آیةالله العظمی گلپایگانی (ره) و زکات قرآن

آیةالله العظمی گلپایگانی (ره) و زکات قرآن

قرآن‌هايي که به آيةالله‌العظمي گلپايگاني(ره)هديه مي‌شد، اين مرجع فقيد، مقيد بودند آن‌ها را بخوانند. پس‌از يک دور تلاوت، قرآن‌ها را به دارالقرآن هديه مي‌کردند و مي‌فرمودند: زکات قرآن به اين است که خوانده شود؛ زيرا در قيامت، قرآن از ما باز خواست مي‌کند. ايشان در ماه رمضان هفت الي هشت دور، قرآن را ختم مي‌کردند.

گنجينه معارف/1/480

مطالب مشابه