سفارش نماز صبح و مغرب

سفارش نماز صبح و مغرب

مرحوم كليني و شيخ طوسي و طبرسي از زهري نقل كرده اند كه گفت : بسيار و مدتها در طلب حضرت مهدي (عليه السلام) بودم ، و در اين راه اموال فراواني (در راه خدا) خرج كردم و به هدف نرسيدم ، تا اينكه به خدمت محمد بن عثمان (دومين نايب خاص امام زمان در عصر غيبت صغري كه بسال 305 هجري از دنيا رفت) رسيدم ، و مدتي در خدمت او بودم تا روزي از او التماس كردم كه مرا به خدمت امام زمان (عليه السلام) ببرد، او پاسخ منفي داد، بسيار تضرع كردم ، سرانجام به من لطف كرد و فرمود: فردا اول وقت بيا، وقتي فرداي آن روز، اول وقت به خدمت او رفتم ، ديدم همراه جواني خوش سيما و خوشبو مي آيد، به من اشاره كرد اين است آنكه در طلبش هستي . به خدمت امام زمان (عليه السلام) رفتم و آنچه سوال داشتم مطرح كردم و جواب مرا فرمود، تا به خانه اي رسيديم و داخل خانه شد و ديگر او را نديدم . در اين ملاقات دوبار به من فرمود: از رحمت خدا دور است كسي كه نماز صبح را به تاخير بيندازد تا ستاره ها ديده نشود، و نماز مغرب را تاخير اندازد تا ستاره ديده شوند.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه