نحوه برخورد با بازاريان

نحوه برخورد با بازاريان

روزي رسول خدا(ص) به بازار مدينه آمد و عبور مي كرد، چشمش به طعامي (مانند نخود) افتاد، ديد بسيار پاكيزه و مرغوب است ، پرسيد قيمت اين طعام ،چند است ؟ در همين هنگام خداوند به او وحي كرد، دستت را داخل آن طعام كن و زير آن را روبياور، پيامبر(ص) چنين كرد، ناگاه ديد زير آن ، پست و نامرغوب است ، به آن بازاري رو كرد، و فرمود: ما اراك الا و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين . :تو را نمي نگرم مگر اينكه خيانت و نيرنگ به مسلمين را در اينجا جمع كرده اي . روز ديگر از بازار عبور كرد، طعامي در ميان كيسه بزرگي ديد، دستش را داخل آن نمود، دستش تر شد، دريافت كه زير طعام را آب زده اند و نمناك است ، به فروشنده فرمود: اين چه طعامي است كه رويش خشك است و زيرش تر است ؟ او عرض كرد: باران بر آن باريده است . پيامبر(ص) فرمود: چرا آن قسمت تر را نشان مشتريان نداده اي تا بنگرند؟ من غشنا فليس منا:كسي كه باما (و مسلمين) نيرنگ كند.
داستان دوستان/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید