آيا در قبال افرادي كه با ظاهر غير اسلامي در جامعه ظاهر مي‌شوند در مورد امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي داريم يا خير؟

آيا در قبال افرادي كه با ظاهر غير اسلامي در جامعه ظاهر مي‌شوند در مورد امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي داريم يا خير؟

آيا در قبال افرادي كه با ظاهر غير اسلامي در جامعه ظاهر مي‌شوند در مورد امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي داريم يا خير؟

پاسخ

بخشي از مسأله امر به معروف و نهي از منكر از وظايف نظام اسلامي است. از همين رو رهبر انقلاب مراتب دوم و سوم را كه نوعاً منجر به برخورد عملي مي‎شود به عهدة نيروهاي انتظامي و قضايي نهاده‎اند؛ ليكن مرتبة اول آن ـ كه جنبة ارشادي و راهنمايي دارد ـ به دوش همگان است؛ زيرا امر به معروف و نهي از منكر چيزي جز «دعوت به خير» و اصلاح جامعه و زدودن كاستي‎ها و ارشاد به خوبي‎ها نيست. بنابراين در مقابل زنان و دختراني كه در كوچه و بازار حجاب خود را رعايت نمي‎كنند وظيفة امر به معروف و نهي از منكر ساقط نمي‎شود. و در صورتي كه اميد تأثير باشد واجب است؛ ولي با زبان خوش و مؤدبانه تا مفسده‎اي بر آن مترتب نشود. نبايد از تأثير كردن امر به معروف و نهي از منكر مأيوش شد؛ بلكه همه بايد ادامه دهند. مطمئن باشيد اگر در مواردي بي‎اثر باشد در مواردي ديگر مؤثر خواهد بود و با اين بهانه‎ها نبايد اين فريضه بزرگ الهي فراموش شود. و در صورتي كه همه به اين واجب احترام كنند و هر فرد بدحجابي از چندين نفر در طول روز تذكر بشنود، به تدريج اثر خواهد كرد. در عين حال در اين رابطه به چند نكته زير توجّه كنيد:
1. جوانان عزيز بايد به دقت احكام شرعي مربوط به امر به معروف و نهي از منكر، موارد معروف و منكر يا شرائط وجوب مراتب آن و كيفيت اجراي نيكوي آن را دقيقاً فرا گيرند.
2. آمر به معروف و ناهي از منكر خود را به زيور اخلاق و التزام عملي بيارايد و حتي‎الامكان از شيوه‎هاي رفتاري آموزنده و خلاق استفاده كند.
3. بهتر است امر به معروف و نهي از منكر به طور متشكل و گروهي همراه با آموزش‎هاي لازم انجام گيرد.
4. عدم تأثير آني و فوري نبايد ما را از انجام وظايف خود باز دارد.
5. حتي الامكان بايد كوشيد تا فرهنگ و پذيرش عمومي نسبت به امر به معروف و نهي از منكر را بالا برد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. رسالة عملية مراجع تقليد . فصل امر به معروف و نهي از منكر.
2. قرائتي . محسن . امر به معروف . انتشارات درس‎هايي از قرآن .

مطالب مشابه