هجوم به خانه حضرت زهرا علیها السلام در منابع اهل سنت

هجوم به خانه حضرت زهرا علیها السلام در منابع اهل سنت

منابع اهل سنت از حیث مواجهه با ثبت نقلهای حاکی از هجوم، به چند دسته قابل تقسیم می باشند؟
منابع اهل سنت از حیث مواجهه با ثبت نقلهای حاکی از هجوم، به چهار دسته تقسیم می شوند که به ترتیب، عبارتند از:

دسته یکم: منابعی که «به تفصیل»، تنها به: واقعه هجوم اول و تمام یا برخی از حوادث آن، اشاره کرده اند. (1)

دسته دوم: منابعی که «به اختصار»، تنها به: واقعه هجوم اول و تمام یا برخی از حوادث آن، اشاره کرده اند.(2)

دسته سوم: منابعی که «به تفصیل یا به اختصار»، به: واقعه هجوم اول و تمام یا برخی از حوادث آن، اشاره کرده و سپس، به ادغام (تحریف آمیز برخی از) حوادث هجوم اصلی در حوادث هجوم اول، پرداخته اند.(3)

دسته چهارم: منابعی که «به اختصار فراوان و گاه همراه با تحریف»، تنها به: واقعه هجوم اصلی اشاره کرده اند.(4)

پی‌نوشت‌ها:
١- دراسه و تحلیل حول الهجوم على بیت حضره فاطمه علیها السلام، ذیل شماره های:۴۰-۳۳-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۱۱-۵-۱
۲- همان ، ذیل شماره های: ۵۹-۱۹-۱۷-۱۰-۹-۳-۲
3- همان ، ذیل شماره های:۲۵-۲۲-۲۱-۲۰-۱۸-۱۲-۴
4- همان ، ذیل شماره های: ۵۸-۴۷-۴۲-۳۷-۳۴-۲۳-۱۵-۱۴-۱۳-۱۰-۹-۸-۷-۶

منبع: راهنمای یاوران فاطمیه (مجموعه پرسش و پاسخ های پژوهشی)، به اهتمام: علی لباف، چاپ سوم، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، 1390ش، صص 43-42

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید