آنچه زنان ازشوهران خود انتظار دارند

آنچه زنان ازشوهران خود انتظار دارند

نويسنده:مهندس گلين شيرزاد

قابل توجه آقايان!

گوش دادن دقيق بدون هيچ قضاوت اوليه و سطحي و استدلال :
اغلب براي يک مرد بسيار سخت است که با همسرخود به گفت و گو بنشيند بدون آنکه با کلمات متعددي که همسرش براي بيان احساسات دروني خود استفاده مي کند مشکلي نداشته باشد.اگريک مرد بتواند به طور دقيق به کلماتي که همسرش به کار مي برد فقط گوش فرا دهد و فعالانه معناي واقعي مستتردراين پيام ها را پيگيري کند حتماً اين کار را خواهد کرد اما متاسفانه يک مرد به ندرت قادر به انجام آن است!
زماني که مثلاً يک زن به همسرخود مي گويد:«تو هميشه اين کار را مي کني»يا « تو هيچ وقت آن کار را انجام نمي دهي» به طورحتم مرد درمقام موضع گيري خواهد گفت:«من هرگز آن را انجام نمي دهم!»يا « يعني من تا حالا آن کار را انجام نداده ام!»و يا در هر صورت براي اثبات اشتباه بودن ادعاي همسرخود،به تجزيه و تحليل موضوع و بيان استدلال هاي خود مي پردازد،اما درچنين مواقعي اگر مرد دست از توجيه عملکرد خود بردارد و برداشت هاي شخصي خود از کلمات همسرش را متوقف کند ،به راحتي مي تواند به اصل موضوع راه يابد. يک راه اين است که اظهارات همسرخود را به طرز ديگري بيان کند تا موضوع برايش کاملاً تفهيم گردد: مثلاً بگويد:«آيا درست فهميدم؛منظورتو از بيان اين عبارات اين است که … يا « چيزي که من از حرف هاي تو متوجه شدم اين است که ….»در واقع در يک رابطه دو طرفه مهم است که به معني اصلي کلمات که در پشت آن ها پنهان است توجه کنيم.

اعتراف به اشتباه :

همسران و کودکان زيادي هستند که به دليل عدم اعتراف پدر يا همسرخود به اشتباهاتشان،روابط خانوادگي شان با آن ها ضعيف شده است.البته گاهي از نظر آقايان اعتراف به اشتباه نشانه ضعف است که البته اصلاً درست نيست بلکه پذيرفتن اشتباه نشانه تواضع است و نتايج مثبتي خواهد داشت زماني که يک مرد اقرار مي کند که با رفتاراشتباهش به همسرش صدمه زده است همسرش از اينکه درک شده است احساس بهتري خواهد داشت و اين نشان دهنده ذکاوت و دانايي يک مرد است .

زماني که همسرتان تغييرات شمارا باور نمي کند صبورباشيد:

وقتي شما پس از کشمکش ها و تنش ها، تصميم مي گيريد در درون خودتان تغييراتي ايجاد کنيد تا مثلاً به همسرتان نشان دهيد که او فرد اول زندگي شماست ولي او اين تغييرات را باور نمي کند بايداين فرصت را به همسرتان بدهيد که تغييرات شما را ببيند و باورکند.احترامي که همسرتان براي شما قائل است يک شبه از دست نرفته است ، همان طور که يک روزه به دست نيامده بود. شما بايد به همسرخود نشان دهيد که براي شما مهم نيست چقدر طول مي کشد تا او شما را باورکند ،بلکه براي شما مهم اين است که دوباره احترام او را به خود جلب کنيد.
منبع :مايوکلينيک
منبع:نشريه راه کمال،شماره 33

مطالب مشابه