اگر بین نماز صبح خورشید طلوع کند، نماز اداست یا قضا؟

اگر بین نماز صبح خورشید طلوع کند، نماز اداست یا قضا؟

سۆال: آیا می‌شود در وسط اذان دادن نماز خواند، یا باید صبر کنیم تا اذان تمام شود؟

جواب: اگر با شروع اذان یقین به داخل شدن وقت نماز پیدا می‌کنید می‌توانید نماز را شروع نمایید و الا صبر کنید تا اذان تمام شود و یقین به دخول وقت پیدا کنید(ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م 742 و ص462, س374)

سۆال: اگر وقت نماز رسیده باشد ولی انسان تمیز نباشد مثلاً یک هفته گذشته که به حمام نرفته باشد آیا اول نماز را به جا آورد بهتر است یا به حمام برود و تمیز شود؟

جواب: اگر لباس و بدن او پاک باشد نماز اول وقت بر حمام رفتن فضیلت و برتری دارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م751)

سۆال: نماز و روزه فرد مسلمانی که در قطب جنوب و یا شمال به سر می‌برد در حالی که شش ماه از سال روز و شش ماه شب می‌باشد چگونه است؟ و یا فرد مسلمانی که در کره ماه به سر می‌برد چگونه است؟

جواب: در مورد سۆال می‌توانند نماز خود را مطابق مناطق معتدله و یا مطابق نزدیکترین شهری که شب و روز معین دارد انجام دهند و در کره ماه هم اگر روز و شب معین نداشتند به همین نحو عمل می‌کنند. (ر.ک تحریر الوسیله, ج2, ص638)

سۆال: اگر در میان خواندن نماز صبح خورشید طلوع کند آیا نماز خوانده شده اداء است یا قضا؟

جواب: اگر یک رکعت از نماز شما قبل از طلوع خورشید خوانده شده باشد نماز اداء است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م 748)

سۆال: اگر در نماز با ضیق وقت مواجه شدیم آیا می‌شود در نماز اولاً تسبیحات اربعه را یک بار ادا کنیم؟ ثانیاً قنوت را نخوانیم و ثالثاً نماز را نشسته بجا آوریم؟

جواب: در ضیق وقت یک بار خواندن تسبیحات اربعه و حذف قنوت مانعی ندارد و حتی در ضیق وقت می‌توان سوره را هم حذف نمود اما نشسته خواندن که تأثیری در سرعت نماز ندارد جایز نیست. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1006 و م970)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید