المحجّة البيضاء

المحجّة البيضاء

المحجّة البيضاء عنوان اثر اخلاقى محقق بزرگ ملامحسن فيض كاشانى در گذشته به سال 1091 هجرى است مؤلف اين كتاب را در شرح و اصلاح احياء العلوم امام محمّد غزّالى نگاشته است. گرچه اين كتاب ناظر به موضوعات اخلاقى است، ولى از آنجا كه مؤلّف فراوان از آيات و روايات استفاده مى كند، مى توان آن را از زمره آثار روايى شيعه نيز به شمار آورد.
مؤلّف علاوه بر پالايش احياء العلوم از عقايد نادرست، روايات دروغ و حكايتهاى غيرقابل باور، در هر بحث روايات بسيارى از منابع شيعه بر آن افزوده و توضيحات ارزنده اى را بيان داشته است.
اين كتاب از چهار بخش: عبادات، عادات، مُهلكات و منجيات تشكيل شده است. بخش عبادات مشتمل بر كتاب علم، عقايد اساسى، اسرار طهارت، نماز، روزه، زكات، آداب تلاوت قرآن، حج و كتاب اذكار و ادعيه است. بخش عادات شامل آداب خوردن و آشاميدن، نكاح، كسب، معاشرت و… است. بخش مهلكات به بيان مفاسد و رذايل اخلاقى مانند شهوت، غضب، حسد ، كينه، ريا، عجب و… و درمان آنها پرداخته است. بخش منجيات به بيان فضائل و صفات پسنديده همچون صبر، زهد، توحيد، رضا، ذكر و… اختصاص دارد.
اين اثر با تصحيح آقاى على اكبر غفّارى در چهار مجلَّد منتشر شده است.
سايت دارالحديث

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید