جوانمردي در جنگ

جوانمردي در جنگ

در جنگ صفين كه در سال 36 هجري بين سپاه علي (ع) با سپاه معاويه ، در گرفت و 18 ماه طول كشيد. در اوائل جنگ ، روزي معاويه با مشاور عزيزش عمروعاص صحبت كرد و براي تحت فشار قرار دادن سپاه علي (ع) گفت : بجا است كه ما شريعه (آبراه) فرات را تصرف كنيم ، و در نتيجه ، تشتگي در اين بيابان ، سپاه علي (ع) را از پاي در آورد. عمروعاص گفت : اين كار درست نيست ، زيرا علي (ع) مردي نيست كه تشنه بماند و شما آب در اختيار داشته باشيد، عراقيان و حجازيان ، همراه او هستند و سرانجام با شمشيرهاي بران ، خود را به آب مي رسانند معاويه سخن عمروعاص را گوش نداد، و دستور حمله داد، و سپاه او آبراه فرات را تصرف كردند. ولي طولي نكشيد با حملات قهرمانانه علي (ع) و يارانش ، لشكر معاويه عقب نشيني كرده و آبراه فرات بدست سپاه علي (ع) افتاد. معاويه از ترس تشنگي ، بسيار وحشت كرد، و براي علي (ع) پيام فرستاد و تقاضاي آزادي آبراه فرات نمود. علي (ع) به ياران فرمود: شريعه فرات را آزاد بگذاريد و كسي مانع آشاميدن آب نشود، اگر آنها كار جاهلانه انجام دادند، من چنين كاري را نمي كنم . به اين ترتيب ، اميرمؤمنان علي (ع) در درگيري جنگ ، كار ناجوانمردانه انجام نداد، و با اين عمل انساني خود، درس جوانمردي و انسانيت – حتي در جنگ به جهانيان آموخت .
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه