اطّلاعات و منابعی درباره ی روش تحقیق ارایه فرمایید. و هم چنین منابعی در خصوص موضوع «تسبیح هستی در قرآن کریم» ذکر کنید.

اطّلاعات و منابعی درباره ی روش تحقیق ارایه فرمایید. و هم چنین منابعی در خصوص موضوع «تسبیح هستی در قرآن کریم» ذکر کنید.

در ارتباط با جواب سؤال، نکاتی جند باید ذکر گردد:
الف) برای انجام هر تحقیق، علاوه بر داشتن تخصّص کافی در موضوع مورد تحقیق، نیاز به آشنایی با روش تحقیق نیز می باشد. در این زمینه کتاب های زیادی تألیف شده است که می توان از آن ها در این خصوص استفاده کرد:
1. حسین دهنوی، روش تحقیق، قم: نشر معروف، چاپ سوّم، 1377.
2. جواد محدثی، روش ها، قم: نشر معروف، چاپ اوّل، 1373، ص59-79.
3. دکتر حسن احمدی گیوی و دیگران، زبان و نگارش فارسی، تهران: سمت، چاپ چهارم، 1371، ص49-57.
4. دکتر محمّد جعفر یاحقی و دکتر محمّد مهدی ناصح، راهنمای نگارش و ویرایش، مشهد: مؤسسه ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سیزدهم، 1374، ص93-118
تذکر: منبع اوّل از بقیه منابع ذکر شده به لحاظ تمرکز بر موضوع روش تحقیق جامع تر است و استفاده از آن شخص را از بقیه منابع مستغنی می کند.
ب) مشورت کردن با اساتید متخصّص می تواند کمک بسیاری در راه پژوهش به پژوهشگر بنماید.
ج) برای شناسایی منابع از چند طریق می توان اقدام کرد از جمله:
1. مشورت با اهل علم و متخصبص در رشته مورد تحقیق.
2. مراجعه به کتابخانه ها و درخواست کمک و مشورت از کتابداران متخصّص (البتّه باید اذعان کرد که تعداد کمی از کتابداران از توانایی لازم در جهت معرفی دقیق و کامل منابع در ریز موضوعات هستند.)
3. استفاده از نرم افزارهای کتاب شناسی مانند: نمایه مطبوعات، هادی، کاوش فیروزه، صراط و …
4. استفاده از منابع مکتوب درباره کتاب شناسی مانند: کتاب شناسی کتابخانه ملّی ایران که به صورت مسلسل می باشد.
د) جهت تحقیق پیرامون موضوع « تسبیح هستی در قرآن» می­توانید به منابع زیر رجوع کنید:
1. علامه سیّد محمّد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، قم: اسماعیلیان، چاپ پنجم، 1371، ج1، ص320-323، ج 13، ص 108-113 و 120-123، ج15، ص133-136 و ج19، ص144و263.
2. محمّد محمّدی ری شهری، میزان الحکمه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم، 1367، ج4، ص369-370.
3. شیخ عباس قمّی، سفینه البحار، دارالاسوه للطباعه والنشر، چاپ اول، 1414، ج4، ص48-50.
4. شهید مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن4 (تفسیر سوره نور)، تهران: صدرا، چاپ سیزدهم، 1381، ص 161-179.
5. سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی تا، ج3، ص 212-217.
6. محسن قرائتی، تفسیر نور، قم: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، چاپ چهارم، 1379، ج6، ص162-164 و همان ج7، (چاپ اول 1380)، ص66-68 و 481-482.
هـ) می توانید از تفاسیر آیاتی که مسأله تسبیح عالم هستی را مطرح کرده از جمله: «اسراء/44، رعد/13، و انبیاء/79 و … استفاده کنید.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید