلام:در این کتاب به فهم مطالب اسلام نه تنها دلیل آوردن از کتاب در روایات تاکید فراوان دارد و نمونه هایی ارایه می دهد.
روحانیت در اسلام و در میان مسلمین: در این کتاب با روش محققانه به نقش روحانی در حفظ و توسعه ی اسلام اشاره دارد و جایگاه آن را در میان مسلمین بررسی کرده است.
کدام مسلک: در این کتاب با ادله ی تحقیقی؛ اسلام را به عنوان مکتب و مسلک برتر، معرفی کرده است.
پنج گفتار: مجموعه ای پنج سخنرانی از دکتر بهشتی ، با موضوع مکتب گرایی، آزادی در اجتماع، مکتب و تخصص، لیبرالیسم و اسلام و پیوندهای اجتماعی.
منبع: ویژه نامه بزرگداشت هفتم تیر/ ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا/ تیرماه 1389

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید