الامالی

الامالی

مؤلف:
شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسي (م 460 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در قسمت معرفي کتب فقهي شيعه ذکر شده است.
معرفي اجمالي کتاب:
اين کتاب شامل رواياتي است که شيخ الطائفه در نجف اشرف طي جلسات منظمي براي شاگردان خود املا مي کرده است. اين واقعه بعد از آن است که در سال 448 ق حوزه نجف را تأسيس نمود و شروع به تربيت شاگردان در آن حوزه علميه مقدس کرد.
اولين مجلس کتاب، در سال 455 ق و آخرين آن، در سال 458 ق برگزار شده و از مجلس نوزدهم تا پايان کتاب، روزهاي جمعه بوده که تاريخ دقيق آنها در ابتداي هر مجلس ذکر شده است. شيخ طوسي با دقت تمام سلسله سند روايات را ذکر کرده و کمتر روايت مرسل يا مقطوع در آنها ديده مي شود. لذا مي توان گفت که امالي شيخ طوسي مجموعه رواياتي است که شيخ از بين هزاران روايت، که در اختيار داشته، انتخاب نموده است.
کتاب امالي از حيث تنوع موضوعات بسيار جالب است؛ چرا که موضوعات آن از اصول دين و معرفت الله و فضايل معصومان و سيره نبوي تا ادعيه مأثوره و وقايع تاريخي و سياسي مانند هجرت به حبشه و مقتل امام حسين – عليه السلام – و قيام مختار را در بردارد. در کنار اين روايات، روايات اخلاقي در موضوعات گوناگون، و روايات آداب خوردن و آشاميدن و آداب مسجد نيز به چشم مي خورد. فرزند شيخ طوسي، ابو علي طوسي، کتاب امالي را روايت کرده است.
تعداد روايات اين کتاب 1537 روايت است که در 46 مجلس تنظيم شده است. در چاپ حاضر، هر روايت شماره مسلسل و روايات هر مجلس نيز شماره رديف دارند.
وضعيت نشر:
اين کتاب در يک جلد به زبان عربي به همت انتشارات دارالثقافه قم چاپ و منتشر شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 374

مطالب مشابه