سیب سرخ زندگی را با همسرتان میل کنید!

سیب سرخ زندگی را با همسرتان میل کنید!

اگر می‌خواهید ازدواجی شاد وموفق داشته باشید و برای همیشه به خوبی وخوشی زندگی کنید ؟ اگر می‌خواهید با همسرتان خیلی نزدیک و صمیمی باشید ؟ اگر می خواهید در زندگی مشترکتان همواره سایه خوشبختی وآرامش افکنده باشد؟
رابطه زناشوئی می تواند دستمایه شادی ودرغیراین صورت منبع بزرگ رنج وتألم باشد اما عوامل موفقیت و روابط صمیمانه کدامند؟ کسانی در روابط صمیمانه خود موفق می شوند که ازمهارت های وی‍ژه‌ای برخوردارند. مطالب فوق رابه دقت بخوانید وتمام تلاشتان را بکنید که در زندگی مشترکتان به این گونه رفتارکنیدوآنقدراین مطالب رابخوانید وتکرارکنید که ملکه ذهنتان شودتایک ازدواج موفق داشته باشید؛ چراکه ازواج موفق سرچشمه و اساس یک زندگی سالم فردی و اجتماعی است چنانچه ازدواج موفق باشدنه فقط زوجین بلکه فرزندان خانواده نیزازامنیت وسلامت روانی برخوردارمی گردند وحالاتی نظیرامنیت وآرامش و دوستی و صمیمت متقابل و امیدواری به زندگی و شعف درآنهابوجود می‌آید . همسرداری مهارتی است که زوجین باشناخت توانمندی‌ها، تفاوت ها وحساسیت های یکدیگربتوانند به نیازهای جسمی وعاطفی وروانی وجنسی طرف مقابل پاسخ دهند بطوری که هردواحساس رضایت خاطرنموده و به آرامش نسبی دست یابند واین مهم زمانی ظهورمی کند که به کلیدهای برقراری ارتباط صحیح با همسرخود توجه کنید. مطالب زیرهمان کلیدهای برقراری ارتباط صحیح است، راه حل هایی برای تحکیم وتقویت روابط صحیح. بارعایت این اصول خواهید فهمید چقدرخوشبخت هستید وچه زندگی آرامی دارید زندگی که همه آرزوی آن رادارند :

سیب سرخ زندگی را با همسرتان میل کنید !

سعی کنید بیشترازآنکه درانتظاردریافت چیزی ازهمسرتان باشید چیزی به اوببخشید. اگرهدف شما ایجاد حس رضایت وخوشبختی درهمسرتان باشد مطمئن باشید فرصت های زیادی برای دستیابی به این نیت خواهیدیافت. دراین صورت شما نیزازتوجه ومحبت همسرتان برخوردارمی شوید زیرا همه انسانها همواره درتلاشند خوبی های دیگران راجبران کنند .
وقتی همسرتان با شما تند برخورد می‌کند سکوت اختیار کنید و درصدد جبران این عمل اوبرنیایید .اگردربرابرحرکت ناشایست همسرتان نسبت به شما ساکت بمانید نه تنها از بحث های غیرضروری جلوگیری می کنید بلکه نقطه ضعف خودرابه همسرتان نشان نداده اید پس سعی کنید خونسردی خودتان راحفظ کنید وبه گفته های او که ازروی عصبانیت است اهمیت ندهید پس ازاینکه همسرتان آرامش خودرابه دست آورد دریک موقعیت مناسب ودرزمان بهتر با او درباره رفتارش صحبت کنید و وی رامتقاعد سازیدکه رفتارزشتی انجام داده و برخورد نامناسبی باشما داشته است .
ازهمسرتان توقع غیرواقعی نداشته باشید زیراانتظارات غیرواقعی ودورازموقعیت زندگی سبب بروز عصبانیت، درگیری هاوکشمکش هایی می شود و گاهی نيز منجربه ايجاد مشکلات حل نشدنی خواهدشد .
مطمئن باشید همه همسران روی زمین بی عیب ونقص نیستند. شماهم ممکن است نقطه ضعفی داشته باشید پس هیچگاه اورابادیگران مقایسه نکنید؛ چراکه همسرتان سرخورده می شود. هیچگاه اجازه ندهید چنین حالتی برای همسرتان پیش بیاید .
به همه مسایل به دید مثبت نگاه کنید بدبینی درزندگی آفت است، درمقابل خوش بینی و داشتن دید مثبت سبب استحکام بیشتر درزندگی مشترک وایجاد عشق و علاقه بیشترخواهدشد .از زمانی که ازخواب بیدار می شوید عینک خوش‌بینی رابه چشم بزنید و تا آخرشب هم به چشم داشته باشید .نادیده گرفتن خطاها و بزرگ ننمودن آن یک امتیاز در زندگی تان محسوب می شود پس تلاش کنید به این امتیاز دست یابید .
همسرتان را مقصرجلوه ندهید وبه خاطراشتباهاتش اوراسرزنش نکنید. تنها وظیفه شما این است که کاری کنید ازتکرار اشتباهاتش جلوگیری کنید. اورابه خاطراشتباهاتش سرزنش نکنید که دل آزرده شده و احساساتش جریحه دارمی شود ودربرابرتان خردشده وچون شیشه ای می شکند. شرمنده شدن درزندگی اعتماد به نفس را ازبین می برد. بامسخره گرفتن همسر پایه وبنیان خانواده خواهد لرزید و به مرورزمان خواهد ریخت.
اشتباهات وخاطرات تلخ گذشته رابه فراموشی بسپارید وسعی کنید درزمان حال زندگی کنید ودرتلاش تغییر شرایط امروززندگی خود باشید درزندگی هرفردی ممکن است اتفاقات ورخدادهای تلخ روی دهد. اگربخواهید همیشه ذهن وروح خودرامشغول به آن وقایع کنید زندگی به کام تان تلخ خواهدشد و روزبه روز افسرده ترمی شوید ونا امیدی به سراغتان می آید پس گذشته های تلخ وسیاه را دور بریزید وبه آینده امیدوار باشید.
در زندگی هدفمندباشید واهدافتان را طبقه بندی کنید وتمام فکرخود را برای داشتن یک محیط زندگی آرام متمرکزکنید. برای رسیدگی، همسرتان به بچه‌ها و مطالعه و تفریح و غیره باید برنامه ریزی کنید ودربرنامه روزانه خودوقتی رابرای صحبت با همسرتان و در کنار او بودن اختصاص دهید.
منبع:www.hegmataneh.org

مطالب مشابه