قُرب الاسناد

قُرب الاسناد

مؤلف اين كتاب عبدالله بن جعفر حميرى از بزرگان علماى قرن سوّم هجرى است. در اين مجموعه، احاديثى كه با واسطه كمترى از معصوم نقل شده و سلسله سند كوتاهترى دارند نقل شده است. اين شيوه گزينش احاديث از آن جهت مورد توجّه است كه زياد شدن واسطه ـ حتّى اگر مورد اعتماد و مُوَثَّق باشند ـ احتمال اشتباه در نقل حديث را افزايش مى دهد.
كتاب قرب الاسناد موجود در دسترس ما شامل سه بخش مستقل است: قرب الاسناد عن الإمام الصاّدق عليه السلام، قرب الاسناد عن الإمام الكاظم عليه السلام وقرب الاسناد عن الإمام الرضا عليه السلام.
گفتنى است در آثار رجالى از قرب الاسناد عن الإمام الجواد وعن القائم عليهماالسلام نيز نامبرده شده است كه به دست ما نرسيده است.
بخش دوّم اين كتاب (يعنى قرب الاسناد عن الامام الكاظم عليه السلام) همان كتاب مسائل على بن جعفر است كه به روال آثار فقهى تنظيم و عنوان گذارى شده است.
بيشتر احاديث اين كتاب را احاديث فقهى ـ در ابواب مختلف ـ تشكيل مى دهد. علّامه مجلسى و شيخ حرّ عاملى نيز احاديث اين كتاب را در بحارالأنوار و وسائل الشيعة نقل كرده است.
قرب الاسناد شامل 1387 حديث است كه با تصحيح و تحقيق مؤسسه آل البيت همراه با فهارس فنى در يك جلد چاپ شده است.
سايت دارالحديث

مطالب مشابه