خصوصيات مردان واقعی

خصوصيات مردان واقعی

1- يک مرد واقعي، محکم و قوي است:

يک مرد واقعي گريه نمي کند، شکايت از چيزي نمي کند، بيمار نمي شود و لازم نيست هر بار که عطسه کرد به پزشک مراجعه کند. يک مرد واقعي تصميم مي گيرد و با عواقب و نتايج اين تصميم، روزگار مي گذارند. يک مرد واقعي مسؤوليت اعمال و حرف هاي خود را بر عهده مي گيرد. يک مرد واقعي؛ محکم و استوار است و با سختي هاي زندگي مقابله مي کند. يک مرد واقعي خشن و سرسخت است و از خود احساسات نشان نمي دهد، يک مرد واقعي ستون فقرات خانواده است و نمي تواند از خود ضعف نشان دهد. اگر از عنکبوت مي ترسيد، مسلماً يک مرد واقعي نيستيد.

2- يک مرد واقعي متمرکز است:

يک مرد واقعي تفاوت بين مهم بودن چيزي و مهم نبودن آن را مي فهمد. يک مرد واقعي وقت خود را صرف کارهاي بيهوده اي که هيچ عايدي براي او ندارد، نمي کند. مطمئناً کارهاي زيادي براي تفريح و سرگرمي وجود دارد، اما او بايد براي انجام اين کارها هم دليل داشته باشد. يک مرد واقعي خود را روي قدرت، پول و خانواده اش متمرکز مي کند.

3- يک مرد واقعي، اهميت خانواده را درک مي کند:

يک مرد واقعي خانواده اش را قدرتمند نگاه مي دارد و به تاريخچه خانوادگي خود اهميت زيادي مي دهد. يک مرد واقعي مي داند که فرزندانش هديه اي از جانب خداوند هستند و بايد با آنها به خوبي رفتار کند، هر چند هر از گاهي بايد براي آنها قوانين و مقرراتي تعيين کند.

4- يک مرد واقعي غيبت نمي کند:

يک مرد واقعي دهانش را مي بندد و اطلاعاتش را در مورد ديگران پيش خود نگاه مي دارد. يک مرد واقعي در بحث هاي هيچ و پوچ شرکت نمي کند و در مورد چيزهايي که از آن اطلاع ندارد و مطمئن نيست حرف نمي زند.

5- يک مرد واقعي هميشه سر حرفش هست:

هر وقت قولي بدهد، آن را عمل مي کند و اگر بداند که از عهده انجام قولي برنمي آيد، هيچ وقت حرفش را نمي زند. يک مرد واقعي مردن را به شکستن عهدش ترجيح مي دهد. او مي داند که حرفش نيز بايد به قدرت عملش باشد.

6- يک مرد واقعي تلاش مي کند تا الگو باشد:

يک مرد واقعي هميشه به خود و ديگران احترام مي گذارد، مگر اين که مورد بي احترامي قرار گيرد. او الگو و نمونه اي براي پيروان خود به خصوص فرزندانش است. مرد واقعي هيچ وقت کارهايش را به خانه نمي آورد. به همين دليل فرزندانش او را فقط به عنوان يک پدر مي شناسند. يک مرد واقعي هيچ گاه اجازه نمي دهد فرزندانش پي به ضعف هاي او ببرند.

7- يک مرد واقعي پول نيازش را خود به دست مي آورد:

يک مرد واقعي در انتظار صدقات و نيکوکاري هاي ديگران نمي نشيند و پول پدرش نيز براي او کفايت نمي کند. او خود در جستجوي روزي اش بر مي آيد و اگر از پدرانش به او ارثيه اي برسد، به جاي هدر دادن آن، ده برابرش مي کند.

8- يک مرد واقعي زن نما نيست:

يک مرد واقعي در گوش هايش گوشواره نمي اندازد و موهايش را بلند نمي کند. يک مرد واقعي بايد حداقل سه دست کت و شلوار در کمد داشته باشد و سه بار در هفته بايد کت و شلوار بپوشد يک مرد واقعي مي داند که چطور بايد شيک باشد.
منبع:کوچه ما شماره 7.

مطالب مشابه