تعارض در ارتباطات زناشويي

تعارض در ارتباطات زناشويي

يکي از راه هاي نزديک شدن زوج ها به هم، بحث کردن مي باشد. در واقع، بحث و گفتگو، از نمادهاي ابراز عشق و محبت است که اگر در راه درست هدايت شود، براي تداوم زندگي مشترک سودمند مي باشد.

با رعايت موارد زير مي توانيد بحث و گفت و گو را سازنده و مفيد گردانيد:

* وقتي کسي مي گويد: «مي خواهم با تو صحبت کنم.» اين جمله خود به خود باعث به وجود آوردن يک واکنش دفاعي در مخاطب مي شود. از لحظه اي که يکي از دوطرف به موضوعي در رابطه با فرد مقابل اشاره مي کند، واکنش خودکار مخاطب، اين خواهد بود که «مگر چه شده؟» و يا «چه اشتباهي از من سرزده؟»
اين واکنش، يک جواب طبيعي ست که به احتمال زياد، ريشه در کودکي فرد دارد؛ زماني که پدر و مادر مي خواستند او را به خاطر ارتکاب کاري، سرزنش يا تنبيه کنند.
تمايل به ديدن طرف مقابل، به عنوان يک فرد انتقادي و نکوهش کننده، باعث مي شود به سختي بتوانيم با دلي باز و ذهني آزاد در مورد مشکل به وجود آمده، بحث و گفت و گو کنيم و با حالت تدافعي، وارد گفت و گو مي شويم. بنابراين سعي کنيد آرامش خود را حفظ نموده و به خاطر داشته باشيد کسي که در آن لحظه مشغول بحث با شماست، نگران رابطه تان مي باشد و تنها به اين دليل، مشغول گفت و گو با شماست.
* به هنگام گفت وگو در هر زمان، فقط موضوع خاصي را مورد بحث قرار دهيد. براي نمونه، اگر در حال گفت و گو در مورد تميز نگه داشتن خانه هستيد، آن را به مسائل ديگر تعميم ندهيد و فقط به مسأله ي تميزي خانه بپردازيد تا به نتيجه برسيد.
به خاطر داشته باشيد برخي افراد، طرز فکر خاصي دارند که باعث سرگرداني شان مي شود. اين افراد به طور معمول، افرادي خلاق و هنرمند هستند و پيروي از يک روش خاص، براي شان سخت و طاقت فرساست. اگر شما فردي منظم و مرتب هستيد و مخاطب تان از گروه ذکر شده، به او کمک نماييد تا بر موضوع مورد بحث تمرکز کند، مسأله ي مورد نظرتان را با علاقه و محبت تذکر دهيد، نه با حالت تهاجمي و انتقادي.
* هرگز از گدشته، مثال نزنيد. وقتي مثالي از گذشته مي زنيد، مشکلي به مشکل فعلي تان اضافه مي شود و آن مشکل، اين است که خاطره ي کدام تان، درست تر و حافظه ي کدام تان، قوي تر مي باشد.
اگر موضوع مورد بحث، مسأله اي ست که بارها تکرار مي شود، براي نمونه، همسرتان هميشه دير به خانه برمي گردد، باز هم به آخرين مورد اشاره کنيد. شما مي توانيد احساس تان را بيان کنيد و اجازه دهيد طرف مقابل، از نقطه نظرتان آگاه شود.
* با همسرتان رابطه ي مناسبي برقرار کنيد و مطمئن باشيد که توافق لازم را پيدا خواهيد کرد. رابطه ي صحيح، يعني هرگاه يکي از شما هنگام بحث، احساس ناراحتي يا رنجش کرد، بتواند از طرف مقابل، درخواست وقفه در گفت و گو کند و اين درخواست او، از سوي مخاطبش پذيرفته شود. براي انجام اين کار مي توانيد از يک عمل نمادين استفاده کنيد. براي نمونه، هنگامي که شما پشت يک ميز و روبه روي همديگر نشسته ايد، مي توانيد مقابل تان يک ليوان خالي بگذاريد. هرگاه هرکدام تان به مکث نياز داشتيد، ليوان مقابل تان را سروته روي ميز قرار دهيد؛ به همين سادگي! البته عمل به اين توصيه، نيازمند کمي کنترل نفس مي باشد تا فرد بتواند در اوج هيجان و گفت و گو در آن لحظه، با خويشتن داري، به خواسته ي طرف مقابل احترام بگذارد. لازم به ذکر است که اين کار، رفتار مثبت و بسيار مؤثري مي باشد.
پيغام نهفته در برگرداندن ليوان، اين است که: «من اکنون ناراحت و رنجيده خاطرهستم، اجازه بده کمي صحبتمان را قطع کنيم تا دوباره به حالت عادي بازگردم و به خاطر بياورم که ما براي هم اهميت داريم.» اين روش بسيار مؤثري براي استفاده در گفت و گوهاست و نيازمند کمي فداکاري و نظم و ترتيب مي باشد.
نکته ي ديگر در اين مسأله، ماندن شما در داخل همان اتاق مي باشد؛ ترک اتاق از سوي شما مي تواد آثار زيان باري روي همسرتان برجاي بگذارد.
* هرگز در بحث هاي تان، به قطع رابطه اشاره نکرده و همسرتان را تهديد به جدايي نکنيد، حتي اگر تصميم به انجام آن داريد. هرگاه کسي تهديد به جدايي شود، حس وحشت، اضطراب و ترس به او دست مي دهد و تنها هدف او، تلاش براي حفظ رابطه و نگه داشتن طرف مقابل به هر قيمتي ست و اين، يکي از بزرگ ترين دليل هاي توسل فرد تهديدشده، به حيله و فريب مي باشد. شما نيازي به تهديد همسرتان به جدايي نداريد، پس به همان موضوع مورد بحث بپردازيد تا به نتيجه برسيد. تنها زماني مجاز به صحبت در مورد جدايي هستيد که آماده ي آن باشيد، پس هرگز از اين مسأله به عنوان يک تهديد، استفاده نکنيد.
* هرگاه در مورد مسأله اي با موفقيت به نتيجه رسيديد، کمي استراحت کنيد، دست همديگر را بفشاريد و بگوييد: «متشکرم»
يکي از رايج ترين اشتباه هاي موجود در اين مورد، اين است که زوج ها به سرعت بعد از به نتيجه رسيدن در موضوعي، به سراغ موضوعي ديگر مي روند. اين کار باعث مي شود گفت و گوها، تمام نشدني به نظر آيد.
* جشن بگيريد. در پي هر تصميم گيري و دست يابي به نتيجه، براي همديگر هديه بگيريد، يادداشتي براي هم بفرستيد يا اين که بيرون شهر برويد. اين کار، «تجديد قوا» و «تقويت انرژي مثبت» ناميده مي شود و همسرتان را براي تلاش به منظور حل مشکل هاي زندگي، دلگرم و تشويق مي کند. زماني که مي خواهيد صحبت براي حل مشکلي را شروع کنيد، مي توانيد جمله هاي تان را چنين آغاز کنيد: «رابطه ي ما با همديگر بسيار عالي ست. من دوست دارم اين رابطه را بهتر کنم. مي تواني به من کمک کني تا رابطه مان را بهتر کنم؟»
منبع:نشريه شادکامي و موفقيت شماره 69

مطالب مشابه