اعلام دوستی

اعلام دوستی

حفض بختري گويد: خدمت امام صادق – عليه السلام – بودم كه مردي وارد شد. حضرت به من فرمود: او را دوست داري ؟
عرض كردم : آري
حضرت فرمود: چرا او را دوست نداشته باشي در حالي كه برادر تو مي باشد و شريك دين و ياور تو عليه دشمنت و روزي او هم بر عهده ديگري است .
امام صادق – عليه السلام – فرمود: هرگاه مردي را دوست داشتي او را ازآن آگاه گردان زيرا اعلام محبت ، دوستي ميان شما را پابرجاتر مي كند.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه