بي نيازی از مردم

بي نيازی از مردم

در صدر اسلام مكرر اتفاق افتاده كه افراد بي بضاعت و احيانا ناقص عضو، حضور رسول اكرم و ائمه طاهرين عليهم السلام شرفياب شده و اوضاع و احوال خود را شرح داده اند ولي اولياء گرامي اسلام بجاي كمكهاي بلاعوض آنانرا بكار و فعاليت تشويق نموده اند. زراره ميگويد: مردي بحضور امام صادق عليه السلام آمد، عرض كرد دستم ناسالم است و نمي توانم با آن بخوبي كار كنم ، سرمايه ندارم تا با آن تجارت نمايم و فرد محروم و مستمندي هستم . فقال اعمل و احمل علي راءسك واستغن عن الناس . امام عليه السلام كه مي ديد آن مرد، سر سالمي دارد و مي تواند طبق رسوم محلي با آن كار كند و بار برد راضي نشد عزّ و شخصيتش با ذلت سؤال در هم شكسته شود و در زندگي كل بر مردم باشد. به وي فرمود: با سرت باربري كن و خويشتن را از مردم بي نياز ساز.
داستانها و پندها, ج1/ مصطفي زماني وجداني

مطالب مشابه