برخورد با ظالم

برخورد با ظالم

عصر حكومت معاويه بود و وليدبن عقبه از سوي او فرماندار مدينه بود. روزي امام حسين عليه السلام و وليد بر سر مزرعه اي باهم نزاع كردند. امام عليه السلام دستار از سر وليد برداشت و به گردنش پيچيد. مروان فاسق كه شاهد ماجرا بود گفت : من تابه حال نديده بودم كه مردي اين گونه بر امير خود جرات داشته باشد كه حسين بر تو جسارت كرد. وليد كه از نيت تحريك آميز مروان آگاه بود گفت : به خدا سوگند اين حرف را بخاطر دفاع از من نمي گوئي بلكه بخاطر حسادت بر حلم من مي گوئي كه نسبت به حسين دارم . آنگاه گفت : مزرعه از آن حسين است . امام عليه السلام به وليد فرمود: مزرعه از آن تو باشد و برخاست و رفت .
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه