پشت پرده حمایت دشمن از کاهش جمعیت

پشت پرده حمایت دشمن از کاهش جمعیت

قتل‌عامّ مسلمين‌ و شيعيان، غرض‌ اصلي‌ كمكهاي‌ مجامع‌ بين‌المللي‌ برای کاهش جمعیت

پيشنهاد و كمك‌ و مساعي‌ و كوششهاي‌ بی‌وقفه‌ و خستگي‌ ناپذير و دلسوزيهاي‌ پدرانه‌ و مادرانه‌ از سازمان‌ ملل‌ و صندوق‌ جهاني‌ جمعيّت‌ براي‌ قتل‌ عامّ نفوس‌ مسلمين‌ بالاخصّ شيعيان‌ بيدار ايران‌ زمين‌ بدون‌ نقشۀ دقيق‌ و حساب‌ عميق‌ نيست‌ ؛ همانطور كه‌ تا بحال‌ اينچنين‌ نبوده‌ است‌. هر جا دانه‌اي‌ ريختند پشتش‌ دامي‌ گستردند. هر جا باغي‌ نمودند دنبالش‌ چاهي‌ حفر كردند. اينك‌ ما را خواب‌ كرده‌اند، همچون‌ خواب‌ سنگين‌ كه‌ بر مشاعر كَفتار روي‌ ميدهد.
مگر رهبر فقيد نفرمود: « آن‌ روزيكه‌ آمريكا از ما تعريف‌ كند بايد عزا گرفت‌.» ؟! 1
و نفرمود: « ما نمي‌خواهيم‌ آمريكا سرپرست‌ ما باشد، ما نمي‌خواهيم‌ همۀ منافع‌ ملّت‌ را آمريكا ببرد.» ؟! 2
و نفرمود: « مملكت‌ اسلامي‌ عار است‌ كه‌ دستش‌ را دراز كند طرف‌ آمريكا كه‌ شما نان‌ ما را بدهيد.» ؟! 3
مگر نفرمود: «بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحيم‌. أساساً هر تشكيلاتي‌ كه‌ ابرقدرتها در آن‌ دست‌ دارند، بايد به‌ نفع‌ آنها تمام‌ شود. سازمان‌ ملل‌ و شوراي‌ امنيّت‌ درخدمت‌ ابرقدرتها و براي‌ بازي‌ دادن‌ سائر كشورهاست‌. و لذا براي‌ خودشان‌ حقّ وتو قرار ميدهند. هر مطلبي‌ كه‌ مخالف‌ با رأي‌ آنهاست‌ كنار ميگذارند. و اصلاً خود آنها هم‌ در خدمت‌ ابر قدرتها هستند.
سازمانهائي‌ هم‌ كه‌ ـ به‌ هر اسمي‌ ـ درست‌ مي‌كنند، ميخواهند همه‌ را به‌ طرف‌ منافع‌ خودشان‌ بكشند. ما به‌ ابرقدرتها سوء ظنّ داريم‌ ؛ كه‌ اگر مطلب‌ راستي‌ هم‌ بگويند ما اعتقادمان‌ ميشود كه‌ اين‌ رابراي‌ مصلحتي‌ گفتند كه‌ مردم‌ را اغفال‌ كنند.» ؟! 4
ما آنچه‌ از انگليس‌ ديده‌ايم‌ و شنيده‌ايم‌ و خوانده‌ايم‌ جز مكر و خدعه‌ چيزي‌ نبوده‌ است‌ و همچنين‌ از آمريكا كه‌ همه‌ انگليسيّ الاصل‌ هستند، و با همان‌ شئامت‌ و لئامت‌ بر آن‌ سرزمين‌ گسترده‌ هجوم‌ برده‌، با كشتار و قتل‌عامّ سرخپوستان‌ بی‌گناه‌، خود در آن‌ مقرّ گرفته‌اند ؛ و همچنين‌ از اسرائيل‌ كه‌ نوزاد و طفل‌ ولد زناي‌ اين‌ دو نابكار است‌.و به‌ عبارت‌ مختصر: حزب‌ صهيونيزم‌ و طرفداران‌ آن‌ (نه‌ مطلق‌ طائفۀ يهوديان‌ و مسيحيان‌ كه‌ در نزد ما داراي‌ اعتبار هستند).

آمريكا براي‌ قطع‌ نسل‌ سرخپوستان‌ ميليونها زن‌ را توبكتو مي‌ نمود

« از اوّلين‌ سالهاي‌ هجوم‌ اروپائيان‌ به‌ قارّۀ آمريكا در قرن‌ 5 1 تا امروز، بطور مداوم‌ سرخپوستان‌ ساكن‌ اين‌ سرزمين‌ و مردمان‌ اصلي‌ و صاحبان‌ اوّليّۀ آن‌، مورد كشتار و قتل‌ عامّ و شكنجه‌ بوده‌اند. اين‌ جنايات‌ تا امروز هم‌، همچنان‌ ادامه‌ دارد. چندي‌ قبل‌ توطئۀ عظيم‌ و وحشت‌ انگيزي‌ بوسيلۀ يك‌ خانم‌ پزشك‌ سرخپوست‌ در آمريكا كشف‌ شد كه‌ اين‌ همه‌ ددمنشي‌ و جنايت‌ پيشه‌گي‌ را مشكل‌ مي‌توان‌ حتّی‌ تصوّر كرد.
داستان‌ از اين‌ قرار است‌ كه‌ زن‌ سرخپوستي‌ بيمار شده‌، و به‌ خانم‌ دكتر هم‌ نژاد خود مراجعه‌ مي‌كند و ضمن‌ شرح‌ احوالات‌ و سوابق‌ بيماري‌ خود نقل‌ مي‌كند كه‌ قبلاً تحت‌ عمل‌ جرّاحي‌ قرار گرفته‌ و عقيم‌ شده‌ است‌.
پزشك‌ تعجّب‌ مي‌كندكه‌ بيماري‌ او ربطي‌ به‌عقيم‌ كردن‌ وي‌ ندارد. ماجرا را تعقيب‌ مي‌كند و با مراجعه‌ به‌ سوابق‌ و پروندۀ پزشكي‌ بيمار و توجّه‌ به‌ موارد مشابه‌، و بدنبال‌ يك‌ تحقيق‌ وسيع‌، معلوم‌ مي‌شود كه‌ طبق‌ يك‌ برنامه دقيق‌ و حساب‌ شده‌، و در عين‌ حال‌ ساكت‌ و مخفي‌ و به‌ سرپرستي‌ «سيا» در سراسر آمريكا بيش‌ از ده‌ هزار زن‌ سرخپوستي‌ را كه‌ به‌ علّت‌ هر نوع‌ بيماري‌ به‌ پزشك‌ مراجعه‌ كرده‌اند، به‌ هر زبان‌ ممكن‌ آنها را قانع‌ نموده‌اند كه‌ علاج‌ بيماري‌شان‌ عقيم‌ شدن‌ است‌ و به‌ اين‌ وسيله‌ خواسته‌اند تا نسل‌ سرخپوستان‌ را براندازند. همان‌ سرخپوستاني‌ كه‌ ساليان‌ دراز در صحنۀ تبليغات‌، توسّط‌ سينماي‌ صهيونيستي‌ آمريكا به‌ منزلۀ افرادي‌ خونخوار و وحشي‌ قلمداد مي‌شدند ؛ و اين‌ دروغ‌ محض‌ را تكرار و تثبيت‌ مي‌كردند تا كشتار و قتل‌ عامّ وحشيانۀ آنها را توجيه‌ كرده‌ و به‌ فراموشي‌ بسپارند.
اين‌ جنايات‌ همراه‌ با انواع‌ تدابير براي‌ بيرون‌راندن‌ سرخپوستان‌ از سرزمين‌ آباء و اجداديشان‌ نه‌ تنها در آمريكا بلكه‌ در كانادا هم‌، همچنان‌ ادامه‌ دارد…
لازم‌ به‌ تذكّر است‌ كه‌ ميليونها دختر سرخپوست‌ در كانادا و آمريكا توسّط‌ پزشكان‌ عقيم‌ گشته‌اند… اين‌ دو كشور خواستار نابودي‌ كامل‌ سرخپوستان‌ مي‌باشند.» 5

انتشار مرض‌ ايدز در مصر، توسّط‌ آمريكا، انگليس‌ و اسرائيل‌

چگونه‌ آمريكا و انگليس‌ و اسرائيل‌ در مصر با انتشار مرض‌ «ايدز» 6 سعي‌ مي‌كنند تا اين‌ ملّت‌ را مريض‌، وبه‌ فنا وهلاكت‌ برسانند ؟
روزنامۀ «اطّلاعات‌» نوشت‌: «خبر كوتاه‌ بود و در يك‌ گوشۀ دور از چشم‌ صفحۀ حوادث‌ روزنامه‌هاي‌ مصر نشسته ‌بود ؛ امّا همين‌ خبر كوتاه‌ ناگهان‌ به‌ بمبي‌ قوي‌ تبديل‌ شد، و جامعۀ مصر از جمله‌ محافل‌ دولتي‌، وزارتخانه‌هاي‌ بهداشت‌ و درمان‌ كشور و امور خارجه‌ و مؤسّسات‌ بهزيستي‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ و غيره‌ را لرزاند و هياهوئي‌ راه‌ انداخت‌.

آمريكا با ارسال‌ جاسوسان‌ مبتلا به‌ ايدز قصد دارد نسل‌ كشور مصر را هلاك‌ كند

اصل‌ خبر كوتاه‌ بود و از ده‌ سطر هم‌ تجاوز نمي‌كرد. آمده‌ بود: يك‌ توريست‌ آمريكائي‌ بنام‌ چارلز كه‌ مبتلا به‌ بيماري‌ ايدز است‌ در حاليكه‌ در آپارتمان‌ خود در منطقۀ دقي‌ قاهره‌ با هفت‌ كودك‌ مصري‌ در حال‌ انجام‌ اعمال‌ منافي‌ عفّت‌ بود دستگير شد. او اين‌ كودكان‌ را از خيابان‌ به‌ آپارتمان‌ خود مي‌كشاند و در برابر پرداخت‌ يك‌ ليرۀ مصري‌، آنان‌ را به‌ اين‌ كار وادار ميكرد.
البتّه‌ تنها چارلز در مصر به‌ چنين‌ كاري‌ مبادرت‌ نورزيده‌ است‌ و بسياري‌ ديگر از خارجيان‌ كه‌ احتمال‌ ابتلاي‌ ايدز آنان‌ قوي‌ است‌ دست‌ به‌ چنين‌ كاري‌ زده‌اند.
پل‌ ديترسايتون‌ تبعۀ انگليسي‌ كه‌ 39 ساله‌ و كارشناس‌ كامپيوتر است‌ در حال‌ حاضر در دادگاه‌ جنحۀ «العجوزه‌» در مصر به‌ جرم‌ اقدام‌ به‌ اعمال‌ منافي‌ عفّت‌ با سه‌ كودك‌ مصري‌ در حال‌ محاكمه‌ است‌…
در سال‌ 1988 يك‌ شبكۀ فحشا كه‌ پنج‌ زن‌ اسرائيلي‌ آن را اداره‌ مي‌كردند در قاهره‌ كشف‌ شد. همان‌ زمان‌ خبرهائي‌ به‌ گوش‌ رسيد مبني‌ بر اينكه‌ اين‌ زنان‌ عضو «انجمن‌ جهاني‌ ايدز» هستند.
در شهر اسمعيليّۀ مصر نيز يك‌ فاحشۀ اسرائيلي‌ كه‌ مديريّت‌ يك‌ شبكۀ سيّار فحشا را بر عهده‌ داشت‌ دستگير شد… يك‌ كارشناس‌ انگليسي‌ نيز جوانان‌ را اغوا مي‌كرد كه‌ در برابر پول‌ با او عمل‌ انحرافي‌ انجام‌ دهند. يك‌ فاحشۀ صهيونيست‌ مبتلا به‌ ايدز نيز ادّعا كرد كه‌ يك‌ افسر پليس‌ مصري‌ سعي‌ كرده‌ او را مورد تجاوز قرار دهد زيرا از مراودۀ با او امتناع‌ كرده‌ بود.»
باري‌، اين‌ مقاله‌ و خبر بسيار مفصّل‌ است‌ ؛ واجمال‌آن‌ اينست‌ كه‌: چارلز از سفارت‌ آمريكا در قاهره‌ پول‌ دريافت‌ مي‌نموده‌ است‌، و سپس‌ با هواپيماي‌ آمريكائي‌ از مصر به‌ آمريكا رفت‌ و رفيقش‌ خانم‌ سارا كه‌ انگليسي‌ بوده‌ است‌ به‌ انگليس‌ رفته‌ است‌. عنوان‌ ماجرا در روزنامه‌ اين‌ است‌:

«انتقال‌ ايدز ؛ جنگ‌ جديد امپرياليسم‌ و صهيونيزم‌ عليه‌ جهان‌ سوّم‌»

* اتباع‌ آمريكائي‌ و اسرائيلي‌ آلوده‌ به‌ بيماري‌ ايدز كه‌ در مصر بسرمي‌برند، با اغفال‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ و انجام‌ اعمال‌ منافي‌ عفّت‌ با آنان، ويروس‌ مرگبار «ايدز» را در اين‌ كشور مي‌پراكنند.
و صفحه‌اي‌ را با عكس‌ اطفال‌ مورد تجاوز چارلز از تصوير عربي‌ روزنامۀ «الموقف‌ العربي‌» شمارۀ‌ 4 1 4 ـ 19 مارس‌ 1990 باعبارت‌: ضحايا المجرم‌ الامريكي‌ ويليام‌ تشارلز هاركات‌ ؛ جريمة‌ الاميركي‌ القَذِر گراور نموده‌ است‌ و نوشته‌ است‌: «گزارشي‌ تكان‌ دهنده‌ از توطئه‌اي‌ بزرگ‌».
و نيز در اين‌ گزارش‌ آمده‌ است‌: «پديدۀ انحراف‌ جنسي‌ در نزد خارجيان‌ بخصوص‌ در آمريكا كه‌ مبتلايان‌ به‌ ويروس‌ ايدز زيادي‌ دارد پديده‌اي‌ رائج‌ است. افزايش‌ نسبت‌ مبتلايان‌ به‌ اين‌ بيماري‌ به‌ دليل‌ داشتن‌ روابط‌ انحرافي‌ در ميان‌ بسياري‌ از شهروندان‌ اين‌ كشور است‌ كه‌ طبق‌ گفتۀ پزشكان‌ كارشناس‌، يكي‌ از دلائل‌ ابتلاي‌ به‌ اين‌ بيماري‌ است‌.
امّا اين‌ امر در مورد توريست‌ آمريكائي‌ ياد شده‌ معني‌ ديگري‌ هم‌ دارد. او مدّت‌هاي‌ مديد بدون‌ اينكه‌ كار مشخّصي‌ داشته‌ باشد در مصر بسر برده‌، و ماندن‌ او جنبۀ غير قانوني‌ نيز داشته‌ است‌. بعد هم‌ بارها از اسرائيل‌ ديدن‌ كرده‌ و به‌ مصر بازگشته‌ است‌. بدون‌ داشتن‌ كاري‌ از سفارت‌ آمريكا در مصر، ماهانه‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ دريافت‌ ميكرده‌ است‌. تمام‌ اين‌ نشانه‌ها گوياي‌ آغاز شدن‌ شكل‌ جديدي‌ از جنگ‌ اسرائيل‌ و حتّی‌ آمريكا عليه‌ اعراب‌است‌.
در اين‌ جنگ‌ آنان‌ تلاش‌ مي‌كنند با صدور بيماري‌هاي‌ مسري‌ و ويرانگر از طريق‌ حشره‌كش‌هاي‌ آلوده‌، بطور قاچاق‌، و نيز از طريق‌ خطرناكترين‌ بيماري‌ قرن‌ «ايدز» جوانان‌، نوجوانان‌ و كودكان‌ اين‌ كشورها را كه‌ سرمايه‌هاي‌ آيندۀ كشور محسوب‌ مي‌شوند آلوده‌ سازند.
مگر نه‌ اينكه‌ تمام‌ پروژه‌ها كه‌ توسّط‌ اروپائيان‌ و آمريكائيان‌ انجام‌ گرفته‌ نشان‌ ميدهد كه‌ افزايش‌ جمعيّت‌ بخصوص‌ اگر بطور صحيح‌ مورد آموزش‌ قرار بگيرند بعنوان‌ سرمايۀ آيندۀ توسعه‌ هستند ؟ پس‌ بر همين‌ اساس‌ است‌ كه‌ اسرائيل‌ سعي‌ مي‌كند يهوديان‌ بيشتري‌ از شوروي‌ جذب‌ كند و در مقابل‌ نگذارد جعيّت‌ اعراب‌ رشد سالمي‌ داشته‌ باشد، مبادا اين‌ جمعيّت‌ به‌ سرمايه‌هاي‌ توسعۀ آينده‌ تبديل‌ شوند…
در ماه‌ مارس‌ سال‌ گذشته‌، در روزنامه‌هاي‌ مصر آگهي‌ استخدام‌ در آمريكا در زمينه‌هاي‌ خاكسپاري‌ ضايعات‌ اتمي‌ و پرستاري‌ از بيماران‌ «ايدز» منتشر شد. در اين‌ آگهي‌ گفته‌ نشده‌ بود كه‌ از بعضي‌ مصريان‌ به‌ عنوان‌ موش‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ براي‌ پيش‌ بردن‌ پژوهشهاي‌ آمريكائي‌ پيرامون‌ پيوند عضو و بافت‌ها نيز استفاده‌ خواهد شد.
در نوامبر 1987 يكي‌ از دفاتر كاريابي‌ آمريكا در يك‌ آگهي‌ استخدام‌ اعلام‌ كرد كه‌ به‌ پانصد پرستار مصري‌ نياز دارد. اين‌ پرستاران‌ به‌ منظور مراقبت‌ از بيماران‌ ايدز در شهرهاي‌ مختلف‌ آمريكا استخدام‌ مي‌شدند. نياز به‌ پرستاران‌ مصري‌ بعد از امتناع‌ پرستاران‌ آمريكائي‌ از پرداختن‌ به‌ اين‌ كار پيش‌ آمده‌ بود.
ولي‌ زماني‌ كه‌ مطبوعات‌ مصر خطر اين‌ كار را هشدار دادند، دفتر كاريابي‌ مذكور از ادامۀ استخدام‌ صرف‌ نظر كرد.»7

پي‌نوشت‌ها:

1. كلمات‌ قصار، پندها و حكمت‌ها، امام‌ خميني‌ ؛ طبع‌ اوّل‌، بهار 1372 ص7 5 1
2. همان
3.همان
4. «كوثر» جلد دوّم‌، خلاصۀ بيانات‌ امام‌ خميني‌ 9 5 13 تا 7 6 13، ص‌ 122: بيانات‌ امام‌ خميني‌ در جمع‌ شركت‌ كنندگان‌ ايراني‌ در كنفرانس‌ نيمۀ دهۀ زن‌ در «كپنهاك‌»
5.كتاب‌ «جنايات‌ جهاني‌» شمس‌ الدّين‌ رحماني‌، ص‌ 29 و30 به‌ نقل‌ از روزنامۀ «جمهوري‌ اسلامي‌» مورّخ‌ 7/
6. در خلاصۀ مقاله‌اي‌ از دوست‌ ارجمند و گرانقدر، آقاي‌ دكتر حاج‌ سيّد رض فريد حسيني‌، استاد دانشكدۀ پزشكي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ مشهد مقدّس‌ كه‌ جناب‌ محترم‌ آقاي‌ دكتر حاج‌ سيّد حسين‌ فتّاحي‌ معصوم‌، در كتاب‌ خود: «مجموعۀ مقالات‌ سمينار ديدگاههاي‌ اسلام‌» در پزشكي‌ در ص‌ 7 46 و 8 46 ذكر نموده‌اند، آمده‌ است‌:
«بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحيم‌. حكم‌ اسلام‌ دربارۀ‌ همجنس‌ گرائي‌ و رابطۀ آن‌ با بيماري‌ «ايدز» (Aids)
بيماري‌ ايدز يا سَنْدرُم‌ نقص‌ ايمني‌ اكتسابي‌ در سال‌ 1981 كشف‌ شد. موضوع‌ ايدز نه‌ تنها امروز بعنوان‌ يك‌ بيماري‌ ايمونولوژيك‌ مطرح‌ است‌ بلكه‌ بيشتر جنبه‌هاي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ آن‌ موضوع‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ مي‌باشد. تا كنون‌ در آمريكا بيش‌ از 60 هزار نفر به‌ اين‌ بيماري‌ مبتلا شده‌اند و مرگ‌ و مير آن‌ نزديك‌ به‌ صد درصد مي‌باشد. عامل‌ اين‌ بيماري‌ ويروسي‌ است‌ كه‌ به‌ اختصار « HIV» ميگويند و در سال‌ 1983 كشف‌ شد. در جوامع‌ صنعتي‌ مخصوصاً آمريكا، بي‌بند و باري‌ بيش‌ از حدّ در روابط‌ جنسي‌ پيدا شده‌ و حتّی‌ همجنس‌ بازي‌ (Haemosexuality) در انگلستان‌ و برخي‌ از ايالات‌ آمريكا قانوني‌ اعلام‌ شده‌ و اين‌ گروه‌ با حمايت‌ قانون‌ به‌ كار خود ادامه‌ ميدهند.
ريسك‌ فاكتور [عامل‌ خطر] اين‌ بيماري‌ با تمام‌ كوشش‌هائي‌ كه‌ شد آنرا به‌ بي‌بند و باري‌ نسبت‌ ندهند، هنوز هم‌ در بين‌ افراد همجنس‌ باز درصد بالائي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. بطوريكه‌ در همجنس‌ بازان‌ 78 درصد و در هموفيلي‌ها * كمي‌ بيشتر از يك‌ درصد مي‌باشد، و گروه‌ همجنس‌باز با انحرافات‌ جنسي‌ مسؤول‌ شيوع‌ بيش‌ از حدّ اين‌ بيماري‌ هستند.
با توجّه‌ به‌ اينكه‌ همجنس‌ بازي‌ در قرآن‌ كريم‌ بعنوان‌ عامل‌ زشتي‌ ياد شده‌ و حكم‌ اسلام‌ در اين‌ مورد شديد است‌، امروزه‌ با پيدايش‌ بيماري‌ ايدز واينكه‌ افراد همجنس‌ گرا مسؤول‌ شيوع‌ اين‌ بيماري‌ در جوامع‌ بشري‌ هستند ؛ به‌ اهمّيّت‌ حكم‌ اسلامي‌ دربارۀ‌ اين‌ گروه‌ پي‌ مي‌بريم‌. اكنون‌ حكم‌ اسلام‌ در مورد همجنس‌ گرائي‌ را كه‌ از رسالۀ عمليّۀ حضرت‌ امام‌ خميني‌ قدّس‌ سرّه‌ آمده‌ است‌ ذكر مي‌شود:
1 – همجنس‌ گرائي‌ دو مرد را لواط‌ گويند. اين‌ عمل‌ شنيع‌ از دو راه‌ قابل‌ اثبات‌ است‌:
الف‌: چهار مرتبه‌ اقرار و اعتراف‌ يكي‌ از آن‌ دو ؛ در صورتيكه‌ بالغ‌ و عاقل‌ و داراي‌ قصد و اختيار باشد.
ب‌: شهادت‌ و گواهي‌ چهار مرد كه‌ خود ديده‌ باشند، حكم‌ بالغ‌ و عاقل‌ در مفعول‌ و فاعل‌ اعدام‌ است‌.
2 ـ همجنس‌ گرائي‌ دو زن‌ را سُحق‌ گويند و كيفرآن‌ دو، 100تازيانه‌ مي‌باشد.
چنانچه‌ حكم‌ اسلام‌ دربارۀ‌ همجنس‌ گرائي‌ مردها اجرا مي‌شد بشريّت‌ شاهد شيوع‌ اين‌ بيماري‌ وحشتناك‌ يا بعبارت‌ ديگر طاعون‌ همجنس‌ بازان‌ نبود. و دوّم‌ اينكه‌ بيماري‌ ايدز هنوز در دو زن‌ همجنس‌گرا گزارش‌ نشده‌ است‌ و مي‌بينيم‌ حكم‌ اسلام‌ در مورد زنان‌ همجنس‌گرا 100 تازيانه‌ است‌. بنابراين‌ مي‌توان‌ امروز بعد از گذشت‌ 14 قرن‌ به‌ حكمت‌ علمي‌ و عملي‌ اين‌ حكم‌ نافذ اسلام‌ در مورد همجنس‌ گرائي‌ مردها پي‌ برد.»
* در فرهنگ‌ فارسي‌ معين‌ آورده‌ است‌: هموفيلي‌ ـ عارضه‌اي‌ كه‌ در اثر آن‌ بيمار بواسطۀ يك‌ اختلال‌ ارثي‌ در انعقاد خون‌ تمايل‌ دائمي‌ به‌ خونريزي‌ پيدا مي‌كند. هموفيلي‌ در فرزندان‌ ذكور ظاهر مي‌شود و غالباً افراديكه‌ هموفيلي‌ دارند در سنين‌ كودكي‌ بواسطۀ پيدايش‌ يك‌ خراش‌ در بدن‌ كه‌ سبب‌ خونريزي‌ زياد مي‌شود از بين‌ مي‌روند و ندرتاً به‌ سنّ بالا ميرسند. در فرزندان‌ اناث‌ ژن‌ هموفيلي‌ بصورت‌ نهفته‌ باقي‌ مي‌ماند و آنرا به‌ اخلاف‌ ذكور خود به‌ طور ارثي‌ منتقل‌ ميسازد كه‌ در آنها ظاهر ميشود و همچنين‌ به‌ اخلاف‌ اناث‌ نيز منتقل‌ ميشود ولي‌ بازبصورت‌ نهفته‌ باقي‌ مي‌ماند.
7. روزنامۀ «اطّلاعات‌» 20 رمضان‌ 10 4 1 (27 فروردين‌ 9 6 13) شمارۀ‌ 19019

منبع:كاهش جمعيت ضربه‌اي سهمگين بر پيكر مسلمين، علامه سيد محمد حسين حسيني طهراني (ره)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید