آیات مربوط به جهاد و شهادت که در قرآن آمده چه تعداد است نام سوره و شماره آیه را ذکر کنید.

آیات مربوط به جهاد و شهادت که در قرآن آمده چه تعداد است نام سوره و شماره آیه را ذکر کنید.

بررسی آیات جهاد و شهادت و شمارش آنها محتاج تحقیق مفصلی است که در فهرست منابع به برخی از منابع جهت مراجعه اشاره می شود. با این حال تعدادی از آیات پیرامون جهاد و شهادت و موضوعات مرتبط با این دو عنوان تقدیم می گردد.
1. آیات جهاد
الف) فلسفه و هدف جهاد
سوره های: نساء آیات 75 و 76، مائده آیات 33 و 34، انفال، آیات 30 تا 38، انفال آیه 60، انفال، آیات 72 تا 75، توبه آیات 1 تا 19، حج آیه 39، بقره آیه 25، بقره آیه 279، آل عمران آیات 13 تا 18، انفال آیه 39، نور آیات 55 تا 57، الحدید آیات 25 تا 29.
ب) انگیزه های جهادگران
سوره های توبه آیات 119 تا 121، حشر آیات 14 تا 20، صف آیه 11، تغابن آیات 16 تا 18.
ج) ارزش جهاد
سوره های: بقره آیه 218، آل عمران 195. انفال آیات 72 تا 75، توبه آیات 111 و 112 بقره آیات 244 و 245، عادیات آیات 1 تا 5، مائده آیات 54 تا 56.
د) آفات جهاد:
سوره های: بقره آیه 249. انفال آیه 47، آل عمران آیات 154 و 155.
2. آیات شهادت
الف) شهادت زندگی جاویدان، (شهید فناناپذیر است)
سوره های: بقره آیه 154، آل عمران آیات  157 و 158 و 168 و 169 و 170 و 195، سوره حج آیات 58 و 59.
ب) جایگاه بلند شهیدان
سوره های نساء آیات 69، 70، 77.
ج) فلسفه شهادت
سوره نساء آیات 95 تا 101.
د) شهادت طلبی مانع سلطه پذیری
سوره شعراء آیات 46 تا 51.
هـ) زمینه های استقبال از شهادت
سوره های: احزاب آیات 16 تا 27.
یس / آیات 26 تا 29 و محمد آیه 4.
و) روح شهیدان محرّک جهاد.
سوره یس آیات 26 تا 29.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. هزار و یک نکته از قرآن کریم، اکبر دهقان.
2. CD  فروغ بی پایان، عبدالمجید معادیخواه.
3. تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی، ذیل آیاتی که در متن پاسخ آمده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید