داستانهای ائمه : امام علی (ع) : در رکاب خلیفه

داستانهای ائمه : امام علی (ع) : در رکاب خلیفه

علی علیه السلام هنگامی كه به سوی كوفه می آمد وارد شهر انبار شد كه مردمش ایرانی بودند.
كدخدایان و كشاورزان ایرانی خرسند بودند كه خلیفه ی محبوبشان از شهر آنها عبور می كند، به استقبالش شتافتند. هنگامی كه مركب علی به راه افتاد آنها در جلو مركب علی علیه السلام شروع كردند به دویدن. علی آنها را طلبید و پرسید: «چرا می دوید، این چه كاری است كه می كنید؟!»
– این یك نوعی احترام است كه ما نسبت به امرا و افراد مورد احترام خود می كنیم. این، سنت و یك نوع ادبی است كه در میان ما معمول بوده است.
– این كار شما را در دنیا به رنج می اندازد و در آخرت به شقاوت می كشاند.همیشه از این گونه كارها كه شما را پست و خوار می كند خودداری كنید. بعلاوه این كارها چه فایده ای به حال آن افراد دارد [1]؟
[1] . نهج البلاغه ، كلمات قصار، شماره ی 37.
منبع: داستان راستان،شهید مطهری،جلد اول.

مطالب مشابه