علاقه پيامبر (ص) به حسين (ع)

علاقه پيامبر (ص) به حسين (ع)

عصر رسول خدا (ص) بود، حسين (ع) دوران كودكي را مي گذرانيد، روزي حسين (ع) در آغوش گرم پيامبر (ص) بود و پيامبر (ص) با او بازي مي كرد و او را مي خندانيد. عايشه گفت : اي رسول خدا! چقدر اين كودك را دوست داري ، و با ديدار او شادمان مي شوي ؟ پيامبر (ص) در پاسخ فرمود: چرا او را دوست نداشته باشم و با ديدار او شاد نگردم با اينكه او ميوه قلبم و نور چشمم است ، ولي امتم او را خواهند كشت كسي كه بعد از وفات او مرقد او را زيارت كند خداوند ثواب يك حج ، از حجهاي مرابراي زيارت كننده مي نويسد. عايشه گفت : ثواب يك حج از حج تو؟! پيامبر (ص) فرمود: بلكه ثواب دو حج من
عايشه با تعجب بيشتر پرسيد: ثواب دو حج تو؟! پيامبر (ص) فرمود: بلكه ثواب سه حج من ، اين موضوع همچنان تكرار شد، تا اينكه پيامبر (ص) فرمود: بلكه خداوند ثواب نود حج از حج رسول خدا (ص) با ثواب عمره هاي آنها را به زيارت كننده خواهد داد.
داستان هاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه