جواز نماز در كنار قبور

جواز نماز در كنار قبور

يكي از علماي شيعه، در مدينه به مركز تجمّع هيئت آمرين به معروف براي كاري رفت، در آنجا بين او و رئيس هيئت مذكور، گفتاري پيرامون بعضي از امور شيعيان به ترتيب زير، به ميان آمد:
رئيس: شما براي چه كنار قبر پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ، نماز زيارت مي‌خوانيد، با اين‌كه نماز براي غير خدا شرك است؟
دانشمند شيعي: ما براي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نماز نمي‌خوانيم، بلكه نماز را براي خدا بجا مي‌آوريم، و ثواب آن را به روح رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ نثار مي‌نمائيم.
رئيس: نماز خواندن در كنار قبرها، شرك است.
دانشمند شيعي: اگر نماز در كنار قبرها شرك باشد، بنابراين بايد نماز در كنار كعبه نيز شرك باشد، زيرا در «حجر اسماعيل» قبر هاجر و اسماعيل و قبرهاي بعضي از پيامبران ديگر قرار دارند (و اين مطلب از طريق اهل تسنّن و شيعه نقل شده است، كه قبور جمعي از پيامبران و بزرگان در آنجاست)
و به گفتة شما بايد نماز در حجر اسماعيل، شرك باشد با اين‌كه علماي همة مذاهب (حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي) و غير آنها در حجر اسماعيل نماز مي‌خوانند، بنابراين نماز در كنار قبور شرك نيست.يكي از آمرين به معروف گفت: «پيامبر خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ از نماز خواندن در كنار قبرها نهي كرده است!»
دانشمند شيعي: اين سخن، نسبت دروغ به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است، اگر واقعاً رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ از نماز در كنار قبور نهي كرده و آن را حرام دانسته، پس چرا ميليون‌ها نفر از حاجيان و زائران با او مخالفت مي‌كنند، و همين فعل حرام را در مسجد پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ در كنار قبر آن حضرت و در كنار قبر عمر و ابوبكر، مرتكب مي‌شوند؟
وانگهي رواياتي نقل شده كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و بعضي از اصحاب در كنار قبور نماز خوانده‌اند، از جمله:
در كتاب صحيح بخاري[1] نقل شده كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در بقيع در روز عيد قربان، دو ركعت نماز خواند، و پس از نماز فرمود: «نخستين مناسك در اين روز آن است كه نماز مي‌خوانيم، و سپس مراجعت مي‌كنيم، و قرباني مي‌نمائيم، كسي كه چنين كند، با سنت ما موافقت كرده است.»
مطابق اين روايت، رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در كنار قبرها نماز خواند ولي شما از خواندن نماز در كنار قبرها مانع مي‌شويد و مي‌گوييد، اسلام آن را جايز نكرده است، اگر منظور شما از اسلام، شريعت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ است، صاحب شريعت، محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ در بقيع نماز خواند، با توجه به اين‌كه بقيع، هنگام ورود آن حضرت به مدينه، قبرستان بود، و تا حال قبرستان است، بنابراين در نزد پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و كساني كه از او پيروي مي‌كنند، نماز خواندن كنار قبرها جايز است، ولي شما برخلاف رأي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نماز خواندن در كنار قبرها را منع مي‌كنيد.

[1] . ج 8، ص 26، (چاپ مطابع الشّعب).
دانشمند شيعي با رئيس آمرين به معروف حجاز

مطالب مشابه