علت اینکه خدا ضعف ندارد چیست؟ از کجا بفهمیم خدا عاجز نیست؟

علت اینکه خدا ضعف ندارد چیست؟ از کجا بفهمیم خدا عاجز نیست؟

عجز به معنی عقب افتادن از چیزی و قرار گرفتن در دنباله کاری است، سپس به عنوان قصور و ناتوانی از انجام کار در مقابل قدرت به کار رفته است.[1] بنابراین عجز در صورتی صادق است که قدرت در آن مورد بتواند إعمال شود و در تعریف قدرت گفته اند: عبارت است از اینکه فاعل به گونه ای باشد که هرگاه بخواهد فعل را انجام دهد و هرگاه نخواهد انجام ندهد. پس اوّلا خواست و اراده لازم است و ثانیاً قدرت فعل و ترک را در بر می گیرد و ثالثاً اراده از قدرت محدودتر است و هم اینکه اراده مسبوق به علم است.[2] مسئله قدرت خداوند از اهم مباحث صفات کمال و جمال است که از هر نظر نا محدود و بی پایان است و هر امر ممکنی را شامل می شود، قدرتی که توأم با اختیار و مشیّت است، هر زمان اراده کند انجام می دهد و هر زمان اراده محو و نابودی چیزی را کند، از میان می رود[3] اما مقدور بودن هر چیزی مستلزم تحقق آن نیست و تنها اموری تحقق می یابند که اراده الهی به ایجاد آنها تعلق گرفته باشد، پس دایره مرادات تنگ تر از مقدورات است[4] و خداوند حکیم جز کار شایسته و حکیمانه انجام نمی دهد ولو اینکه مقدور او باشد.

دلیلهای قدرت و عدم عجز خدا:
1- برهان سعه وجودی
خداوند هستی بی پایان و نا محدود استو چنین وجودی بطور مسلّم بر همه چیز توانا است، زیرا عجز و ناتوانی از انجام یک کار و منظور، یا بواسطه محدود بودن قدرت فاعل است و یا بر اثر محدود بودن وسایل تولید و یا وجود مانع. (و با فرض یک قدرت نا محدود همه شرایط فراهم و موانع از بین خواهد رفت) و اگر فرضاً خداوند بر چیزی قادر نباشد آیا می توان تصور کرد وجود و قدرت دیگری بر آن چیز قادر باشد؟ اگر بگوییم نمی توان تصور کرد معلوم می شود آن موضوع اساساً محال است و قابل این نیست که مشمول قدرت شود، و اگر می توان تصور کرد که وجود دیگری قادر بر آن باشد، معلوم می شود آن وجود از خدایی که ما تصور کرده ایم بزرگتر است؛ در حالیکه کاملتر از خداوند نمی توان پیدا کرد؛ زیرا او وجودی است که از هر نظر بی پایان است و کاملتر از او تصور نمی شود[5] و هر قدر فاعل از نظر مرتبه وجودی کاملتر باشد، دارای قدرت بیشتر خواهد بود و طبعاً موجودی که دارای کمال بی نهایت باشد، قدرتش نا محدود است.[6] 2- برهان امکان و وجوب:
در اثبات واجب الوجود ثابت شده که سلسله ممکنات و معلولات به علّه العلل باز می گردد و اگر عله العلل فاقد آنها بود (یعنی قدرت بر ایجاد آنها نداشت) به وجود نمی آمدند؛ پس پیدایش هر موجود نشانه قدرت آفریننده آن است[7] و تمام ممکنات و پدیده ها نه تنها در آغاز وجود یافتن، که در بقاء خود نیز، متکی به او و مخلوق او هستند و این است معنی قدرت مطلقه خداوند بر همه چیز.[8] 3- دلیل تجربی و علمی ـ حسّ و مشاهده
عالم هستی با پدیده های عظیم و شگرفش و با ریزه­کاریهای دقیق و ظریفش، همه نشانه های قدرت او است و دلایل نا محدود بودن آن[9] صدها هزار نوع گیاه و جاندار و ریز و درشت و میلیونها ستاره و کهکشان با حرکات متنوع و ساختمان عجیب سلولها و اتم ها و نظم حیرت انگیز حاکم بر همه اینها، و از همه جالبتر اینکه همه با یک قلم و مرکّب ترسیم شده اند و تمام موجودات زنده به واحدهای کوچکی به نام سلول و تمام جهان مادّه به واحد کوچکی به نام اتم باز می گردد.[10]

عدم تعلق قدرت به محال
در پاسخ به سؤالاتی نظیر اینکه آیا خدا می تواند مثل خود را بسازد یا موجودی بسازد که نتواند آن را معدوم سازد یا نتواند آن را حرکت دهد؟ آیا این جهان وسیع را می تواند در درون تخم مرغ جای دهد؟….اگر بگویید می تواند، باور کردنی نیست؛ زیرا شرک و محدودیت قدرت و محال لازم می آید و اگر بگویید نمی تواند پس خدا را عاجز دانسته اید؟….لذا پاسخ اصلی آن این است که قدرت به امور ممکنه تعلق می گیرد نه به محالات ذاتی متناقض، یعنی این امور از قابلیت هستی بیرون هستند، مثلا: خدا مثل خود را بیافریند یعنی در عین اینکه مخلوق و ممکن و پدیده است، خالق و واجب و قدیم باشد، یعنی هم باشد و هم نباشد و این یک عبارت متناقضی است[11] و صورت مسئله غلط است مثل اینکه 20 پرتقال را به 40 نفر تقسیم کنیم که به هر کدام یک عدد کامل برسد؟ سؤال دارای تناقض است و قابل طرح نیست تا نوبت به جواب برسد.[12] امام علی(علیه السلام) در پاسخ این نوع سؤالات فرمود: به خدا نسبت عجز نمی توان داد اما آن چیزیکه تو گفتی امکان ندارد و قدرت به امر ممتنع تعلق نمی گیرد.[13]

پاسخ قرآن به این سؤال:
«و ما کان اللّه لیعجزه من شیء فی السّموات و لا فی الأرض انّه کان علیماً قدیرا»
نه چیزی در آسمانها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت، او دانا و توانا است.[14] در این آیه مسئله عمومیت قدرت خداوند در دو بعد مطرح شده است. نخست نفی هر گونه عجز و ناتوانی از او و سپس بیان توانائی او بر هر چیز; عجز و ناتوانی در برابر چیزی یا ناشی از جهل و بی خبری است که قدرت مقابله با حادثه را از شخص می گیرد یا بر اثر ضعف و بی خبری است. اما کسی که هم عالم است و هم قادر، نه در برابر حادثه ای غافلگیر می شود و نه از مقابله با آن عاجز و ناتوان می گردد.[15] «قل اللّهم مالک الملک…»بگو ای خدای مالک حکومتها به هر کس بخواهی حکومت می بخشی و از هر کس بخواهی می گیری هر کس را بخواهی عزّت می دهی و هر کس را بخواهی خوار می کنی، تمام خوبیها به دست تو است تو بر هر چیزی قادری، شب را در روز داخل می کنی و روز را در شب و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده و به هر کسی بخواهی بدون حساب روزی می بخشی.[16] در این دو آیه 12 مرتبه از قدرت خداوند نام برده شده است، تا روح توحید را در انسان شکوفا کند.[17]

مخالفان عمومیت قدرت خداوند:
بعضی از مذاهب بخاطر اشکالاتی که در حلّ آن عاجز بوده اند، در عمومیت قدرت خداوند تردید کرده اند.
الف: پیروان مذهب مجوسی که به دو خدا قائل اند و هر یک را از کار دیگری عاجز می دانند، یکی را خالق خیر و دیگری را خالق شر محسوب می دارند. پاسخ آنها این است که شر مطلق در عالم وجود ندارد بلکه یا جنبه عدمی دارد و یا نسبی است، عدم، نیاز به خالق ندارد و نسبی فی نفسه لازم است.
ب: پیروان مکتب تفویضی: افعال انسان را از حوزه قدرت خدا بیرون می دانند؛ چرا که در غیر این صورت جبر لازم می آید. پاسخ این است که: افعال انسان در طول خواسته خدا است و او خواسته، انسان، فاعل مختار باشد و هر لحظه بخواهد سلب می کند.
ج: بعضی، افعال قبیح را مقدور خداوند ندانسته اند. پاسخ اینکه امکان ذاتی غیر از امکان وقوعی است؛ ظلم و فساد از حکیم صادر نمی شود، نه اینکه قدرت بر آنها نداشته باشد.
د: بعضی خدا را قادر بر امور محال ندانسته اند. پاسخ اینکه قدرت به امور محال تعلق نمی گیرد[18] عدم تعلق قدرت بر امور محال نشانه عجز نیست.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. آموزش عقاید، ج 1، ص 100ـ99.
2. پیام قرآن، ج 4، مبحث قدرت خداوند.
3. خدا را چگونه بشناسیم، از آیه اللّه مکارم شیرازی، بحث صفات خداوند.

پی نوشت ها:
[1] . مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج 4، ص 163.
[2] . جمعی از نویسندگان، معارف اسلامی1، ص 9ـ 78.
[3] . مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج 4، ص 160.
[4] . مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، ج 2، ص 5 ـ 382.
[5] . مکارم شیرازی، خدا را چگونه بشناسیم، ص 1ـ90.
[6] . مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، ج 1، ص 100 ـ 99.
[7] . جمعی از نویسندگان، معارف اسلامی، ص 9ـ 78.
[8] . مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج 4، ص 6ـ174.
[9] . همان، ص 160.
[10] . همان، ص 6ـ174.
[11] . مکارم شیرازی، خدا را چگونه بشناسیم.
[12] . مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج 4، ص 184.
[13] . نور الثقلین، ج 1، ص 39، به نقل از: دهقان، اکبر، هزار و یک نکته از قرآن کریم، ص 60.
[14] . فاطر/ 44.
[15] . مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج 4، ص 172.
[16] . آل عمران / 26 و 25.
[17] . دهقان، اکبر، هزار و یک نکته از قرآن کریم، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ص 60.
[18] . مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج 4، ص 184ـ178، (خلاصه شده).

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید