شغل يابی جوان

شغل يابی جوان

از مهم ترين ويژگي هاي رشد و تکامل عقلي در مرحله جواني، ظهور استعدادهاي خاص است از اين رو، دوره جواني را «مرحله ظهور استعدادها» مي خوانند. ميل انتخاب حرفه و هدف، هنگام رسيدن به دوره نوجواني و بلوغ آشکار مي شود. مراحل انتخاب شغل در سن هاي گوناگون از اين قرار است:
1ـ مرحله انتخاب خيالي: هنگامي است که آرزوهاي حرفه اي کودک، نا مشخص و غير واقعي است و کودک مي خواهد مشاغلي را دانسته باشد که بزرگسالان مخصوصاً والدينش انجام مي دهند. اين دوره تا يازده سالگي ادامه دارد.
2ـ مرحله انتخاب آزمايش: که از يازده تا هفده سالگي است. در اين دوره، سليقه شغلي ابتدا بر رغبت هاي فرد مبتني است، سپس استعداد و شايستگي، اساس انتخاب شغل مي شوند و سرانجام ارزش ها و آرمان هاي شخصي جانشين آن ها مي شوند.
3ـ مرحله انتخاب واقعي: اين دوره بعد از هفده سالگي آغاز مي شود و نوجوان از روي هدف روشن و با استدلال، شغلي را بر مشاغل ديگر ترجيح مي دهد.
جوان در انتخاب هدف زندگي و شغل آينده اش بايد به عوامل زير توجه کند:
1ـ خصايص رواني: هر فرد بايد بر حسب چگونگي هوش، رغبت، شخصيت، ارزش ها و نيازهاي خويش شغل انتخاب کند.
2ـ خصايص بدني: در انتخاب شغل بايد به ويژگي هاي جسمي خود از قبيل قد، وزن، بهداشت و سلامت عمومي، محاسن يا معايب بدني خاص توجه کند.
3ـ تجارب شخصي: انسان در انتخاب شغل مي تواند از تجارب شخصي از قبيل کيفيت تربيت آشنايي با شرايط حرفه کمک بگيرد.
4ـ وضع اجتماعي: وضع اجتماعي خانواده در رغبت شغلي نوجوان و جوان مؤثر است و نبايد از آن غفلت کرد.
5ـ دوستان و خويشان: نوجوان در انتخاب حرفه از گرايش و نظر و شغل دوستان وخويشاوندانش متأثر مي شود و بيشتر به شغلي تمايل دارد که آن ها از آن تعريف و تمجيد مي کنند؛ لذا جوان بايد مواظب باشد که به طور صد در صد تحت تأثير القاءات آن ها قرار نگيرد بلکه استعدادها و توانمندي ها و شرايط خاص خود را نيز لحاظ کند.
6ـ مطالعه: جوان بايد درباره انواع گوناگون مشاغل مطالعه نمايد و اطلاعات لازم را درباره آن ها کسب نمايد.
7ـ بحث و گفتگو: جوان مي تواند با بحث و گفتگو با صاحبان يا نمايندگان حرفه هاي مختلف، از جنبه هاي مختلف شغلي يک حرفه مطلع شود تا با ديد باز و آگاهي کامل واردآن حرفه شود.
8ـ بازديد از کارگاهها: بسيار مناسب و به جا است که جوان از کارگارههاي مختلف هنگام کار بازديد نمايد تا با سختي ها، جذابيت ها و …. از نزديک آشنا شود.
9ـ استفاده از فيلم: استفاده از فيلم يا ساير وسايل براي مشاهده چگونگي انجام گرفتن مهارت هاي شغل هاي گوناگون که در واقع يک نوع آموزش حرفه اي نيز خواهد بود، بسيار کار آمد و مفيد است.
10ـ وضع عمومي: علاوه بر مسائل فوق، وضع مالي، جغرافياي محلي، دين و مذهب نيز در انتخاب شغل بايد مورد توجه قرار گيرد.
11- آموزش عملي و كارآموزي: آموزش عملي در دوره اي كوتاه مدت (مثل تابستان) زير نظر متخصص، زمينه و تجربه خوبي براي سنجش و تطبيق شغل با استعداد و علاقه است.
عباس آئينه چي – مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

مطالب مشابه