لقب ابوتراب

لقب ابوتراب

حضرت علي (ع) با اينكه القاب بسيار پر معني داشت ، ولي دوست مي داشت كه به او ابوتراب بگويند، مطابق گفتار بعضي از علما، آنحضرت اين لقب را از اين جهت دوست داشت كه او متواضع بود و روي خاك مي نشست و اين لقب را كه به معني پدر خاك است ، براي خود مي پسنديد چراكه بيانگر خاكي بودن او بود. ولي دشمنان آن حضرت ، اين لقب را براي آن حضرت تكرار مي كردند، و منظورشان تحقير نمودن آنحضرت بود، با اين كه اين لقب از بهترين صفات انساني او (يعني تواضع او) حكايت مي كرد. اما اين كه اين لقب چگونه و چرا به او داده شد، در تاريخ چنين آمده است : سال دوم هجرت بود، خبر رسيد كه كارواني از مشركان به سوي شام مي روند پيامبر(ص) همراه صد و پنجاه نفر (و به نقل ديگر همراه 200 نفر) در حالي كه حضرت حمزه (ع) پرچم سفيدي به اهتزاز در آورده بود، براي جلوگيري و ضربه زدن به كاروان مشركين ، از مدينه خارج شده تا به عشيره (بر وزن غفيله) رفتند (از اين رو اين حركت را غزوه عشيره مي نامند). هنگامي كه پيامبر (ص) و سپاه اندكش در سرزمين عشيره به جستجو و برسي پرداختند، در يافتند كه كاروان قريش از آنجا رفته اند، آنحضرت با سپاه خود در حدود يك ماه در آنجا ماند و سپس به مدينه باز گشتند. علي (ع) و عمار ياسر، جزء اين سپاه بودند، عمار مي گويد: در همين سفر علي (ع) به من فرمود: مي خواهي برويم نزد افراد بني مدلج كه در كنار چشمه كشاورزي مي كنند، بنگريم چگونه كشاورزي مي نمايند؟!. من موافقت كردم و با هم كنار آنها رفتيم ، (بر اثر خستگي) نياز به استراحت داشتيم ، زير درختهاي نخل كه در آنجا بود رفتيم ، در زمين روي خاك خوابي ديم (و به نقل ديگر علي عليه السلام مقداري خاك جمع كرد و آنرا متكاي خود قرار داد و سرش را روي آن گذارد و خوابيد). تا اينكه : رسول خدا (ص) آمد و ما را بيدار كرد و برخاستيم و لباسهاي خود را كه خاك آلود بود، تكان داديم ، در همين موقع ، پبامبر (ص) به علي (ع) فرمود: اي ابوتراب (زيرا لباسش خاك آلود بود) بعد فرمود: مي خواهيد شما را به شقي ترين مردم خبر دهم ؟ گفتيم آري ، فرمود: يكي آن كسي است كه ناقه حضرت صالح (ع) را پي كرد، دوم آن كسي است كه بر فرق سر تو (اي علي) شمشير مي زند (يعني ابن ملجم).
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید