عوامل تخريب کننده گفت و گوهاي همسران

عوامل تخريب کننده گفت و گوهاي همسران

نويسنده:سيده مريم طباطبايي ندوشن

يکي از مهارت هاي هر فرد در زندگي مشترک، گفت و گوست که رهاورد آن ؛ انتقال ايده ها؛ انديشه ها احساسات ودريافت آن ازفرد مقابل است که اگر به خوبي فرا گرفته و اجرا شود؛ شرکت کنندگان در آن، از روابط صميمانه لذت خواهند برد.در گفت و گو اين توانايي هست که اعضاي خانواده را به هم نزديک يا از هم دور مي کند.بيشتر زوج هاي خرسند احساس مي کنند مي توانند احساسات وايده هاي حقيقي شان را مطرح کنند.مي پندارند که همسرشان به آنها گوش مي دهد واورادرک مي کند. هر دو از الگوهاي تخريبگر ، کمتر استفاده مي کنندو به طور کلي از شيوه گفت و گو با همسرشان رضايت دارند.در اين نوشتار، به عوامل تخريب کننده يک گفت وگوي سالم و سازنده ميان همسران اشاره مي شود.چهار الگوي ويژه وجود دارد که گفت وگوي سازنده ميان همسران را تخريب مي کند. از بين بردن اين الگو ها و مقابله با آنها، نقش بسزايي دردوام و بقاي ازدواج دارد.اين عوامل عبارتند از :
1.تشديد
تشديد، الگويي است که در آن ؛ يک همسر مسئله يا در خواستي را مطرح مي کند و همسر ديگر ، با لحن و کلام بدي ، پاسخ اورا ميدهد.در مقابل، او هم منفي تر مي شود و بحث به تدريج ،منفي تر و پيچيده تر مي شود؛ به گونه اي که ممکن است طرفين يکديگر را به طلاق تهديدکنند.در تشديد، علاوه برتشديد کلامي، خشونت جسماني نيز ممکن است رخ دهد.
همسراني که از الگوي تشديد براي پيشبرد هدف ها وخواسته هايشان استفاده مي کنند، نوعي ديدگاه برنده- بازنده دارند؛ يکي آن قدر پيش مي آيد که برنده شود وديگري را از ميدان بيرون کند.
ص30

پيشگيري از تشديد

اگر دربحث با همسرتان، احساس کرديد ودرحال پيش روي به سوي تشديد هستيد، آن را تشخيص دهيد وبا اقدام هاي زير، بي درنگ از حرکت در آن مسير بايستيد:
*تن صدايتان را نرم کنيد وبه ديدگاه همسرتا ن اعتبار ببخشيد.
*از نياز به برنده شدن دست بکشيد.
*براي حل مشکلات پيش آمده، به صورت گروهي وبا هم کار کنيد.

2-بي اعتبار سازي(تحقيرهاي دردناک)

کوچک وبي اعتبار کردن، الگويي است که درآن، يکي از همسران، مستقيم يا غير مستقيم، انديشه، ايده واحساسات يا شخصيت طرف مقابل را خوار وناچيز مي کند.

پيشگيري از بي اعتبار سازي

براي پيشگيري از بي اعتبار سازي، به احساسات، گفته ها و شخصيت همسرتان احترام بگذاريد وبه آنها اعتبار ببخشيد.براي اعتبار بخشي لازم نيست که با همسرتان واحساساتش موافق باشيد و براي همه مشکلات اوراه حل بيابيد، بلکه کافي است تنها نگراني همسرتان را بشنويد وبه آن احترام بگذاريد.

3- تفاسير منفي

تفاسير منفي هنگامي است که يک همسر همواره معتقد است طرف مقابل انگيزه هاي منفي تري ازآنچه در واقعيت هست، دارد. تفاسير منفي روابط همسران را آشفته تر مي کند. هنگامي که روابط آشفته مي شود، تفاسير منفي بيشتر مي شود وبه ايجاد محيط نااميد کننده کمک مي کند.
يکي از بزرگ ترين مشکلات دربرخورد با تفاسير منفي، شناسايي وبي اثر کردن آنهاست که البته کار دشواري است. دليل آن هم اين است که معمولاً زوجين تمايل دارند شواهدي براي تأييد انديشه ها وقضاوت هايشان درباره انواع موقعيت ها و اشخاص پيدا کنند. وقتي تفاسير منفي شکل گرفتند، به راحتي تغيير نمي کنند.

مبارزه با تفاسير منفي

*از خودتان بپرسيد آيا درباره کارهاي همسرتان تفاسير منفي مي کنيد يا خير؟
*به جست وجوي شواهدي بپردازيد که نشان مي دهد تفاسير تان ذهني ونادرست است. براي مثال، اگر معتقديد همسرتان به شما اهميت نمي دهد ومعمولاً مي بينيد که بيشتر کارها را بنابر عقيده خودش انجام مي دهد، لازم است در جست وجوي شواهد متناقض با ديدگاهتان باشيد. از خود بپرسيد آيا کارهايي را براي شما انجام مي دهد که آن را دوست داريد؟ آيا کارهايي را براي حفظ رابطه وتوان مند کردن آن انجام مي دهد؟ آيا هميشه رفتارش منفي است؟ و….

4- دوري وکناره گيري

دراين الگو، يکي از همسران به شروع يا ادامه مذاکرات مهم، بي ميلي نشان مي دهد. کناره گيري مي تواند به اندازه بلند شدن وترک کردن اتاق، آشکار باشد يا به اندازه سکوت کردن يا خاموش بودن، طفره رفتن يا عوض کردن بحث، ظريف باشد يا فوري، با طرح برخي پيشنهادها، فقط براي پايان دادن به مکالمه، بدون هيچ قصد واقعي براي پيگيري آنها موافقت کند. فردي که آماده پرهيز است، ترجيح مي دهد بحث شروع نشود واگر هم آغاز شد، کنار مي کشد.

پيشگيري وخودداري از کناره گيري

*درمورد اين مشکل بايد بدانيد که مستقل از ديگري نيستيد وکارهاي شما موجب واکنش مي شوند.به همين دليل، اگر با هم براي تغيير دادن به اين الگوهاي منفي وپيشگيري از آنها تلاش کنيد، موفقيت بيشتري خواهيد داشت.
*گفت وگوي خود را با تن صدايي مثبت تر آغاز کنيد. به عبارت ديگر، شروع ملايم داشته باشيد.
اگر نگراني خود را به شکل مستقيم، ولي آرام تر بيان کنيد، بسيار بيشتر احتمال دارد که گفت وگوي خوبي داشته باشيد. اگربه نگراني هايي که همسرتان بيان مي کند، توجه جدي نشان دهيد گفت وگوي بهتري خواهيد داشت. درواقع، اين موضوع را مي توان «احترام درعمل» ناميد.
منبع:ماهنامه طوبي شماره 36

مطالب مشابه