پشت پرده حمایت دشمن از کاهش جمعیت

پشت پرده حمایت دشمن از کاهش جمعیت

قتل‌عامّ مسلمین‌ و شیعیان، غرض‌ اصلی‌ کمکهای‌ مجامع‌ بین‌المللی‌ برای کاهش جمعیت

پیشنهاد و کمک‌ و مساعی‌ و کوششهای‌ بی‌وقفه‌ و خستگی‌ ناپذیر و دلسوزیهای‌ پدرانه‌ و مادرانه‌ از سازمان‌ ملل‌ و صندوق‌ جهانی‌ جمعیّت‌ برای‌ قتل‌ عامّ نفوس‌ مسلمین‌ بالاخصّ شیعیان‌ بیدار ایران‌ زمین‌ بدون‌ نقشۀ دقیق‌ و حساب‌ عمیق‌ نیست‌ ؛ همانطور که‌ تا بحال‌ اینچنین‌ نبوده‌ است‌. هر جا دانه‌ای‌ ریختند پشتش‌ دامی‌ گستردند. هر جا باغی‌ نمودند دنبالش‌ چاهی‌ حفر کردند. اینک‌ ما را خواب‌ کرده‌اند، همچون‌ خواب‌ سنگین‌ که‌ بر مشاعر کَفتار روی‌ میدهد.
مگر رهبر فقید نفرمود: « آن‌ روزیکه‌ آمریکا از ما تعریف‌ کند باید عزا گرفت‌.» ؟! 1
و نفرمود: « ما نمی‌خواهیم‌ آمریکا سرپرست‌ ما باشد، ما نمی‌خواهیم‌ همۀ منافع‌ ملّت‌ را آمریکا ببرد.» ؟! 2
و نفرمود: « مملکت‌ اسلامی‌ عار است‌ که‌ دستش‌ را دراز کند طرف‌ آمریکا که‌ شما نان‌ ما را بدهید.» ؟! 3
مگر نفرمود: «بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم‌. أساساً هر تشکیلاتی‌ که‌ ابرقدرتها در آن‌ دست‌ دارند، باید به‌ نفع‌ آنها تمام‌ شود. سازمان‌ ملل‌ و شورای‌ امنیّت‌ درخدمت‌ ابرقدرتها و برای‌ بازی‌ دادن‌ سائر کشورهاست‌. و لذا برای‌ خودشان‌ حقّ وتو قرار میدهند. هر مطلبی‌ که‌ مخالف‌ با رأی‌ آنهاست‌ کنار میگذارند. و اصلاً خود آنها هم‌ در خدمت‌ ابر قدرتها هستند.
سازمانهائی‌ هم‌ که‌ ـ به‌ هر اسمی‌ ـ درست‌ می‌کنند، میخواهند همه‌ را به‌ طرف‌ منافع‌ خودشان‌ بکشند. ما به‌ ابرقدرتها سوء ظنّ داریم‌ ؛ که‌ اگر مطلب‌ راستی‌ هم‌ بگویند ما اعتقادمان‌ میشود که‌ این‌ رابرای‌ مصلحتی‌ گفتند که‌ مردم‌ را اغفال‌ کنند.» ؟! 4
ما آنچه‌ از انگلیس‌ دیده‌ایم‌ و شنیده‌ایم‌ و خوانده‌ایم‌ جز مکر و خدعه‌ چیزی‌ نبوده‌ است‌ و همچنین‌ از آمریکا که‌ همه‌ انگلیسیّ الاصل‌ هستند، و با همان‌ شئامت‌ و لئامت‌ بر آن‌ سرزمین‌ گسترده‌ هجوم‌ برده‌، با کشتار و قتل‌عامّ سرخپوستان‌ بی‌گناه‌، خود در آن‌ مقرّ گرفته‌اند ؛ و همچنین‌ از اسرائیل‌ که‌ نوزاد و طفل‌ ولد زنای‌ این‌ دو نابکار است‌.و به‌ عبارت‌ مختصر: حزب‌ صهیونیزم‌ و طرفداران‌ آن‌ (نه‌ مطلق‌ طائفۀ یهودیان‌ و مسیحیان‌ که‌ در نزد ما دارای‌ اعتبار هستند).

آمریکا برای‌ قطع‌ نسل‌ سرخپوستان‌ میلیونها زن‌ را توبکتو می‌ نمود

« از اوّلین‌ سالهای‌ هجوم‌ اروپائیان‌ به‌ قارّۀ آمریکا در قرن‌ 5 1 تا امروز، بطور مداوم‌ سرخپوستان‌ ساکن‌ این‌ سرزمین‌ و مردمان‌ اصلی‌ و صاحبان‌ اوّلیّۀ آن‌، مورد کشتار و قتل‌ عامّ و شکنجه‌ بوده‌اند. این‌ جنایات‌ تا امروز هم‌، همچنان‌ ادامه‌ دارد. چندی‌ قبل‌ توطئۀ عظیم‌ و وحشت‌ انگیزی‌ بوسیلۀ یک‌ خانم‌ پزشک‌ سرخپوست‌ در آمریکا کشف‌ شد که‌ این‌ همه‌ ددمنشی‌ و جنایت‌ پیشه‌گی‌ را مشکل‌ می‌توان‌ حتّی‌ تصوّر کرد.
داستان‌ از این‌ قرار است‌ که‌ زن‌ سرخپوستی‌ بیمار شده‌، و به‌ خانم‌ دکتر هم‌ نژاد خود مراجعه‌ می‌کند و ضمن‌ شرح‌ احوالات‌ و سوابق‌ بیماری‌ خود نقل‌ می‌کند که‌ قبلاً تحت‌ عمل‌ جرّاحی‌ قرار گرفته‌ و عقیم‌ شده‌ است‌.
پزشک‌ تعجّب‌ می‌کندکه‌ بیماری‌ او ربطی‌ به‌عقیم‌ کردن‌ وی‌ ندارد. ماجرا را تعقیب‌ می‌کند و با مراجعه‌ به‌ سوابق‌ و پروندۀ پزشکی‌ بیمار و توجّه‌ به‌ موارد مشابه‌، و بدنبال‌ یک‌ تحقیق‌ وسیع‌، معلوم‌ می‌شود که‌ طبق‌ یک‌ برنامه دقیق‌ و حساب‌ شده‌، و در عین‌ حال‌ ساکت‌ و مخفی‌ و به‌ سرپرستی‌ «سیا» در سراسر آمریکا بیش‌ از ده‌ هزار زن‌ سرخپوستی‌ را که‌ به‌ علّت‌ هر نوع‌ بیماری‌ به‌ پزشک‌ مراجعه‌ کرده‌اند، به‌ هر زبان‌ ممکن‌ آنها را قانع‌ نموده‌اند که‌ علاج‌ بیماری‌شان‌ عقیم‌ شدن‌ است‌ و به‌ این‌ وسیله‌ خواسته‌اند تا نسل‌ سرخپوستان‌ را براندازند. همان‌ سرخپوستانی‌ که‌ سالیان‌ دراز در صحنۀ تبلیغات‌، توسّط‌ سینمای‌ صهیونیستی‌ آمریکا به‌ منزلۀ افرادی‌ خونخوار و وحشی‌ قلمداد می‌شدند ؛ و این‌ دروغ‌ محض‌ را تکرار و تثبیت‌ می‌کردند تا کشتار و قتل‌ عامّ وحشیانۀ آنها را توجیه‌ کرده‌ و به‌ فراموشی‌ بسپارند.
این‌ جنایات‌ همراه‌ با انواع‌ تدابیر برای‌ بیرون‌راندن‌ سرخپوستان‌ از سرزمین‌ آباء و اجدادیشان‌ نه‌ تنها در آمریکا بلکه‌ در کانادا هم‌، همچنان‌ ادامه‌ دارد…
لازم‌ به‌ تذکّر است‌ که‌ میلیونها دختر سرخپوست‌ در کانادا و آمریکا توسّط‌ پزشکان‌ عقیم‌ گشته‌اند… این‌ دو کشور خواستار نابودی‌ کامل‌ سرخپوستان‌ می‌باشند.» 5

انتشار مرض‌ ایدز در مصر، توسّط‌ آمریکا، انگلیس‌ و اسرائیل‌

چگونه‌ آمریکا و انگلیس‌ و اسرائیل‌ در مصر با انتشار مرض‌ «ایدز» 6 سعی‌ می‌کنند تا این‌ ملّت‌ را مریض‌، وبه‌ فنا وهلاکت‌ برسانند ؟
روزنامۀ «اطّلاعات‌» نوشت‌: «خبر کوتاه‌ بود و در یک‌ گوشۀ دور از چشم‌ صفحۀ حوادث‌ روزنامه‌های‌ مصر نشسته ‌بود ؛ امّا همین‌ خبر کوتاه‌ ناگهان‌ به‌ بمبی‌ قوی‌ تبدیل‌ شد، و جامعۀ مصر از جمله‌ محافل‌ دولتی‌، وزارتخانه‌های‌ بهداشت‌ و درمان‌ کشور و امور خارجه‌ و مؤسّسات‌ بهزیستی‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌ و غیره‌ را لرزاند و هیاهوئی‌ راه‌ انداخت‌.

آمریکا با ارسال‌ جاسوسان‌ مبتلا به‌ ایدز قصد دارد نسل‌ کشور مصر را هلاک‌ کند

اصل‌ خبر کوتاه‌ بود و از ده‌ سطر هم‌ تجاوز نمی‌کرد. آمده‌ بود: یک‌ توریست‌ آمریکائی‌ بنام‌ چارلز که‌ مبتلا به‌ بیماری‌ ایدز است‌ در حالیکه‌ در آپارتمان‌ خود در منطقۀ دقی‌ قاهره‌ با هفت‌ کودک‌ مصری‌ در حال‌ انجام‌ اعمال‌ منافی‌ عفّت‌ بود دستگیر شد. او این‌ کودکان‌ را از خیابان‌ به‌ آپارتمان‌ خود می‌کشاند و در برابر پرداخت‌ یک‌ لیرۀ مصری‌، آنان‌ را به‌ این‌ کار وادار میکرد.
البتّه‌ تنها چارلز در مصر به‌ چنین‌ کاری‌ مبادرت‌ نورزیده‌ است‌ و بسیاری‌ دیگر از خارجیان‌ که‌ احتمال‌ ابتلای‌ ایدز آنان‌ قوی‌ است‌ دست‌ به‌ چنین‌ کاری‌ زده‌اند.
پل‌ دیترسایتون‌ تبعۀ انگلیسی‌ که‌ 39 ساله‌ و کارشناس‌ کامپیوتر است‌ در حال‌ حاضر در دادگاه‌ جنحۀ «العجوزه‌» در مصر به‌ جرم‌ اقدام‌ به‌ اعمال‌ منافی‌ عفّت‌ با سه‌ کودک‌ مصری‌ در حال‌ محاکمه‌ است‌…
در سال‌ 1988 یک‌ شبکۀ فحشا که‌ پنج‌ زن‌ اسرائیلی‌ آن را اداره‌ می‌کردند در قاهره‌ کشف‌ شد. همان‌ زمان‌ خبرهائی‌ به‌ گوش‌ رسید مبنی‌ بر اینکه‌ این‌ زنان‌ عضو «انجمن‌ جهانی‌ ایدز» هستند.
در شهر اسمعیلیّۀ مصر نیز یک‌ فاحشۀ اسرائیلی‌ که‌ مدیریّت‌ یک‌ شبکۀ سیّار فحشا را بر عهده‌ داشت‌ دستگیر شد… یک‌ کارشناس‌ انگلیسی‌ نیز جوانان‌ را اغوا می‌کرد که‌ در برابر پول‌ با او عمل‌ انحرافی‌ انجام‌ دهند. یک‌ فاحشۀ صهیونیست‌ مبتلا به‌ ایدز نیز ادّعا کرد که‌ یک‌ افسر پلیس‌ مصری‌ سعی‌ کرده‌ او را مورد تجاوز قرار دهد زیرا از مراودۀ با او امتناع‌ کرده‌ بود.»
باری‌، این‌ مقاله‌ و خبر بسیار مفصّل‌ است‌ ؛ واجمال‌آن‌ اینست‌ که‌: چارلز از سفارت‌ آمریکا در قاهره‌ پول‌ دریافت‌ می‌نموده‌ است‌، و سپس‌ با هواپیمای‌ آمریکائی‌ از مصر به‌ آمریکا رفت‌ و رفیقش‌ خانم‌ سارا که‌ انگلیسی‌ بوده‌ است‌ به‌ انگلیس‌ رفته‌ است‌. عنوان‌ ماجرا در روزنامه‌ این‌ است‌:

«انتقال‌ ایدز ؛ جنگ‌ جدید امپریالیسم‌ و صهیونیزم‌ علیه‌ جهان‌ سوّم‌»

* اتباع‌ آمریکائی‌ و اسرائیلی‌ آلوده‌ به‌ بیماری‌ ایدز که‌ در مصر بسرمی‌برند، با اغفال‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ و انجام‌ اعمال‌ منافی‌ عفّت‌ با آنان، ویروس‌ مرگبار «ایدز» را در این‌ کشور می‌پراکنند.
و صفحه‌ای‌ را با عکس‌ اطفال‌ مورد تجاوز چارلز از تصویر عربی‌ روزنامۀ «الموقف‌ العربی‌» شمارۀ‌ 4 1 4 ـ 19 مارس‌ 1990 باعبارت‌: ضحایا المجرم‌ الامریکی‌ ویلیام‌ تشارلز هارکات‌ ؛ جریمه‌ الامیرکی‌ القَذِر گراور نموده‌ است‌ و نوشته‌ است‌: «گزارشی‌ تکان‌ دهنده‌ از توطئه‌ای‌ بزرگ‌».
و نیز در این‌ گزارش‌ آمده‌ است‌: «پدیدۀ انحراف‌ جنسی‌ در نزد خارجیان‌ بخصوص‌ در آمریکا که‌ مبتلایان‌ به‌ ویروس‌ ایدز زیادی‌ دارد پدیده‌ای‌ رائج‌ است. افزایش‌ نسبت‌ مبتلایان‌ به‌ این‌ بیماری‌ به‌ دلیل‌ داشتن‌ روابط‌ انحرافی‌ در میان‌ بسیاری‌ از شهروندان‌ این‌ کشور است‌ که‌ طبق‌ گفتۀ پزشکان‌ کارشناس‌، یکی‌ از دلائل‌ ابتلای‌ به‌ این‌ بیماری‌ است‌.
امّا این‌ امر در مورد توریست‌ آمریکائی‌ یاد شده‌ معنی‌ دیگری‌ هم‌ دارد. او مدّت‌های‌ مدید بدون‌ اینکه‌ کار مشخّصی‌ داشته‌ باشد در مصر بسر برده‌، و ماندن‌ او جنبۀ غیر قانونی‌ نیز داشته‌ است‌. بعد هم‌ بارها از اسرائیل‌ دیدن‌ کرده‌ و به‌ مصر بازگشته‌ است‌. بدون‌ داشتن‌ کاری‌ از سفارت‌ آمریکا در مصر، ماهانه‌ کمک‌های‌ مالی‌ دریافت‌ میکرده‌ است‌. تمام‌ این‌ نشانه‌ها گویای‌ آغاز شدن‌ شکل‌ جدیدی‌ از جنگ‌ اسرائیل‌ و حتّی‌ آمریکا علیه‌ اعراب‌است‌.
در این‌ جنگ‌ آنان‌ تلاش‌ می‌کنند با صدور بیماری‌های‌ مسری‌ و ویرانگر از طریق‌ حشره‌کش‌های‌ آلوده‌، بطور قاچاق‌، و نیز از طریق‌ خطرناکترین‌ بیماری‌ قرن‌ «ایدز» جوانان‌، نوجوانان‌ و کودکان‌ این‌ کشورها را که‌ سرمایه‌های‌ آیندۀ کشور محسوب‌ می‌شوند آلوده‌ سازند.
مگر نه‌ اینکه‌ تمام‌ پروژه‌ها که‌ توسّط‌ اروپائیان‌ و آمریکائیان‌ انجام‌ گرفته‌ نشان‌ میدهد که‌ افزایش‌ جمعیّت‌ بخصوص‌ اگر بطور صحیح‌ مورد آموزش‌ قرار بگیرند بعنوان‌ سرمایۀ آیندۀ توسعه‌ هستند ؟ پس‌ بر همین‌ اساس‌ است‌ که‌ اسرائیل‌ سعی‌ می‌کند یهودیان‌ بیشتری‌ از شوروی‌ جذب‌ کند و در مقابل‌ نگذارد جعیّت‌ اعراب‌ رشد سالمی‌ داشته‌ باشد، مبادا این‌ جمعیّت‌ به‌ سرمایه‌های‌ توسعۀ آینده‌ تبدیل‌ شوند…
در ماه‌ مارس‌ سال‌ گذشته‌، در روزنامه‌های‌ مصر آگهی‌ استخدام‌ در آمریکا در زمینه‌های‌ خاکسپاری‌ ضایعات‌ اتمی‌ و پرستاری‌ از بیماران‌ «ایدز» منتشر شد. در این‌ آگهی‌ گفته‌ نشده‌ بود که‌ از بعضی‌ مصریان‌ به‌ عنوان‌ موش‌های‌ آزمایشگاهی‌ برای‌ پیش‌ بردن‌ پژوهشهای‌ آمریکائی‌ پیرامون‌ پیوند عضو و بافت‌ها نیز استفاده‌ خواهد شد.
در نوامبر 1987 یکی‌ از دفاتر کاریابی‌ آمریکا در یک‌ آگهی‌ استخدام‌ اعلام‌ کرد که‌ به‌ پانصد پرستار مصری‌ نیاز دارد. این‌ پرستاران‌ به‌ منظور مراقبت‌ از بیماران‌ ایدز در شهرهای‌ مختلف‌ آمریکا استخدام‌ می‌شدند. نیاز به‌ پرستاران‌ مصری‌ بعد از امتناع‌ پرستاران‌ آمریکائی‌ از پرداختن‌ به‌ این‌ کار پیش‌ آمده‌ بود.
ولی‌ زمانی‌ که‌ مطبوعات‌ مصر خطر این‌ کار را هشدار دادند، دفتر کاریابی‌ مذکور از ادامۀ استخدام‌ صرف‌ نظر کرد.»7

پی‌نوشت‌ها:

1. کلمات‌ قصار، پندها و حکمت‌ها، امام‌ خمینی‌ ؛ طبع‌ اوّل‌، بهار 1372 ص7 5 1
2. همان
3.همان
4. «کوثر» جلد دوّم‌، خلاصۀ بیانات‌ امام‌ خمینی‌ 9 5 13 تا 7 6 13، ص‌ 122: بیانات‌ امام‌ خمینی‌ در جمع‌ شرکت‌ کنندگان‌ ایرانی‌ در کنفرانس‌ نیمۀ دهۀ زن‌ در «کپنهاک‌»
5.کتاب‌ «جنایات‌ جهانی‌» شمس‌ الدّین‌ رحمانی‌، ص‌ 29 و30 به‌ نقل‌ از روزنامۀ «جمهوری‌ اسلامی‌» مورّخ‌ 7/
6. در خلاصۀ مقاله‌ای‌ از دوست‌ ارجمند و گرانقدر، آقای‌ دکتر حاج‌ سیّد رض فرید حسینی‌، استاد دانشکدۀ پزشکی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد مقدّس‌ که‌ جناب‌ محترم‌ آقای‌ دکتر حاج‌ سیّد حسین‌ فتّاحی‌ معصوم‌، در کتاب‌ خود: «مجموعۀ مقالات‌ سمینار دیدگاههای‌ اسلام‌» در پزشکی‌ در ص‌ 7 46 و 8 46 ذکر نموده‌اند، آمده‌ است‌:
«بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم‌. حکم‌ اسلام‌ دربارۀ‌ همجنس‌ گرائی‌ و رابطۀ آن‌ با بیماری‌ «ایدز» (Aids)
بیماری‌ ایدز یا سَنْدرُم‌ نقص‌ ایمنی‌ اکتسابی‌ در سال‌ 1981 کشف‌ شد. موضوع‌ ایدز نه‌ تنها امروز بعنوان‌ یک‌ بیماری‌ ایمونولوژیک‌ مطرح‌ است‌ بلکه‌ بیشتر جنبه‌های‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ آن‌ موضوع‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ می‌باشد. تا کنون‌ در آمریکا بیش‌ از 60 هزار نفر به‌ این‌ بیماری‌ مبتلا شده‌اند و مرگ‌ و میر آن‌ نزدیک‌ به‌ صد درصد می‌باشد. عامل‌ این‌ بیماری‌ ویروسی‌ است‌ که‌ به‌ اختصار « HIV» میگویند و در سال‌ 1983 کشف‌ شد. در جوامع‌ صنعتی‌ مخصوصاً آمریکا، بی‌بند و باری‌ بیش‌ از حدّ در روابط‌ جنسی‌ پیدا شده‌ و حتّی‌ همجنس‌ بازی‌ (Haemosexuality) در انگلستان‌ و برخی‌ از ایالات‌ آمریکا قانونی‌ اعلام‌ شده‌ و این‌ گروه‌ با حمایت‌ قانون‌ به‌ کار خود ادامه‌ میدهند.
ریسک‌ فاکتور [عامل‌ خطر] این‌ بیماری‌ با تمام‌ کوشش‌هائی‌ که‌ شد آنرا به‌ بی‌بند و باری‌ نسبت‌ ندهند، هنوز هم‌ در بین‌ افراد همجنس‌ باز درصد بالائی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. بطوریکه‌ در همجنس‌ بازان‌ 78 درصد و در هموفیلی‌ها * کمی‌ بیشتر از یک‌ درصد می‌باشد، و گروه‌ همجنس‌باز با انحرافات‌ جنسی‌ مسؤول‌ شیوع‌ بیش‌ از حدّ این‌ بیماری‌ هستند.
با توجّه‌ به‌ اینکه‌ همجنس‌ بازی‌ در قرآن‌ کریم‌ بعنوان‌ عامل‌ زشتی‌ یاد شده‌ و حکم‌ اسلام‌ در این‌ مورد شدید است‌، امروزه‌ با پیدایش‌ بیماری‌ ایدز واینکه‌ افراد همجنس‌ گرا مسؤول‌ شیوع‌ این‌ بیماری‌ در جوامع‌ بشری‌ هستند ؛ به‌ اهمّیّت‌ حکم‌ اسلامی‌ دربارۀ‌ این‌ گروه‌ پی‌ می‌بریم‌. اکنون‌ حکم‌ اسلام‌ در مورد همجنس‌ گرائی‌ را که‌ از رسالۀ عملیّۀ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ قدّس‌ سرّه‌ آمده‌ است‌ ذکر می‌شود:
1 – همجنس‌ گرائی‌ دو مرد را لواط‌ گویند. این‌ عمل‌ شنیع‌ از دو راه‌ قابل‌ اثبات‌ است‌:
الف‌: چهار مرتبه‌ اقرار و اعتراف‌ یکی‌ از آن‌ دو ؛ در صورتیکه‌ بالغ‌ و عاقل‌ و دارای‌ قصد و اختیار باشد.
ب‌: شهادت‌ و گواهی‌ چهار مرد که‌ خود دیده‌ باشند، حکم‌ بالغ‌ و عاقل‌ در مفعول‌ و فاعل‌ اعدام‌ است‌.
2 ـ همجنس‌ گرائی‌ دو زن‌ را سُحق‌ گویند و کیفرآن‌ دو، 100تازیانه‌ می‌باشد.
چنانچه‌ حکم‌ اسلام‌ دربارۀ‌ همجنس‌ گرائی‌ مردها اجرا می‌شد بشریّت‌ شاهد شیوع‌ این‌ بیماری‌ وحشتناک‌ یا بعبارت‌ دیگر طاعون‌ همجنس‌ بازان‌ نبود. و دوّم‌ اینکه‌ بیماری‌ ایدز هنوز در دو زن‌ همجنس‌گرا گزارش‌ نشده‌ است‌ و می‌بینیم‌ حکم‌ اسلام‌ در مورد زنان‌ همجنس‌گرا 100 تازیانه‌ است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ امروز بعد از گذشت‌ 14 قرن‌ به‌ حکمت‌ علمی‌ و عملی‌ این‌ حکم‌ نافذ اسلام‌ در مورد همجنس‌ گرائی‌ مردها پی‌ برد.»
* در فرهنگ‌ فارسی‌ معین‌ آورده‌ است‌: هموفیلی‌ ـ عارضه‌ای‌ که‌ در اثر آن‌ بیمار بواسطۀ یک‌ اختلال‌ ارثی‌ در انعقاد خون‌ تمایل‌ دائمی‌ به‌ خونریزی‌ پیدا می‌کند. هموفیلی‌ در فرزندان‌ ذکور ظاهر می‌شود و غالباً افرادیکه‌ هموفیلی‌ دارند در سنین‌ کودکی‌ بواسطۀ پیدایش‌ یک‌ خراش‌ در بدن‌ که‌ سبب‌ خونریزی‌ زیاد می‌شود از بین‌ می‌روند و ندرتاً به‌ سنّ بالا میرسند. در فرزندان‌ اناث‌ ژن‌ هموفیلی‌ بصورت‌ نهفته‌ باقی‌ می‌ماند و آنرا به‌ اخلاف‌ ذکور خود به‌ طور ارثی‌ منتقل‌ میسازد که‌ در آنها ظاهر میشود و همچنین‌ به‌ اخلاف‌ اناث‌ نیز منتقل‌ میشود ولی‌ بازبصورت‌ نهفته‌ باقی‌ می‌ماند.
7. روزنامۀ «اطّلاعات‌» 20 رمضان‌ 10 4 1 (27 فروردین‌ 9 6 13) شمارۀ‌ 19019

منبع:کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین، علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی (ره)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید