گل کلم

گل کلم

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر

گل کلم ( Cauliflower ) با نام علمي Brassiea oleracea botrytis متعلق به خانواده چتريان (1) مي باشد.
گل کلم يک گياه زراعي دو ساله نسبتاً مقاومت است که غالباً به صورت گياه يک ساله کشت مي شود. گل کلم ساقه هاي گلزاي نسبتاً ضخيمي ايجاد نموده که حامل گل هاي فراوان سفيدي است به نام ( Curd ) که باز نشده اند. اين تجمع گل ها از ميان برگ هاي بزرگي رشد مي نمايند.
گل کلم داراي واريته هاي زيادي است که به چهار گروه گياهان تابستانه و پاييزه تقسيم مي شوند. بر حسب واريته هايي که انتخاب مي شوند مي توان آنها را از فروردين و ارديبهشت تا دي ماه مورد استفاده قرار داد. کلم بروکلي ظاهراً از نزديکان گل کلم ( کاليفلاور ) مي باشد.

گروه اول:
واريته هايي هستند که خيلي سريع رشد کرده و بالغ مي شوند. آنها ظاهراً از لحاظ زمان رسيدن و بلوغ در اروپا اول در آلمان شروع شده سپس در هلند و دانمارک بالغ مي شوند. يکي از اين واريته ها به نام “Cauliflower Polaris” مي باشد. آنها سريعاً به بار نشسته و مي توان در ماه هاي ارديبهشت و خرداد از آنها بهره برداري کرد. آنها کوتاه رشد نموده و برگ هاي سبز متوسط دارند که حفاظت زيادي را براي جوانه هاي گل ها ايجاد نمي کنند.

گروه دوم:
واريته هايي هستند که خاستگاه آنها فرانسه بوده و ديرتر از واريته هاي گروه يک به ثمر مي رسند آنها را مي توان ماه هاي خرداد و تير مورد بهره برداري قرار داد. آنها نيز رشد کوتاهي دارند و برگ هاي تيره تري از واريته هاي گروه يک دارند مانند “All the year Round”.

گروه سوم:
واريته هايي هستند که مي توان آنها را از ماه شهريور تا آخر دي ماه برداشت نمود و مورد استفاده قرار داد. اين گياهان از گروه هاي يک و دو کاملاً متمايز مي باشند. آنها بلندتر رشد کرده و برگ هاي بزرگي به رنگ سبز متمايل به آبي ايجاد مي نمايند. برگ ها حفاظت خوبي را براي مجموعه گل هاي وسط ايجاد مي نمايند. بسياري از اين واريته ها در ايتاليا معروف مي باشند. مانند “Autumn Giant” .

گروه چهارم:

واريته هايي اين گروه دير به ثمر مي رسند. خاستگاه بيشتر آنها استراليا مي باشد. آنها از شهريور تا آذر ماه آماده بهره برداري مي باشند. آنها تقريباً همزمان با واريته هاي گروه سوم به ثمر مي رسند. ليکن گل هاي آنها کاملاً سفيد و عاري از براکته ها مي باشند. مانند ” Kangaroo و “Boomerang”
براي گل کلم مکان آفتابي را بايستي انتخاب نمود. آنها در خاک لوم غني بهتر رشد مي کنند، ليکن خاک هاي سبک و شني نيز محصول خوبي مي دهند. حتماً کود حيواني پوسيده هنگام شخم و آماده کردن زمين بايستي با خاک مخلوط شود. گل کلم خاکم قليايي را ترجيح مي دهد. اگر از قليايي بودن خاک اطميناني نباشد بايستي با اضافه نمودن کربنات آهک خاک را قليايي نمود.
بذور واريته هاي گروه هاي يک و دو را مي توان در شهريور ماه و يا در بهمن ماه کاشت. بذور را در جعبه هاي مخصوص حاوي کمپوست کاشته و در دماي 16-10درجه سانتي گراد نگاهداريد تا رويش نمايند و سپس گياهچه ها را به جعبه هاي ديگر انتقال داده و در همان دما ولي در نور کافي مقاوم سازي نماييد. آنها را مي توان از ارديبهشت ماه به بعد به بيرون منتقل نمود. بذور واريته هاي گروه سه و چهار را مي توان از ماه هاي اسفند، فروردين و ارديبهشت در مکاني که بيرون از گلخانه آماده شده است کاشت و پس از آن که گياهچه ها رشد نمودند فواصل آنها را با وجين نمودن 50 سانتي متر تنظيم نمود.
گل کلم ممکن است به وسيله تعدادي از آفات … و بيماري ها آسيب ببينند که لازم است اقدامات لازم را نمود.

پي نوشت ها :

1. Umbelliferae
منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول

مطالب مشابه