به خودت نمره چند می دهی؟

به خودت  نمره چند می دهی؟

امام صادق علیه السلام صفات مومن را را بر شمردند تو به عنوان شیعه ی امام صادق به خودت نمره چند می دهی؟

پنجاه صفت از مومن در کلام امام صادق (ع) :«ابو سلیمان حلوانی» از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود:

صفت مومن نیرومندی است در دین، و احتیاط است در نرمش، و ایمان است در باور و یقین، و حرص و علاقه شدید در فهم و فقه، و نشاط و جدیّت در هدایت، و نیکی در پایداری و استقامت، و چشم پوشی و خودداری هنگام شهوت و هوس، و دانش در حلم وبردباری، و شکرگزاری در مدارا، و بخشندگی در حقّ، و میانه روی در غنی و بی نیازی، و آراستگی در فقر و بی چیزی، و گذشت در نیرومندی، و طاعت و بندگی در خیرخواهی، و پارسائی در خواهش و میل، و رغبت شدید در جهاد، و نماز در گرفتاری، و شکیبائی در سختی، و در سختی ها بامتانت، و در ناخوشایندی ها شکیبا، و در رفاه و خوشی ها شکرگزار است؛ غیبت نمی کند، و تکبّر نمی ورزد، و تعدّی و تجاوز نمی نماید و اگر بر او تعدّی و ستمی شود شکیبائی می کند، و از خویشاوند نمی بُرد، و سست و ضعیف، و سخت دل و خشن و بدخُلق نیست، نگاهش از کنترل او خارج نمی شود، و شکمش او را به رسوائی نمی کشاند، و عورتش بر او چیره نمی گردد، و به مردم حسد نمی ورزد، و سستی نمی کند، و تبذیر و تلف و اسراف و زیاده روی نمی نماید، بلکه میانه روی می کند، و به ستمدیده یاری و به مستمندانمهربانی می نماید، نَفسش از او در زحمت و مردم از او در راحت هستند، در جاه دنیا رغبت و از رنج آن بی تابی نمی کند؛ مردم کاری و مهمّی دارند (دنیا) که به آن روی آورده اند و او مهّم دیگری دارد (دین و آخرت) که او را به خود مشغول ساخته است؛ در حلم و بردباریش نقصانی و در رای و اندیشه اش سستی و در دینش تباهی دیده نمی شود؛ کسی را که با او مشورت نماید راهنمائی می کند، و هرکس را که به او کمک کند یاری می نماید، از باطل و فحش و جهالت می ترسد و می گریزد؛ و اینهاست صفت مومن.

از کتاب نصایح آیت الله مشکینی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید