سه نامه عمل!

سه نامه عمل!

حضرت رضا (ع ) فرمود: هنگامي كه روز قيامت مي شود، انسان با ايمان در پيشگاه خداوند، قرار مي گيرد، و خداوند خودش او را به محاسبه مي كشد، و كردار او را در معرض ديد او قرار مي دهد. او نخست ، نامه اي از عمل خود را مي نگرد، كه در آن گناهانش ثبت شده ، از ديدن آن رنگش تغيير مي كند و لرزه بر اندامش مي افتد: سپس نامه ديگري را مي نگرد، كه در آن كارهاي نيك ، و پاداش آنها ثبت شده ، از ديدن آن شادمان مي گردد. پس از آن خداوند به فرشتگان دستور مي دهد كه صفحه هايي را بياوريد كه در آن ، هيچ گونه اعمالي ثبت نشده است ، فرشتگان آن صفحه ها را در معرض ديد مؤمنان قرار مي دهند، وقتي مؤمنان آن صفحات را مي نگرند، در مي يابند كه در آن صفحه ها، (پاداش ثبت شده ) ولي عملي نوشته نشده است ، به خدا عرض مي كند: خدايا به عزت و جلالت در اين صفحات ، عملي نمي بينم . خداوند به آنها مي فرمايد: راست مي گوئيد، شما آن اعمال (نيك ) را نيت كرديد (ولي موفق به انجامش نشديد) و ما همان اعمال را براي شما ثبت كرديم ، سپس به مؤمنان به خاطر نيت آن اعمال ، پاداش ‍ مي دهند.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه