نماز ايام هفته

نماز ايام هفته

نماز شب شنبه
از رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نقل شده: هر كه در شب شنبه چهار ركعت نماز بخواند، در هر ركعت سوره حمد يك مرتبه و سوره توحيد هفت مرتبه، نوشته شود از براي او ثواب هر ركعت هفتصد حسنه و عطا كند خداي تعالي به او شهرهايي در بهشت.
نماز روز شنبه
از رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نقل شده كه فرمود: هر كه در شنبه، چهار ركعت نماز بخواند در هر ركعت حمد يك مرتبه و سوره كافرون سه مرتبه و بعد از فارغ شدن، يك مرتبه آية الكرسي را بخواند، بنويسد خداي عز و جل از براي او به هر حرفي ثواب يك شهيد.[1] نماز شب يكشنبه
نيز روايت شده در اين شب نماز شش ركعت است، هر ركعتي بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحيد. كسي كه اين نماز را بخواند ثواب شاكرين و صابرين به او عطا مي شود. پس ذكر كرده اند ثواب زياد براي خواننده اين نماز.
نماز روز يكشنبه
نقل شده است روز يكشنبه وقت چاشتگاه كه آفتاب بالا آمده باشد، دو ركعت نماز مي خواني. در ركعت اول بعد از حمد سه مرتبه سوره كوثر را مي خواني و در ركعت دوم بعد از حمد سه مرتبه سوره توحيد را. كسي كه اين نماز را بخواند آزاد مي شود از آتش و پاك مي شود از نفاق و ايمن مي شود از عذاب. پس ذكر كرده اند ثوابهاي زيادي براي خواننده اين نماز.[2] نماز شب دوشنبه
نماز اين شب، دو ركعت نقل شده است. در هر ركعت بعد ازحمد آية الكرسي و سوره توحيد و سوره فلق و سوره ناس هر يك را يك مرتبه بخواند و بعد از فارغ شدن از نماز ده مرتبه استغفار نمايد. و نوشته شود از براي او ده حج و ده عمره خالص از طرف خداي عز و جل.
نماز روز دوشنبه
نماز اين روز چهار ركعت نقل شده است و در ركعت اول بعد از حمد يك مرتبه آية الكرسي و در ركعت دوم حمد يك مرتبه و سوره توحيد يك مرتبه و در دو ركعت ديگر ركعت اول بعد از حمد سوره فلق يك مرتبه و ركعت دوم بعد از حمد سوره ناس يك مرتبه و بعد از فارغ شدن از چهار ركعت ده مرتبه استغفار نمايد.[3] نماز شب سه شنبه
نماز اين شب دو ركعت نقل شده است، ركعت اول بعد از حمد يك مرتبه سوره قدر و ركعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحيد.
نماز روز سه شنبه
نماز روز سه شنبه دو ركعت روايت شده است كه در هر ركعت حمد يك مرتبه و سوره والتّين و سوره توحيد و سوره فلق و سوره ناس هر كدام يك مرتبه.[4] نماز شب چهار شنبه
نماز شب چهار شنبه دو ركعت نقل شده است، در هر ركعت بعد از حمد آية الكرسي و سوره قدر و سوره نصر را يك مرتبه و سوره توحيد را سه مرتبه. كسي كه اين نماز را بخواند خداي تعالي گناهان گذشته و آينده او را بيامرزد.
نماز روز چهارشنبه
نماز اين روز دو ركعت است، در هر ركعتي بعد از حمد سوره زلزلت يك مرتبه و سوره توحيد سه مرتبه. و كسي كه اين نماز را بخواند خدا رفع كند از او تاريكي قبر را تا روز قيامت. پس ذكر شده است ثواب زياد براي خواننده اين نماز.[5] نماز شب پنج شنبه
نماز اين شب شش ركعت است. در هر ركعت بعد از سوره حمد، آية الكرسي و سوره كافرون هر كدام يك مرتبه، و سوره توحيد را سه مرتبه، و بعد از تمام شدن سه مرتبه آية الكرسي را بخواند. هر كه اين نماز را بخواند اگر نزد خدا شقاوت داشته باشد خدا ملكي را مي فرستد كه شقاوتش را پاك كند و جاي او سعادت بنويسد و شاهد بر آن در قرآن مجيد خداي عز و جل محو مي كند آن چه را كه بخواهد و ثابت مي گذارد آن چه را كه بخواهد.
نماز روز پنج شنبه
نماز اين روز دو ركعت است، در هر ركعت حمد يك مرتبه و سوره نصر و سوره كوثر هر كدام پنج مرتبه، و بعد از عصر چهل مرتبه سوره توحيد را بخواند و چهل مرتبه استغفار نمايد. كسي كه اين نماز را بخواند عطا شود به او حسنات، به عدد آن چه در بهشت و در جهنم است.[6] نماز شب جمعه
نماز شب جمعه از رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نقل شده است: كسي كه دو ركعت نماز بخواند در هر ركعت حمد يك مرتبه و سوره توحيد هفتاد مرتبه و بعد از نماز هفتاد مرتبه «استغفرُالله» بگويد. قسم به آن كسي كه مرا مبعوث كرده به حق كسي كه اين عمل را انجام دهد و استغفار كند براي تمام امت من، خداوند دعاي او را مستجاب كند و تمام امت را وارد بهشت كند.
نماز روز جمعه
از امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ منقول است هر كه در اين روز هشت ركعت نماز به جا آورد هنگامي كه به قدر يك تيزه آفتاب بلند شده باشد يا بيشتر، خداي تعالي بلند نمايد براي او هزار درجه در بهشت.
نماز روز جمعه از امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ چهار ركعت است. در هر ركعت حمد و آية الكرسي پانزده مرتبه، و چون از نماز فارغ شدي هفتاد مرتبه «استغفرالله» و پنجاه مرتبه «لا حول و لا قوّة الّا بالله» بگويد.[7]


[1] . جمال الاسبوغ بكمال العمل المشروع، ص 46.
[2] . جمال الاسبوغ بكمال العمل المشروع، ص 54.
[3] . جمال الاسبوغ بكمال العمل المشروع، ص 64.
[4] . همان، ص 77.
[5] . جمال الاسبوغ بكمال العمل المشروع، ص 89.
[6] . جمال الاسبوغ بكمال العمل المشروع، ص 98.
[7] . همان، ص 117.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید