المحجّه البیضاء

المحجّه البیضاء

المحجّه البیضاء عنوان اثر اخلاقى محقق بزرگ ملامحسن فیض کاشانى در گذشته به سال 1091 هجرى است مؤلف این کتاب را در شرح و اصلاح احیاء العلوم امام محمّد غزّالى نگاشته است. گرچه این کتاب ناظر به موضوعات اخلاقى است، ولى از آنجا که مؤلّف فراوان از آیات و روایات استفاده مى کند، مى توان آن را از زمره آثار روایى شیعه نیز به شمار آورد.
مؤلّف علاوه بر پالایش احیاء العلوم از عقاید نادرست، روایات دروغ و حکایتهاى غیرقابل باور، در هر بحث روایات بسیارى از منابع شیعه بر آن افزوده و توضیحات ارزنده اى را بیان داشته است.
این کتاب از چهار بخش: عبادات، عادات، مُهلکات و منجیات تشکیل شده است. بخش عبادات مشتمل بر کتاب علم، عقاید اساسى، اسرار طهارت، نماز، روزه، زکات، آداب تلاوت قرآن، حج و کتاب اذکار و ادعیه است. بخش عادات شامل آداب خوردن و آشامیدن، نکاح، کسب، معاشرت و… است. بخش مهلکات به بیان مفاسد و رذایل اخلاقى مانند شهوت، غضب، حسد ، کینه، ریا، عجب و… و درمان آنها پرداخته است. بخش منجیات به بیان فضائل و صفات پسندیده همچون صبر، زهد، توحید، رضا، ذکر و… اختصاص دارد.
این اثر با تصحیح آقاى على اکبر غفّارى در چهار مجلَّد منتشر شده است.
سایت دارالحدیث

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید