وقتی کسی را دوست دارید

وقتی کسی را دوست دارید

نویسنده: سعید بورنجان شیرازی

*وقتی کسی را دوست دارید، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود.
*وقتی کسی را دوست دارید، در کنار او هستید، احساس امنیت می کنید.
*وقتی کسی را دوست دارید، حتی با شنید ن صدایش، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید.
*وقتی کسی را دوست دارید، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید.
*وقتی کسی را دوست دارید، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است.
*وقتی کسی را دوست دارید، شادی اش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی اش برایتان سنگین ترین غم دنیاست.
*وقتی کسی را دوست دارید، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوار است.
*وقتی کسی را دوست دارید، شیرین ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که با او گذرانده اید.
*وقتی کسی را دوست دارید، حاضرید برای خوشحالی اش دست به هر کاری بزنید.
*وقتی کسی را دوست دارید، هر چیزی را که متعلق به اوست، دوست دارید؟
*وقتی کسی را دوست دارید، در مواقعی که به بن بست می رسید با صحبت کرد ن با او به آرامش می رسید.
*وقتی کسی را دوست دارید، برای دید ن مجدد ش لحظه شماری می کنید.
*وقتی کسی را دوست دارید، حاضرید از خواسته های خود برای شادی او بگذرید.
*وقتی کسی را دوست دارید، به علایق او بیش از علایق خود اهمیت می دهید.
*وقتی کسی را دوست دارید، حاضرید به هر جایی بروید، فقط کافی است او در کنارتان باشد.
*وقتی کسی را دوست دارید، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائلید.
*وقتی کسی را دوست دارید، تحمل سختی ها برایتان آسان و دلخوشی های زند گیتان فراوان می شود.
*وقتی کسی را دوست دارید، او برای شما زیباترین و بهترین خواهد بود اگرچه در واقع چنین نباشد.
*وقتی کسی را دوست دارید، به همه چیز امیدوارانه و با دید مثبت می نگرید و رسید ن به آرزوهایتان را آسان می شمارید.
*وقتی کسی را دوست دارید، با موفقیت و محبوبیت او شاد می شوید و احساس سربلندی می کنید.
*وقتی کسی را دوست دارید ،واژه تنهایی برایتان بی معناست .
*وقتی کسی را دوست دارید، وقتی کسی را دوست دارید، آرزوهایتان آرزوهای اوست.
*وقتی کسی را دوست دارید، در دل زمستان هم احساس بهاری بود ن دارید.
راستی دوست داشتن چه زیباست، این طور نیست؟
منبع:موفقیت ۱۹۲

مطالب مشابه