20كليد زندگي زناشويي

20كليد زندگي زناشويي

1- همسرتان را به عنوان يك مرد بپذيريد و براي شناخت دنياي مردانه او دانش و آگاهي خود را افزايش دهيد.
2- همسرخود را به چشم يك شي ء مس‍وول ننگريد، بلكه به شخصيت وجودي او احترام بگذاريد.
3- جنبه يا بخش هايي از شخصيت شوهرتان را كه باعث تمايز او از سايرين مي شود، مورد توجه و تحسين قرار دهيد.
4- براي اين كه همسرتان با شما روراست باشد، سعي كنيد او را درك كرده و براي افكار و احساساتش ارزش قايل شويد. اگر حرف ها و گفته هاي او مطابق ميل شما نيست، از خود واكنش تند نشان ندهيد زيرا به اين وسيله بذربي اعتمادي در زندگي خود مي كاريد.
5- وقتي همسرتان با شما درددل مي كند و راز دلش را با شما در ميان مي گذارد، احساساتش را بپذيريد و به او نگوييد كه اسرار درونش ناخوشايند و بي رحمانه است.
6- به طور مداوم از شوهرتان انتقاد نكنيد زيرا انتقاد پياپي باعث مي شود كه شوهرتان از شما فاصله بگيرد.
7- او را به درك نكردن، عدم صميميت و بي احساس بودن متهم نكنيد زيرا او درك كردن، صميميت و با احساس بودن را به شيوه مردانه نشان مي دهد.
8- نيازهاي واقعي شوهرتان را دريابيد. اين امر اتفاق نمي افتد مگراين كه همسرتان اين نيازها را بازگويد و به همين جهت در مواقع مناسب با لحن ملايم در مورد نيازهايش از وي سوال كرده و ديدگاه هاي واقعي وي را نسبت به خود و زندگي تان دريابيد و در نهايت جوابي را كه شوهرتان مي دهد، بدون انتقاد و جبهه گيري بپذيريد.
9- زماني كه همسرتان با شما صحبت مي كند، به دقت به حرف هاي او گوش فرادهيد زيرا عدم توجه شما به گفته اي او عدم علاقه شما را نشان مي دهد.
10- هيچ وقت از كارهايي كه همسرتان براي جذب محبت شما انجام مي دهد انتقاد نكنيد. براي مثال وقتي او به شما محبت مي كند، آن را بيش ازاندازه لوس ندانيد. او به شيوه خود ابراز محبت مي كند.
11- او را به شيوه خودتان دوست نداشته باشيد بلكه به وجود او نيز اهميت بدهيد. به عنوان مثال اگر در سالگرد ازدواج تان، هديه اي به او مي دهيد، سعي كنيد از قبل در مورد هديه مورد علاقه اش اطلاعاتي به دست بياوريد.
12- از همسرخود انتظار نداشته باشيد كه با تمامي طرح ها و ايده ها و افكارشما موافق باشد و آنها را تحسين كند. واقع بين باشيد و به او اجازه دهيد نظرش را هر چند برخلاف ميل شما باشد، بيان نمايد.
13- اصرار زيادي براي جلب محبت همسرتان نداشته باشيد و اين نكته را زماني كه وي عصباني است، بيشترمراعات كنيد. در بسياري اوقات حالت روحي او براي ابراز محبت به شما مناسب نيست و اصرار زياد شما منجربه مخالفت شديد او مي شود.
14- براي همسرخود نقش يك زن حساس و شكننده را بازي نكنيد. اين حالت شما باعث مي شود كه همسرتان فكركند ضعيف و بي طاقتيد و اگر چيزي بگويد باعث رنجش تان مي شود. بنابراين سعي مي كند كه ارتباط كلامي كمتري داشته باشد و همين امر باعث ناراحتي شما مي گردد.
15- سعي كنيد كه درارتباط با همسرتان همواره هويت خود را به عنوان يك زن و همسر حفظ كنيد. زني كه توجه به روابطش به قيمت از دست دادن هويتش تمام شود، به خود و روابطش صدمه مي زند زيرا اين مساله باعث مي شود كه وي خود را بخشنده تر و دوست داشتني تر از شوهرش ببيند و فكركند كه همسرش بي نهايت خودخواه و ناسپاس است. مردها با زني به عنوان همسر درارتباط دايمي باقي خواهند ماند كه هويت مستقل و قوي خود را حفظ كند.
16- اگراحساس مي كنيد كه در روابط خود با همسرتان ازعزت نفس پاييني برخورداريد و ميل داريد كه او را واداريد تا دراين زمينه به شما كمك كند كه از احساس خوبي برخوردار شويد، اشتباه مي كنيد. اين مساله مشكل شماست. شخصاً روي آن كاركنيد و در صورت لزوم از يك روان شناس كمك بخواهيد.
17- زماني كه همسرتان از فشار عصبي رنج مي برد، سعي نكنيد ازلحاظ احساسي به او نزديك شويد زيرا اگر براي صميميت و نزديك شدن به او فشارآوريد، فقط او را عصباني تر كرده و از خود دور مي كنيد. زماني كه استرس او كم شود به حالت عادي خودش برمي گردد.
18- در زندگي زناشويي خويش سعي كنيد خود را مسوول خوشبختي تان بدانيد. زني كه مسؤوليت خوشبختي زندگي مشترك را فقط برعهده شوهرش مي گذارد، يك همسر آزرده و افسرده به بار مي آورد.
19- او به دوست نداشتن و گريزان بودن از همسر و زندگي متهم نكنيد زيرا وي اعتقاد دارد كه شريك زندگي اش را دوست دارد و ازاو گريزان نيست، ولي به نظرش او را متهم به چيزي مي كنيد كه در موردش صدق نمي كند و اين مساله موجب كدورت در روابط مي شود.
20- وقتي درمي يابيد كه در ايجاد مشكلات زندگي خود سهم داشته ايد و آن را به همسرتان بگوييد، عشق و محبت بارديگر در زندگي تان شكوفا مي شود زيرا بعد از آن همسرتان نيز سهم خود را مي پذيرد و با كمك شما در صدد رفع مشكل بر مي آيد.
منبع: نشريه کوچه ما، شماره12.

مطالب مشابه