هجوم اول به خانه حضرت فاطمه (علیها السلام)

هجوم اول به خانه حضرت فاطمه (علیها السلام)

حوادث شاخص جهت تفکیک هجوم اول از هجوم اصلی، کدامند؟
از موضوع بندی دقیق حوادث «هجوم اول»، می توان به مشخصه های زیر در این هجوم، دست یافت:

نخستین شاخصه اصلی در هجوم اول، تحصن (حضور) تعدادی از مخالفین بیعت با ابوبکر (به ویژه: زبیر بن عوام) در خانه حضرت فاطمه علیها السلام ، می باشد.

مخاطب و هدف اصلی مهاجمین در هجوم اول، همه تحصن کنندگان بوده و در رأس زد و خوردهای پدید آمده، شخص زبیر بن عوام قرار دارد.(یکی از اهداف پنهان در این هجوم، کشتار متحصنین می باشد.)

دومین شاخصه اصلی در هجوم اول، تهدید عمر به احراق (به آتش کشاندنی) خانه حضرت فاطمه علیها السلام، در صورت عدم خروج متحصنین از آنجا، می باشد.

سومین شاخصه اصلی در هجوم اول، خروج متحصنین از بیت حضرت فاطمه علیها السلام، به ویژه خروج زبیر – با شمشیر -، می باشد.

چهارمین شاخصه اصلی در هجوم اول، عدم خروج حضرت علی علیه السلام از بیت حضرت فاطمه علیها السلام، علیرغم خروج همه متحصنین از خانه، می باشد.

بدین ترتیب، نقل های اهل سنت، مندرج در کتاب «دراسه و تحلیل حول الهجوم على بیت فاطمه»، ذیل شماره های: ۱- ۲ – ۳ – ۵ – ۹- ۱۰-۱۱-۱۷ – ۱۹-۲۷ – ۲۸-۲۹ – ۳۰- ۳۳ – ۴۰ – ۵۹ حاکی از «هجوم اول» می باشند.

همچنین، از موضوع بندی دقیق حوادث «هجوم اصلی»، می توان به مشخصه های زیر در این هجوم، دست یافت:

نخستین شاخصه بنیادین در هجوم اصلی، تنها بودن اهل بیت علیهم السلام در هنگام وقوع «هجوم اصلی» و خالی بودن بیت حضرت زهرا علیها السلام از یاران حضرت على علیه السلام، میباشد. (تنها مخاطب و یگانه هدف مهاجمین در هجوم اصلی، شخص حضرت علی علیه السلام، می باشد.)

دومین شاخصه بنیادین در هجوم اصلی، بیرون کشاندن اجباری حضرت علی علیه السلام از بیت حضرت فاطمه علیها السلام توسط مهاجمین، و تهدید ایشان به قتل – در صورت استنکاف از پذیرش بیعت با ابوبکر -، می باشد.

سومین شاخصه بنیادین در هجوم اصلی، به آتش کشاندن درب خانه حضرت زهرا علیها السلام توسط مهاجمین، میباشد.

چهارمین شاخصه بنیادین در هجوم اصلی، ایراد ضرب و جرح به حضرت زهرا علیها السلام توسط مهاجمین و سقط حضرت محسن علیه السلام در این حادثه، می باشد.

لازم به یادآوری است که هرچند شاخصه های سوم و چهارم، از زمره مهم ترین حوادث و رخدادهای «هجوم اصلی» به شمار می آیند، اما در منابع اهل سنت، به شدت دستخوش حذف و تحریف واقع گردیده اند. به گونه ای که تنها رد پاهای کم رنگی از آنها در پاره ای از منابع فرعی، قابل کشف و استخراج می باشد.

بنابراین، در نقل های «هجوم اصلی» مندرج در منابع اهل سنت، تنها نشانه هایی از شاخصه های اول و دوم را می توان به دست آورد و مشاهده نمود. بدین ترتیب، نقل های اهل سنت، مندرج در کتاب «دراسه و تحلیل حول الهجوم على بیت فاطمه علیها السلام»، ذیل شماره های۲۳ – ۱۵ – ۱۴ – ۱۳ – ۱۰ – ۹ – ۸ – ۷ – ۶-۵۸ – ۴۷ – ۴۲ – ۳۷ – ۳۴ حاکی از «هجوم اصلی» می باشند.

منبع: راهنمای یاوران فاطمیه (مجموعه پرسش و پاسخ های پژوهشی)، به اهتمام: علی لباف، چاپ سوم، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، 1390ش، صص 41-29

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید