زیباترین احادیث پیامبر بزرگ اسلام

زیباترین احادیث پیامبر بزرگ اسلام

مؤمن‌ نزد خدا از بعض‌ فرشتگان‌ او عزیزتر است‌ .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، کتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ ۳۹۳۷)

لغزش‌ دانشمند به‌ زودى‌ مشهور شود ، و لغزش‌ نادان‌ را جهل‌ مستور دارد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ ۳۵۷ ، ح‌ ۱۷۰۳)

به‌ زیارت‌ قبرها روید ، که‌ آخرت‌ را به‌ یاد شما مى‌آورد .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، کتاب‌ ما جاء فى‌ الجنائز ، ح‌ ۱۵۵۸)

زنا مایه‌ فقر است‌ .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۵ ، ص‌ ۳۱۳ ، ح‌ ۱۲۹۸۹)

خدا را از فضل‌ او طلب‌ کنید ، که‌ خدا دوست‌ دارد که‌ از او بخواهند .

(سنن‌ ترمذى‌ ، کتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ ۳۴۹۴)

از خدا علمى‌ سودمند بخواهید ، و از علمى‌ که‌ سود ندهد به‌ خدا پناه‌ برید .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، کتاب‌ الدعاء ، ح‌ ۳۸۳۳)

در نادانى‌ تو همینقدر بس‌ که‌ هر چه‌ دانى‌ آشکار کنى‌ .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ ۲۸۸ ، ح‌ ۱۳۶۷)

بدترین‌ مردم‌ آن‌ کس‌ است‌ که‌ آخرت‌ خویش‌ به‌ دنیا فروشد ، و بدتر از او کسى‌ است‌ که‌ آخرت‌ خویش‌ به‌ دنیاى‌ دیگرى‌ فروشد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ ۳۸۱ ، ح‌ ۱۷۹۹)

بدترین‌ مردم‌ علماى‌ بدند .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۱۰ ، ص‌ ۱۹۱ ، ح‌ ۲۹۰.۶)

مؤمن‌ آیینه‌ مؤمن‌ است‌ ، و مؤمن‌ برادر مؤمن‌ است‌ و در کسب‌ و کارش‌ به‌ او کمک‌ مى‌کند و از پشت‌ سر مراقب‌ و محافظ اوست‌ .

(سنن‌ ابى‌ داود ، کتاب‌ الادب‌ ، ح‌ ۴۲۷۲)

قرض‌دار در قبر خویش‌ در بند است‌ ، و جز پرداخت‌ قرض‌ وى‌ ، او را رهایى‌ نمى‌بخشد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ ۲۸۸ ، ح‌ ۱۳۶۸)

قرض‌دار در قبر خویش‌ در بند است‌ ، و جز پرداخت‌ قرض‌ وى‌ ، او را رهایى‌ نمى‌بخشد .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۶ ، ص‌ ۲۳۲ ، ح‌ ۱۵۴۸۶)

همه‌ چیز حتى‌ ماهى‌ دریا براى‌ دانشمند آمرزش‌ مى‌خواهد .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۱۰ ، ص‌ ۱۴۵ ، ح‌ ۲۸۷۳۷)

دو گروه‌ از مردمند که‌ اگر صالح‌ بودند ، مردم‌ به‌ صلاح‌ آیند و اگر فاسد بودند ، به‌ فساد گرایند ، دانشوران‌ و زمامداران‌ .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۱۰ ، ص‌ ۱۹۱ ، ح‌ ۲۹۰.۷)

نماز چهره‌ شیطان‌ را سیاه‌ کند ، و صدقه‌ دادن‌ پشت‌ او را بشکند ، و دوستى‌ در راه‌ خدا ریشه‌ او را مى‌شکند ، و وقتى‌ چنین‌ کردید از شما به‌ فاصله‌ شرق‌ و غرب‌ دورى‌ کند .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۷ ، ص‌ ۲۸۴ ، ح‌ ۱۸۸۹۳)

بیمارى‌ تازیانه‌ خدا در زمین‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ آن‌ بندگان‌ خویش‌ را ادب‌ مى‌کند .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۳ ، ص‌ ۳۰۶ ، ح‌ ۶۶۸۰)

هر که‌ علم‌ براى‌ رضاى‌ خدا جوید ، نزد خدا از مجاهد فى‌ سبیل‌ الله‌ بهتر است‌ .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۱۰ ، ص‌ ۱۴۳ ، ح‌ ۲۸۷۲۷)

خوشا آنکه‌ عیوبش‌ او را از عیوب‌ مردم‌ مشغول‌ دارد .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۱۶ ، ص‌ ۱۴۳ ، ح‌ ۴۴۱۷۵)

ظ‌لم‌ سه‌ قسم‌ است‌ : ظ‌لمى‌ است‌ که‌ خدایش‌ نمى‌آمرزد ، و ظ‌لمى‌ هست‌ که‌ مى‌آمرزدش‌ ، و ظ‌لمى‌ هست‌ که‌ از آن‌ نمى‌گذرد . اما ظ‌لمى‌ که‌ خدا نمى‌آمرزد شرک‌ است‌ خدا گوید: ” حقا که‌ که‌ شرک‌ ظ‌لمى‌ بزرگ‌ است‌ ” ، و اما ظ‌لمى‌ که‌ خدا مى‌آمرزد ستم‌ بندگان‌ به‌ خودشان‌ میان‌ خود و پرودگارشان‌ است‌ ، اما ظ‌لمى‌ که‌ خدا از آن‌ نمى‌گذرد ظ‌لم‌ بندگان‌ به‌ یکدیگر است‌ .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۳ ، ص‌ ۴۹۸ ، ح‌ ۷۵۸۸)

دانشمندى‌ که‌ از علم‌ او سود برند ، از هزار عابد بهتر است‌ .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۱۰ ، ص‌ ۱۴۳ ، ح‌ ۲۸۷۲۳)

. نسبت‌ به‌ زنان‌ مردم‌ عفت‌ کنید تا زنانتان‌ عفیف‌ بمانند ، با پدران‌ خویش‌ نیکى‌ کنید تا فرزندانتان‌ با شما نیکى‌ کنند ، هر کس‌ برادرش‌ به‌ عذرخواهى‌ پیش‌ وى‌ آید ، باید عذر وى‌ را ، حق‌ باشد یا باطل‌ ، بپذیرد و اگر نپذیرد بر سر حوض‌ به‌ نزد من‌ نیاید .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۵ ، ص‌ ۳۱۶ ، ح‌ ۱۳۰۱۱)

فرزندان‌ خویش‌ را شنا و تیراندازى‌ آموزید ، و زنان‌ را نخ‌ رشتن‌ .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۱۶ ، ص‌ ۴۴۳ ، ح‌ ۴۵۳۴۲)

مؤمن‌ کم‌ خرج‌ است‌ .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۱ ، ص‌ ۱۴۲ ، ح‌ ۶۸۵)

نیک‌ خویى‌ کن‌ که‌ از مردم‌ هر که‌ نکوخوى‌ تر ، دینش‌ نکوتر .

(کنز العمال‌ ، ج‌ ۳ ، ص‌ ۱۱ ، ح‌ ۵۱۸۷)

هر که‌ دوست‌ دارد خدا هنگام‌ سختى‌ و مصیبت‌ دعاى‌ وى‌ اجابت‌ کند ، هنگام‌ گشایش‌ دعا بسیار کند .

(سنن‌ ترمذى‌ ، کتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ ۳۳۰۴)

وعده‌ دادن‌ چون‌ دین‌ به‌ گردن‌ گرفتن‌ است‌ ، واى‌ بر آنکه‌ وعده‌ دهد و تخلف‌ کند ، واى‌ بر آنکه‌ وعده‌ دهد و تخلف‌ کند ، واى‌ بر آنکه‌ وعده‌ دهد و تخلف‌ کند .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ ۴۲۴ ، ح‌ ۲۰.۵)

عفت‌ زینت‌ زنان‌ است‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ ۴۲۵ ، ح‌ ۲۰.۸)

مؤمن‌ آن‌ است‌ که‌ مردم‌ او را بر مال‌ و جان‌ خویش‌ امین‌ شمرند .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، کتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ ۳۹۲۴)

مؤمن‌ هوشیار و دقیق‌ و محتاط است‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ ۶۲۶ ، ح‌ ۳۰۸۹)

ساعتى‌ اندیشیدن‌ ، بهتر از شصت‌ سال‌ عبادت‌ کردن‌ است‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ ۴۳۶ ، ح‌ ۲۰۵۹)

مطالب مشابه

3 دیدگاه

 1. kelideservat
  2018-12-25 در 12:24 - پاسخ

  مفید بود !
  سپاس از سایت خوب تان !

 2. 7324
  2019-04-21 در 19:14 - پاسخ

  □واقعا ممنون بابت زحماتی که کشیدین
  ان شاء الله که خدا کمکتون کنه و کمک تمام مردم□

 3. 7324
  2019-04-21 در 19:15 - پاسخ

  □خیلی ممنون بابت زحمات □
  □ ان شاء الله خدا اجر تون بده همین همه مردم رو□