اطّلاعات و منابعي درباره ي روش تحقيق ارايه فرماييد. و هم چنين منابعي در خصوص موضوع «تسبيح هستي در قرآن كريم» ذکر کنيد.

اطّلاعات و منابعي درباره ي روش تحقيق ارايه فرماييد. و هم چنين منابعي در خصوص موضوع «تسبيح هستي در قرآن كريم» ذکر کنيد.

در ارتباط با جواب سؤال، نكاتي جند بايد ذكر گردد:
الف) براي انجام هر تحقيق، علاوه بر داشتن تخصّص كافي در موضوع مورد تحقيق، نياز به آشنايي با روش تحقيق نيز مي باشد. در اين زمينه كتاب هاي زيادي تأليف شده است كه مي توان از آن ها در اين خصوص استفاده كرد:
1. حسين دهنوي، روش تحقيق، قم: نشر معروف، چاپ سوّم، 1377.
2. جواد محدثي، روش ها، قم: نشر معروف، چاپ اوّل، 1373، ص59-79.
3. دكتر حسن احمدي گيوي و ديگران، زبان و نگارش فارسي، تهران: سمت، چاپ چهارم، 1371، ص49-57.
4. دكتر محمّد جعفر ياحقي و دكتر محمّد مهدي ناصح، راهنماي نگارش و ويرايش، مشهد: مؤسسه ي چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سيزدهم، 1374، ص93-118
تذكر: منبع اوّل از بقيه منابع ذكر شده به لحاظ تمركز بر موضوع روش تحقيق جامع تر است و استفاده از آن شخص را از بقيه منابع مستغني مي كند.
ب) مشورت كردن با اساتيد متخصّص مي تواند كمك بسياري در راه پژوهش به پژوهشگر بنمايد.
ج) براي شناسايي منابع از چند طريق مي توان اقدام كرد از جمله:
1. مشورت با اهل علم و متخصبص در رشته مورد تحقيق.
2. مراجعه به كتابخانه ها و درخواست كمك و مشورت از كتابداران متخصّص (البتّه بايد اذعان كرد كه تعداد كمي از كتابداران از توانايي لازم در جهت معرفي دقيق و كامل منابع در ريز موضوعات هستند.)
3. استفاده از نرم افزارهاي كتاب شناسي مانند: نمايه مطبوعات، هادي، كاوش فيروزه، صراط و …
4. استفاده از منابع مكتوب درباره كتاب شناسي مانند: كتاب شناسي كتابخانه ملّي ايران كه به صورت مسلسل مي باشد.
د) جهت تحقيق پيرامون موضوع « تسبيح هستي در قرآن» مي­توانيد به منابع زير رجوع کنيد:
1. علامه سيّد محمّد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القران، قم: اسماعيليان، چاپ پنجم، 1371، ج1، ص320-323، ج 13، ص 108-113 و 120-123، ج15، ص133-136 و ج19، ص144و263.
2. محمّد محمّدي ري شهري، ميزان الحكمة، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ دوم، 1367، ج4، ص369-370.
3. شيخ عباس قمّي، سفينة البحار، دارالاسوة للطباعة والنشر، چاپ اول، 1414، ج4، ص48-50.
4. شهيد مرتضي مطهري، آشنايي با قرآن4 (تفسير سوره نور)، تهران: صدرا، چاپ سيزدهم، 1381، ص 161-179.
5. سيد علي اكبر قرشي، قاموس قرآن، تهران: دارالكتب الاسلاميه، بي تا، ج3، ص 212-217.
6. محسن قرائتي، تفسير نور، قم: مركز فرهنگي درس هايي از قرآن، چاپ چهارم، 1379، ج6، ص162-164 و همان ج7، (چاپ اول 1380)، ص66-68 و 481-482.
هـ) مي توانيد از تفاسير آياتي كه مسأله تسبيح عالم هستي را مطرح كرده از جمله: «اسراء/44، رعد/13، و انبياء/79 و … استفاده كنيد.

مطالب مشابه