المحجّة البيضاء

المحجّة البيضاء

المحجّة البيضاء عنوان اثر اخلاقى محقق بزرگ ملامحسن فيض كاشانى در گذشته به سال 1091 هجرى است مؤلف اين كتاب را در شرح و اصلاح احياء العلوم امام محمّد غزّالى نگاشته است. گرچه اين كتاب ناظر به موضوعات اخلاقى است، ولى از آنجا كه مؤلّف فراوان از آيات و روايات استفاده مى كند، مى توان آن را از زمره آثار روايى شيعه نيز به شمار آورد.
مؤلّف علاوه بر پالايش احياء العلوم از عقايد نادرست، روايات دروغ و حكايتهاى غيرقابل باور، در هر بحث روايات بسيارى از منابع شيعه بر آن افزوده و توضيحات ارزنده اى را بيان داشته است.
اين كتاب از چهار بخش: عبادات، عادات، مُهلكات و منجيات تشكيل شده است. بخش عبادات مشتمل بر كتاب علم، عقايد اساسى، اسرار طهارت، نماز، روزه، زكات، آداب تلاوت قرآن، حج و كتاب اذكار و ادعيه است. بخش عادات شامل آداب خوردن و آشاميدن، نكاح، كسب، معاشرت و… است. بخش مهلكات به بيان مفاسد و رذايل اخلاقى مانند شهوت، غضب، حسد ، كينه، ريا، عجب و… و درمان آنها پرداخته است. بخش منجيات به بيان فضائل و صفات پسنديده همچون صبر، زهد، توحيد، رضا، ذكر و… اختصاص دارد.
اين اثر با تصحيح آقاى على اكبر غفّارى در چهار مجلَّد منتشر شده است.
سايت دارالحديث

مطالب مشابه