اتفاقات هجوم اول به خانه حضرت زهرا (علیها السلام)

اتفاقات هجوم اول به خانه حضرت زهرا (علیها السلام)

در «هجوم اول» به خانه حضرت زهرا علیها السلام ، چه اتفاقاتی رخ داد؟
فهرست موضوعی یکایک حوادث پدید آمده در واقعه هجوم اول، مندرج در منابع اهل سنت [با ملاحظه نقلهای ادغام شده با برخی حوادث هجوم اصلی]، به شرح زیر می باشد:

• آوردن آتش، در هر دو «هجوم» صورت گرفته و حاکی از جمع آوری هیزم نیز می باشد.(1)
• احتجاج حضرت زهرا علیها السلام با مهاجمین، در هر دو «هجوم» صورت گرفته است.(2)
• اخذ بیعت اجباری از متحصنین.(3)
• امتناع بنی هاشم از انجام بیعت با ابوبکر.(4)
• برداشتن سلاح توسط حضرت علی علیه السلام و زبیر در هنگام تحصن.(5)
• تحصن حضرت علی علیه السلام و زبیر در بیت حضرت فاطمه علیها السلام و امتناع از انجام بیعت با ابوبکر.(6)
• تحصن در بیت حضرت فاطمه علیها السلام و مخالفت متحصنین با خلافت ابوبکر (7)
• تهدید به احراق بیت و انهدام آن، در صورت عدم خروج متحصنین از آنجاه، هر چند این تهدید (سوزاندن خانه با همه ساکنانش در «هجوم اول» به اجرا درنیامد؛ اما در «هجوم اصلی» تا مرحله «سوزاندن درب خانه» پیش رفت.(8)
• جمع آوری قرآن در ایام تحصن در بیت حضرت فاطمه علیها السلام ، توسط حضرت على علیه السلام.(9)
• جمع آوری هیزم جهت افروختن آتش، به منظور اخذ بیعت از متحصنین، جمع آوری هیزم، در هر دو «هجوم» صورت گرفته است.(10)
• خشم برخی از مهاجرین از خلافت ابوبکر.(11)
• خشم حضرت على علیه السلام وزبیر از خلافت ابوبکر.(12)
• خنثی سازی توطئه مهاجمین توسط حضرت زهرا علیها السلام.( 13)
• دستور ابوبکر به آغاز هجوم اول، دستور مستقیم ابوبکر به آغاز هجوم، در هر دو «هجوم» صورت گرفته است.(14)
• شمشیر زبیر و شکسته شدن آن.(15)
• عدم خروج حضرت علی علیه السلام از بیت فاطمه علیها السلام تا پایان حوادث هجوم اول.(16)
• فرماندهی مهاجمین به بیت حضرت فاطمه علیها السلام ، توسط عمربن خطاب، فرماندهی مهاجمین توسط عمر، در هر دو «هجوم» صورت گرفته است.(17)
• مشاوره متحصنین با حضرت زهرا علیها السلام.(18)
• ورود مهاجمین به بیت حضرت فاطمه علیها السلام.(19)

در تاریخ، اسامی برخی از مهاجمین به بیت حضرت فاطمه علیها السلام، چنین به ثبت رسیده است: عمر بن الخطاب، خالد بن الولید، قنفذ، عبدالرحمان بن عوف، أسیدبن خضیر الأشهلی، سلمه بن سلامه بن وقش الأشهلی، سلمه بن أسلم (و در بعضی از منابع آمده: سلمه بن أسلم بن جریش الأشهلی)، مغیره بن شعبه، ابوعبیده بن الجراح، ثابت بن قیس بن شماس، محمدبن مسلمه، سالم مولی ابی حذیفه، أسلم العدوى، عیاش بن ربیعه، هرمز الفارسی (جد عمروبن ابی المقدام)، عثمان بن عفان، زیادبن لبید، عبدالله بن ابی ربیعه، عبدالله بن زمعه، سعد بن مالک، حماد، عبدالرحمان بن ابی بکر، زید بن ثابت. ورود مهاجمین به خانه حضرت علی علیه السلام ، در هر دو «هجوم» صورت گرفته است.(20)

پی‌نوشت‌ها:
1- دراسه و تحلیل حول الهجوم على بیت حضرت فاطمه علیها السلام ، ذیل شماره: ۳۰.
2- همان، ذیل شماره های: ۳۳-۳۰-۲۸-۲۵-۱۷-۱۲
3- همان ، ذیل شماره های ۲۷ – ۴۵.
4- دراسه و تحلیل حول الهجوم على بیت حضرت فاطمه علیها السلام، ذیل شماره های.۵۹-۲۹-۲۲ -۲۱-۱۲-۳
5- همان، ذیل شماره های: .۲۵ -۱
6- همان ، ذیل شماره های: .۳۰ -۲۵ – ۱۸-۴-۱
7- همان ، ذیل شماره های: ۵۔ ۱۱-۱۲-۱۷ – ۱۹ – ۲۱- ۲۴ – ۲۸ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۱-۳۳-۳۹-۴۰-۵۹.
8- همان ، ذیل شماره های.۵۹-۳۹-۳۳-۲۹ – ۲۸ – ۲۷ – ۱۹ – ۱۲ – ۱۱-۵-۴
9- همان، ذیل شماره: ۱۲.
10- همان، ذیل شماره های: ۳۳.۱۲ -۳
11- همان، ذیل شماره های.۲۵ -۱۱-۱
12- همان، ذیل شماره های: ۴ . ۱ . ۲۵. ۵-
13- همان، ذیل شماره: ۱۱. ۶.
14- همان، ذیل شماره های: .۳۰-۲۱-۲۰
15- همان، ذیل شماره های: .۴۰ – ۲۹-۲۸-۲۷ – ۲۵-۲۲ -۲۱ – ۲۰ – ۱۹ – ۱۸-۱۲-۴-۲-۱
16- همان، ذیل شماره: ۱۲.
17- همان، ذیل شماره های:۵۹-۴۵-۴۰-۳۹-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۲-۴-۲-۱
18- همان، ذیل شماره: ۱۱. ۴
19- همان، صص114-115
20- همان، ذیل شماره های۱۲- ۱۰- ۹ -۱۷.

منبع: راهنمای یاوران فاطمیه (مجموعه پرسش و پاسخ های پژوهشی)، به اهتمام: علی لباف، چاپ سوم، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، 1390ش، صص 52-49

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید