منطق قرآن(شعر)

منطق قرآن(شعر)

من منطقــي چــو منطق قرآن نديده ام
ارزنــده تــر ز گفــتــه يــزدان نــديــده ام
هرگز سخن نگفت كسي چون خدا بلي
يــك آيــه همچــو آيــه قــرآن نــديــده ام
در بــيــن رهــبــــران پــيــام آوران حــق
چون مصطفي به عالم امكــان نـديده ام
از احــمد است عتـرت و قرآن ميان خلق
بــهتــر از ايــن دو رهبــر ايمــان نديده ام
در فهم و درك معــني قــرآن بــه روزگار
چون مصطفي علي شه مردان نديده ام
نــاصــر چيــان بــجوي ز قــرآن ره نـجات
بــه زيـن كتاب رهبــر انســان نــديــده ام
سید ابوالفضل ناصرچیان

مطالب مشابه