قرآن، سفره رحمت رحيميه خداوند

قرآن، سفره رحمت رحيميه خداوند

رحمت رحماني وقف عام است مثل اين هوا که همه استفاده مي کنند انسان، حيوان، درنده، گزنده…همه از اين هوا استفاده مي کنند نباتات، دريايي ها، همه از اين هوا استفاده مي کنند اين رحمت رحماني الهي است. امّا رحمت رحيميه الهيه سفره ي خاص است، سفره ي خاص الهي است. هرکسي کنار اين سفره راه ندارد اين سفره فقط براي شما گسترده شده است. قدر خودتون را بدانيد شما بايد از اين سفره لقمه برداريد طعمه برداريد «القُرآنُ مَأدبَهُ الله» قرآن سفره ي خداست و بر روي اين سفره انواع نعمت هاي روحاني قرار گرفته است. سفره ي انسان ساز يعني همين سفره !
قدرتون را بشناسيد، از اين سفره بايد لقمه برداريد.
حواست جمع باشه! ببينيد به سوي کدام سفره دست دراز مي کنيد؟ مبادا به سوي سفره هاي هرزه دست درازکنيد!
اي بسا ابليس آدم روي هست پس به هردستي نبايدداد دست
شما در دو تا رحم پرورانده مي شويد يکي رحم مادر عزيز است که به اين نشئه مي آييد والآن هم که دراين نشئه هستيد حواستون جمع باشه که در رحم هستيد. شما در دو تا رحم تربيت مي شويد. الآن هم ما در رحم طبيعتيم، در رحم دنياييم، هيچ کس طبيعت را نکوهش نکرد، هيچکس دانشمند طبيعي را به لحاظ دانشش نکوهش نکرد. هيچ کس نمي گويد طبيعت بد است. نميگه زمين بد است، آفتاب بد است، ستاره ها بد هستند، کهکشان ها بد هستند. ما در اين رحميم داريم تربيت مي شويم.
اينکه دنيا را نکوهش کرده اند :
چيست دنيا ؟ از خدا غافل شدن ني لباس و نقره و فرزند و زن
لباس و نقره و فرزند و زن ضروريه! (منظور از) دنيا، غفلت است،(منظور از) دنيا، حرام است، (منظور از) دنيا، گناه است. نه (اينکه) دنيا يعني زمين و آسمان. اگر مي بينيد يه دانشمند الهي در قلمش، کتابش، يه دانشمند طبيعي را نکوهش مي کند، نمي گويد علمت بد است. مي گويد چرا در اين حدّ توقف کردي؟ بيا بالاترها خبرهاييه. علم تو غلط نيست. علم، تشريح آناتومي، دار هستيه. بالاتر بيا ! کسي نگفت که علم غلطه.
ما داريم در اين رحم دنيا ساخته مي شويم، ببينيد خودتون را چگونه مي سازيد؟ اين دبيرستان ها، اين مدارس، اين حوزه ها همه براي ايفاي اين حقيقت اند که مردم را آگاهي بدهند. پسران و دختران اجتماع را، نفوس مستعدّه را آمادگي بدهند که براي ابد خودشون را درست بسازند. دار، دار علم است. «القُرآنُ مَأدبَهُ الله» از اين سفره غذا بگيريد! «مَأدُبِه» هم خواندند که جناب سيد مرتضي علم الهدي در غُرر و دُررش «مَأدِبِه» هم خونده است. قرآن «مَأدِبه الله» است. مأدبه، ادبستان را مي گويند. «ادبستان» (همان است) که ما به تخفيف مي گوييم «دبستان»، «دبستان» مخفف «ادبستان» است. «ادب» چيه ؟ ادب ؟ الآن مي فرماييد دستور زبان فارسي، دستور زبان عربي، اينها را مي فرماييد که از علوم ادبي اند، چطور دستور زبان، نگاهدار حدّ زبان است؟ هر زباني دستوري دارد، آن دستور نگاهدارنده ي حدّ اون زبان است. اين را مي گويند «ادب». وقرآن «ادبستان» است، نگاهدارنده حدّ انسان است. انسان حدّي دارد، انسان صورتي الهي دارد، انسان گرگ و پلنگ نيست، درنده نيست، حيوان نيست. انسان مظهر اتمّ حق سبحانه است. انسان بايد از اين ادبستان که قرآن است ادب بياموزد وانسان محشورشود براي ابد! آقا! داري براي ابدخودت را مي سازي .خانم! داري براي ابد خودت را مي سازي. آن آفريدگار تو، صانع تو براي تو دستور قرار داده است…
* گلچيني از بيانات حضرت علاّمه حسن زاده آملي حفظه الله / افتتاحيه دبيرستان اَهلَم محمودآباد مازندران

مطالب مشابه