تيرهای شيطان

تيرهای شيطان

شيطان براي پيروزي بر دشمن تيرهايي دارد كه به وسيله آنها با دشمن روبه رو مي شود. آنها بر چند قسم است : يكي نگاه كردن به زن هايي مي باشد كه بر انسان حرام است . حضرت عيسي عليه السلام مي فرمايد: نگاه كردن به نامحرم تيري مسموم از تيرهاي ابليس است كه خطا نمي رود، وقتي نگاه از چله چشم بيرون آمد، سينه و قلب را هدف قرار مي دهد و آن جا را نشانه مي رود. حضرت رسول در اين باره فرمود: غضب خداوند بر زناني شدت پيدا مي كند كه شوهردار باشند در عين حال چشم خود را با نگاه كردن به ديگران سير كنند. دوم : زن ها هستند. در ديدار شيطان با حضرت يحيي عليه السلام مي گويد: زن ها تيري از تيرهاي من هستند كه به خطا نمي روند. سوم : دوستي پول و درهم و دينار است ، حضرت امير المومنان عليه السلام مي فرمايد: از جمله چيزهايي كه فساد برانگيز است ، درهم و دينار مي باش ‍ دو آنها تيرهاي شيطان اند كسي كه آنها را دوست داشته باشد بنده دنيا است نه بنده خدا. از ابن عباس نقل شده است : اولين بار كه درهم و دينار به وجود آمد و بر آنها سكه زده شد، شيطان به سوي آنها توجه كرد و آن دو را برداشت و بر چشم خود گذاشت ! بعد از آن به سينه خود چسباند. سپس از خوش حالي ناله اي سر داد و بار ديگر به سينه خود چسباند و گفت : شما دو سكه ، نور و روشني چشم و ميوه قلب من هستيد! اگر بني آدم شما را دوست داشته باشند؛ هر چند ديگر بت نپرستد، مرا باكي نيست . همان دوست داشتن پول برايم بس ‍است . آري ! شيطان به وسيله اين تيرها، بزرگ ترين شخصيت را از پا در مي آورد، قارون را به دل زمين فرو مي برد، فرعون را به دريا غرق ، عمر سعد را جهنمي ، شريح قاضي ملعون و ميليون ها انسان ديگر را بي چاره و بدبخت مي كند.
شيطان در کمين گاه/نعمت الله صالحي حاجي آبادي

مطالب مشابه