ماه صفرماه آغاز نشانه ها

ماه صفرماه آغاز نشانه ها

نویسنده:روح الله رستمیان

درراویات آخر الزمان ازماه صفر به عنوان آغاز نشانه های ظهور حضرت یاد شده به طوری که اراده خداوند متعال برای ظهورازاین ماه یاد شده درحالی که آغاز نابودی بنی عباس ،اختلاف مردم وصاحبان پرچم های سه گانه شام وحرکات ترکها ورومیها وهرج ومرج درعالم از این ماه می باشد در این مقاله سعی شده که به بررسی روایات ماه صفر درآخرالزمان بپردازیم البته روایت ضعیف هم داردکه نوعی تعاضد روایی آن راحل می کند.
عزیزانی که روایتی یا مطلبی درباره این ماه یافتند برای ما بفرستند.

ستاره دنباله داردرماه صفر
ابن مسعود قال تکون علامه فی صفر ویبتدأ نجم له ذناب.(1)
یکی از مهمترین ظهور ستاره های دنباله داری که در روایات اخرالزمان آمده است ستاره دنباله داری است که بعد ازآن بنی عباس آخرالزمان از بین خواهد رفت . که برای نمونه به یکی از این روایات اشاره داریم:امام باقر(علیه السلام) نیز فرموده است:
… آشکار می شود اَکیَس (زیرکتر) با گروهی که به آنان اهمّیّت داده نمی شود، دلهایشان چون پاره های آهن است، موهایشان تا شانه هایشان بوده، برای ایشان دلسوزی و بخششی بر دشمنانشان نیست، نامهایشان کنیه ها و قبیله هایشان آبادیهاست و بر ایشان لباسهایی مانند رنگِ شبِ تاریک است. اکیس این گروه را به سوی آل عبّاس رهبری می کند و دولت آنان را فراهم می سازد. پس بزرگان آن زمان را می کشند تا جایی که آن بزرگان از دست این گروه به بیابان فرار می کنند) فرار به بیابان کنایه از شدّت گرفتاری بزرگان آن زمان است.(همواره دولتشان بر قرار است تا آنکه ستارۀ دنباله دار پدیدار شود و میانشان با یکدیگر اختلاف افتد.(2)
إنما نجم الآیات نجم ینقلب فی الآفاق فی صفر(3)

همانا ستاره نشانه ها(که می توان گفت که همان ستاره ای که آغاز نشانه های ظهور است)همان ستاره ای که در آفاق حرکت وگردش خودرا در صفریا در ربیعین یادر رجب آغاز می کنددر این هنگام حرکت می کند خاقان ( فرمانروای ترکها یا چین)با ترکهابشت سر آنها روم حرکت می کند با پرچمهای برافراشته وصلیبها.
شنیده شدن صوتی درماه صفر
عن النبی صلى الله علیه وسلم قال (تکون آیه فی شهر رمضان ثم تظهر عصابه فی شوال ثم تکون معمعه فی ذی القعده ثم یسلب الحاج فی ذی الحجه ثم تنتهک المحارم فی المحرم ثم یکون صوت فی صفر ثم تنازع القبائل فی شهری ربیع ثم العجب کل العجب بین جمادی ورجب(4)
از رسولخدا صلی الله علیه و آله روایتکرده که فرمود: سر و صدائی در ماه رمضان بپا میشود که شخص خوابرا بیدار میکند و شخص بیدار را می ترساند، بعد از آن گروهی در ماه شوال ظاهر میشوند، و در ماه ذی قعده جنگ و جدالی خواهند شد، در ماه ذی حجه حجاج را غارت میکنند در ماه محرم هتک حرمتهائی میشود، در ماه صفر صدائی بوجود میاید و قبیله ها در ماه ربیع به نزاع می پردازند. و العجب کل العجب‏بین جمادی و رجب.

اختلاف 4نفردرماه صفرعائذ درمکه سفیانی واصهب درشام ومردی مصری که جباراست
یختلف الناس فی صفر ویفترق الناس على أربعه نفر رجل بمکه العائذ ورجلین بالشام أحدهما السفیانی والآخر من ولد الحکم أزرق أصهب ورجل من أهل مصر جبار فذلک أربعه. (5)
یختلف الناس فی صفر ویفترقون على أربعه نفر رجل بمکه العائذ ورجلین بالشام أحدهما السفیانی والآخر من ولد الحکم أزرق أصهب ورجل من أهل مصر جبار فذلک أربعه فیغضب رجل من کنده فیخرج إلى الذین بالشام فیأتی الجیش إلى مصر فیقتل ذلک الجبار ویفت مصر فت البعره ثم یبعث إلى الذی بمکه.(6)
مردم در صفر اختلاف پیدا می کنند و به چهار نفر می گرایند؛مردی در مکّه: پناهنده، و دو مرد در شام: یکی از آن دو سفیانی و دیگری از فرزندان حَکَم که چشم آبی و سرخ وسفید یا کک ومکی یا همان پیسی مانند(البته به معنای شیر هم آمده) است و مردی ازاهل مصر که زورگوست؛ پس اینها چهارتایند. پس خشمگین می شودمردی از کِندَه و می شورد به سوی کسانی که در شام اند و سپاه را به مصر می آورد، در نتیجه آن جبّار کشته می شود و مصر چون پهن شتر می پاشد. سپس لشکرکشی می کندبه سوی کسی که در مکّه است.
جنگ صفرتاصفراول آغازظهورمهدی(عج)
إذا أراد الله أن یظهر آل محمد، بدأ الحرب من صفر إلی صفر، وذلک أوان خروج المهدی علیه السلام(7)
هنگامی که خداوندبخواهدآل محمد را ظاهر کندجنگ از صفر تا صفر آغاز می شودواین ابتدای خروج مهدی است
و قال: من کتاب عبدالله بن بشار رضیع الحسین علیه‏السلام اذا أراد الله ان یظهر آل محمد بدا الحرب من صفر الی صفر، و ذلک او ان خروج المهدی علیه‏السلام.(8)
«هر گاه خداوند اراده کند که قائم آل محمد صلی الله علیه و اله و سلم را ظاهر کند، ابتداء به جنگ شود از صفر تا صفر و این أوان خروج مهدی است».
رسوایی وامرعظیمی درماه صفر
عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال سألته عن رجب، قال: (ذلک شهر کانت الجاهلیه تعظمه وکانوا یسمونه الشهر الأصم، قلت شعبان، قال: تشعبت فیه الأمور، قلت رمضان، قال: شهر الله تعالی وفیه ینادی باسم صاحبکم واسم أبیه، قلت شوال، قال: فیه یشول أمر القوم، قلت فذو القعده، قال: یقعدون فیه، قلت فذو الحجه، قال: ذاک شهر الدم، قلت فالمحرم، قال: یحرم فیه الحلال و یحل فیه الحرام، قلت صفر وربیع، قال: فیها خزی فظیع وأمر عظیم، قلت جمادی، قال: فیها الفتح من أولها إلی آخرها).
ابوحمزه ثمالی روایت کرده که گفت: از حضرت امام باقر علیه السلام شنیدم میفرمود: وقتی که از کشمکش و اختلافات داخلی شام اطلاع یافتید باید از شام گریخت، زیرا آشوب و جنگ در آنجاست عرضکردم: بکدام شهر فرار کنیم؟ فرمود: بمکه زیرا مکه در آنروز امن ترین شهرهاست که مردم از هر سو بانجا پناهنده میشوند. عرضکردم: کوفه چطور؟ فرمود: مردم در کوفه چها خواهند دید؟ مردان بسیار در آنجا کشته میشوند، مگر یک نفر شامی که سالم میماند. ولی وای بر کسانیکه در اطراف کوفه باشند چه سختیها بانها میرسد، مردان و زنان در آنجا اسیر میشوند، آسوده ترین مردم کسانی هستند که در آنموقع از نهر فرات عبور کنند و کسانیکه اصلا در آنجا حاضر نباشند.
عرضکردم: ساکنین سواد کوفه را چطور می بینید؟ حضرت با دست مبارک اشاره کردند که خطری بانها نمیرسد. سپس فرمود: بیرون رفتن از آنجا بهتر از توقف در آنجاست. عرضکردم: این واقعه چقدر طور میکشد؟ فرمود: در یک لحظه از روز. عرضکردم: کسانیکه اسیر و گرفتار میشوند چه حالی دارند؟ فرمود: باکی نخواهند داشت. زیرا بزودی مردمی که نزد اهل کوفه ارزشی ندارند آنها را نجات می دهند، و بجای دیگر نمیبرند. هم در آن کتاب از ابوبصیر نقل کرده که گفت: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم ماه رجب، چا ماهی بوده است؟ فرمود: ماه رجب را مردم عهد جاهلیت بزرگ می داشتند و آنرا شهر اصم می نامیدند. سپس سایر ماهها را حضرت بدینگونه شرح داد. در ماه شعبان کارها از هم جدا شد، ماه رمضان ماه خداست، در آن ماه است که صاحب شما را بنام خود و پدرش صدا میزنند. در ماه شوال کار دشمنان ما بالا میگیرد، و در ذی العقده می نشینند ماه ذی الحجه ماه خون است که مسلمانان قربانی می کنند، و محرم ماهی است که در آن حلال حرام و حرام حلال میگردد، و در ماه صفر و بیع خواری و رسوائی و امر عظیمی روی می دهد و جمادی ماهی است که از اول تا آخر پیروزی است.
-قم-صفر1433

پی‌نوشت‌ها:

1-الفتن ص60خطی ح627
2-الفتن، ص 134، جزء 3، ح 552
3-الفتن 134 -البته درملاحم والفتن 44باب 62 سید بن طاووس هم به این مضمونی آمده است
4-ملاحم والفتن باب66
5-الفتن 173
6-الفتن174
7-معجم الاحادیث المهدی ج3ح756
8-اثباه الهداءح742-الزام الناصب ج2ص125
9-کتاب مهدی موعود صفحه 1056
منبع:http://www.mahdiyavar.com

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید