آيات مربوط به جهاد و شهادت كه در قرآن آمده چه تعداد است نام سوره و شماره آيه را ذكر كنيد.

آيات مربوط به جهاد و شهادت كه در قرآن آمده چه تعداد است نام سوره و شماره آيه را ذكر كنيد.

بررسي آيات جهاد و شهادت و شمارش آنها محتاج تحقيق مفصلي است كه در فهرست منابع به برخي از منابع جهت مراجعه اشاره مي شود. با اين حال تعدادي از آيات پيرامون جهاد و شهادت و موضوعات مرتبط با اين دو عنوان تقديم مي گردد.
1. آيات جهاد
الف) فلسفه و هدف جهاد
سوره هاي: نساء آيات 75 و 76، مائده آيات 33 و 34، انفال، آيات 30 تا 38، انفال آيه 60، انفال، آيات 72 تا 75، توبه آيات 1 تا 19، حج آيه 39، بقره آيه 25، بقره آيه 279، آل عمران آيات 13 تا 18، انفال آيه 39، نور آيات 55 تا 57، الحديد آيات 25 تا 29.
ب) انگيزه هاي جهادگران
سوره هاي توبه آيات 119 تا 121، حشر آيات 14 تا 20، صف آيه 11، تغابن آيات 16 تا 18.
ج) ارزش جهاد
سوره هاي: بقره آيه 218، آل عمران 195. انفال آيات 72 تا 75، توبه آيات 111 و 112 بقره آيات 244 و 245، عاديات آيات 1 تا 5، مائده آيات 54 تا 56.
د) آفات جهاد:
سوره هاي: بقره آيه 249. انفال آيه 47، آل عمران آيات 154 و 155.
2. آيات شهادت
الف) شهادت زندگي جاويدان، (شهيد فناناپذير است)
سوره هاي: بقره آيه 154، آل عمران آيات  157 و 158 و 168 و 169 و 170 و 195، سوره حج آيات 58 و 59.
ب) جايگاه بلند شهيدان
سوره هاي نساء آيات 69، 70، 77.
ج) فلسفه شهادت
سوره نساء آيات 95 تا 101.
د) شهادت طلبي مانع سلطه پذيري
سوره شعراء آيات 46 تا 51.
هـ) زمينه هاي استقبال از شهادت
سوره هاي: احزاب آيات 16 تا 27.
يس / آيات 26 تا 29 و محمد آيه 4.
و) روح شهيدان محرّك جهاد.
سوره يس آيات 26 تا 29.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. هزار و يك نكته از قرآن كريم، اكبر دهقان.
2. CD  فروغ بي پايان، عبدالمجيد معاديخواه.
3. تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي، ذيل آياتي كه در متن پاسخ آمده است.

مطالب مشابه