منطق قرآن(شعر)

منطق قرآن(شعر)

من منطقــی چــو منطق قرآن ندیده ام
ارزنــده تــر ز گفــتــه یــزدان نــدیــده ام
هرگز سخن نگفت کسی چون خدا بلی
یــک آیــه همچــو آیــه قــرآن نــدیــده ام
در بــیــن رهــبــــران پــیــام آوران حــق
چون مصطفی به عالم امکــان نـدیده ام
از احــمد است عتـرت و قرآن میان خلق
بــهتــر از ایــن دو رهبــر ایمــان ندیده ام
در فهم و درک معــنی قــرآن بــه روزگار
چون مصطفی علی شه مردان ندیده ام
نــاصــر چیــان بــجوی ز قــرآن ره نـجات
بــه زیـن کتاب رهبــر انســان نــدیــده ام
سید ابوالفضل ناصرچیان

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید